16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

މިހާރު މާސްކާ ނާޅައި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ މާސްކަށް އާދަވާން ޖެހެ އެވެ. ކަސްރަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށްވާތީ އެކަން ކުރާ އިރު ވެސް މާސްކް އެޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްތަރުކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. ބައެއްގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރާ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ކޮވިޑާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަންހެނުން މާ ފަރުވާތެރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އަޅަން އިރުޝާދު ދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާތެރި ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
މައުތުވޮޝް: ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކުޑަކޮށްދޭތަ؟

އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި އަނގައިން ނުބައި ވަސް ކަނޑުވަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައުތު ވޮޝް އިން އަނގަ ދޮންނަ ނަމަ، އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކުޑަވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށުމާ އެކު އެކަމަށް ވަނީ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.