01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 3
މަޖަލީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލަން ކުރި ދިރާސާ މަޖަލެއް ނުވި

އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުންނަކީ ސަކަ، މަޖާ އަދި ސަމާސާ ބޮޑު ބައެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބިކުރުމުން ޑިޕްރެޝަނާ ދުރުވޭ

އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ލޯބިވާ އަދި އަބަދު ވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާއި ސްޓްރެސް ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުން ކުޑަ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
ފޮނިރަހަ ދޭ އީ-ސިނގިރެޓަށް މާބޮޑަށް ދެވިހިފާ

އީ-ސިނގިރެޓުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ކަންބޮވުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އާ ދިރާސާއަކުން މި ކަންބޮޑުވުން މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 1
ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރަން ޓޮމާޓޯ ޖޫސް

ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަަށް ދިއުން ނުވަތަ ހައިޕަޓެންޝަނަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިތުގެ މައްސަލަތަކާއި ނާރުގެ މައްސަލަތަކާއި ސިކުނޑި އާއި ކިޑްނީގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުވުން ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 2
ކެންސަރުގެ ފަރުވާ އަށް ފަހު އުނދަގޫތައް ސިއްރުކުރޭ

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ އަންހެނުންނަށް ފަރުވާގެ ފަހުން ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ގިނަ މީހުން ސިއްރުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތެއް؟

ލޭގެ ޕްރެޝަރު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ރޭގަަނޑު ނިދުމާ ގާތްކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޭހުން ލިއްބައިދޭ ފައިދާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފޯނަށް އާޓިފިޝަލް ހަން ކަވަރެއް

ފޯނަކީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ފޯނު ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނީ އިހުސާސްތައް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު މި ވަނީ ފޯނު ކަވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަސްނޫއީ ހަމުގެ ކަވަރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް

ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 6
ދިރާސާކުރަން އެމްއެންޔޫން ނުވަ މީހަކަށް ފައިސާގެ އެހީ

ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ހޮވައި އެ ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ ގްރާންޓް އެމްއެންޔޫ އިން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ޑިޕްރެޝަނާ ދެކޮޅަށް ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

ޑިޕްރެޝަންގެ ވޭންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

October 12, 2019 5
ފިރިހެނުން ޓޮމާޓޯ ކާންޖެހޭ ހާއްސަ ސަބަބެއް

ދަރިން ލިބުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ފިރިހެނުން ޓޮމާޓޯ ކެއުމުން ދަރިފަނީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ފޯނުން ޓައިޕްކުރަން މިހާރު ވަރަށް ފަރިތަ، ހަލުވި

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޓައިޕިން ސްޕީޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލުވިވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ފަލަކުދިންގެ އަދަދު 2030 ގައި 250 މިލިއަނަށް

ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގައި ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށާއި 2030 އާ ހަމަށް އަންނަ އިރު، އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ ކުދިންގެ އަދަދު 250 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ދަރިން ހޯދަން ފިރިހެނުންނަށް ދޭ ފަރުވާއިން ނުރައްކަލެއް

ދަރިން ނުލިބޭ ފިރިހެނުން އެކަމަށް ހޯދާ ފަރުވާގެ ސަބަބުން ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބައެއް ސައިފަތް ޕެކެޓްގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ ވެފައި ވާއިރު، އެއްވެސް އެއްޗަކުން ޕްލާސްޓިކް ފެނޭތޯ ބެލުން ވެސް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، ބޯ ފެނުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކްގެ...

September 29, 2019 1
ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ

ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކޭ މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ނޭވާހިއްލާ ނަމަ ފްލެވާޑް އީ-ސިނގިރެޓްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

އެކި ރަހައިގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ނޭވާ ހިއްލާ ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ސަޔަކީ ސިކުނޑި ވަރުގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ސަޔަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހެނދުނު ހެނދުނާ، ހޫނު ސައިތައްޓެއް ބައެއް މީހުންނަށް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ. މިއީ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމާއި އަރާމު ވެސް ގެނެސްދޭ ބުއިމެކެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
މަޝްރޫމުން ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރާ ދުރުކޮށްދޭ

އާދަކޮށް މަޝްރޫމް ކާ ފިރިހެނުންނަށް ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
އިސްކޮޅާ ހަކުރުބައްޔާ ގުޅުން އެބަހުރިތަ؟

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިސްކޮޅުން ދިގު މީހުންނަށް ކެންސަރު ޖެހޭ މިންވަރު އިސްކޮޅުން ކުރު މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ގިނަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަލަންފެށީ އިސްކޮޅުން ކުރު މީހުންނަށް...

September 11, 2019 2
ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަން

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ނޫން އަންހެނުން ވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އެމްއެންޔޫގެ ދިރާސާ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް "ތެވެލި" އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 1
ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކެންސަރުބަލި ގިނަ

ތަރައްގީވެފައިވާ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި މެދުއުމުރުގެ މީހުން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ ކެންސަރު ބަލީގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.