17 ޖުލައި

July 17, 2019
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް ފަށައިިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޑް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019
ދުވާލަކަށް 300 ކެލޮރީޒް މަދުކޮށްގެން ހިތަށް ފައިދާވޭ

ހިތުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ވެސް، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރާ ކެއުމުގެ ތެރެއިން 300 ކެލޮރީޒް މަދުކޮށްލުމުން ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުޑަކޮށްދޭ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި...

July 14, 2019 1
ދުވަސްނުފުރާ ވިހާ ކުދިންގެ ގުޅުންތައް ހީނަރުވޭތަ؟

ދުވަސްނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނާ ބެހޭ ގޮތުން އާ ވާހަކަތަކެއް، އާ ދިރާސާއެއްގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ކުދިންގެ ރުއިން ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ތުއްތު ދަރިފުޅު ރުއިމަކީ މައިންބަފައިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ރޯ ސަބަބު ނޭނގޭތީ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ދަރިފުޅު މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ވާހަކަ ނުދެއްކޭ އުމުރުގެ ތުއްތު ކުދިން ރޯ ސީދާ ސަބަބު ނޭނގުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މައިންގެ އުދާހެކެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
މައްސަރުގެ ވޭން ކުޑަކުރަން ޓްރެޑްމިލް ކަސްރަތު

މައްސަރު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ރިހުންތައް ޓްރެޑްމިލްގައި ކުރާ ކަސްރަތުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

July 08, 2019
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ޗޮކްލެޓް ކެއުން ރަނގަޅު

ޗޮކްލެޓާ ގަޔާނުވާ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. އަނގަ ފޮނިކޮށްލަދީ މީހާގެ މޫޑު ވެސް އުފާވެރިކޮށް ދޭ ޗޮކްލެޓްގެ ފައިދާތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ސޯޝަލް އެޕްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅީ ވަޓްސްއެޕް

ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ކިތަންމެ އިހުތިޔާރެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ އެއްޗިއްސަކީ ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ އާއި ސްނެޕްޗެޓެވެ. އެކަމަކު މި...

July 04, 2019 1
އަންހެނުންގެ "ލެގް ފެޓް" އަކީ މައްސަލައެއް ނޫން

ތިއީ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު ފަލަވެގެން ކަންބޮޑުވާ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ފައިގެ ބައްޓަން ރީތިކޮށް ހުންނަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް، ފައިގެ މަސްތައް ގިނަވުމަކީ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ...

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ފިރިހެނުންނަށް ޖަންކް ފުޑްގެ ނުރައްކާ މާ ބޮޑު

ޖަންކް ފުޑުން ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މިހާރު ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު، ޖަންކް ފުޑަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު އެއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ މެދުގަ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
އަނެއްކާވެސް ކޮފީގެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ކޮފީ ބޯ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ހަށިހަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ "ބްރައުން ފެޓް" ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮފީގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
ބަނޑުގެ މައްސަލަތަކަށް ޔޯގަޓް

ހަފުތާއަކު ދޭއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ޔޯގަޓް ކެއުމުން، ބަނޑުގެ ކެންސަރުތަކާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

June 21, 2019 4
ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ބޭސް ދިނުން ލަހެއްނުވާނެ

ދޭތެރެދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު ބޭހެއް އީޖާދު ކުރުމަކީ މިހާތަނަށް އެހާ ކާމިޔާބު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދެން މިކަން އެހާ ލަސް ނުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ...

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
އާޓިފިޝަލް އަލީގައި ނިދުމުން އަންހެނުން ފަލަވޭ

އާޓިފިޝަލް އަލީގައި ނިދާ އަންހެނުން ފަލަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ހާޓް އެޓޭކާ ދެކޮޅަށް ހިތުގައި ޕެޗެއް

ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުން ކަހަލަ ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެ ޕެޗެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހިތުގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަ މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ވަކިން ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 3
ގެވެހި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެނުން ދުޅަހެޔޮ

އަންހެނުންނާ އެއްވަރަށް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރާ ފިރިހެނުން، އެ ނޫން ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 6
ހަށިގަނޑު ރީތިކުރަން އުޅޭ ފިރިހެނުން ސަމާލުވާންޖެހޭ

ފިރިހެނުން ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި ތަލަވުން ހުއްޓުވަން ކާ ބޭހުގެ ސަބަބުން ޖިންސީ ގޮތުން ބަލިކަށިވެ، ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައާ ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރު އޮންނަ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 1
ޔޯގަޓުން އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ދުރުކޮށްދޭ

ޔޯގަޓަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ އިން ސަލާމަތް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ހޫނު މާހައުލުން އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ

މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ މައްސަލަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑުވެ އެވެ. އެއްބަޔަކު ފިނިވެގެން ކެތް ނުވާއިރު އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ހެޔޮވަރެވެ. އެކަމަކު މި ދިރާސާ އިން މި ވިސްނުން ފަހަރެއްގައި ބަދަލުވެދާނެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 3
ފިރިހެނުން ވެސް ލަސް ނުކޮށް ދަރިން ހޯދަންޖެހޭ

ބަޔޮލޮޖިކަލް ކްލޮކާއި އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ އާންމުކޮށް ދެކެވެނީ އަންހެނުންނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ވަނީ ފިރިހެނުން ވެސް މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭކަން ހަނދާންކޮށް ދީފަ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019
ހިކެން ބޭނުން ނަމަ ކޮޅަށް ހުންނަ ވަގުތު އިތުރުކުރޭ

ގިނަ ބަޔަކު ފަލަވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ހަރަކާތްތެރިވުން ކުޑަވުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އިށީނދެ އިނދެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ބިރު ވަކިން ބޮޑެވެ....

May 15, 2019
ދުވާލަކަށް ހަ ތަށި ކޮފީ އަށް ވުރެ ގިނަ ނުކުރާތި

ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތަށި ކޮފީއަކީ ބުއިމަކުން ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރަން އޭގައި ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ގިނަ ދުވަހަށް ގާތުން ދޭ ނަމަ ހަކުރު ބަލިން ސަލާމަތްކޮށްދޭ

ޑޮކްޓަރުން އަބަދު ވެސް ލަފާ ދެނީ އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ހަ މަސް ދުވަހަށް ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދިނުމަށެވެ. ގާތުން ދިނުމަކީ މައިމީހާ އާއި ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި އަދި...

May 14, 2019 8
އުޅެންވީ މޫދު ފެންނަ ހިސާބުގައި

މިއީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ގުޅޭ ވާހަކައަކަށް ވާނެ އެވެ. ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ނުކުތަސް ދިވެހިންނަށް ފެންނާން އޮންނާނީ މޫދާއި ކަނޑެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ހިތާމަވެރި މިއުޒިކުން ހިތަށް ހިމޭންކަން

ބައެއް މީހުންނަކީ މަޑުމައިތިރި، ހިތާމަވެރި މިއުޒިކް ނުވަތަ ލަވަތައް އަޑު އަހަން ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދެރަވެ، ހިތްދަތިވެފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ މިއުޒިކެއް އަޑު އަހައިލުން ހިތަށް ލުއިވެ، އުފާވެރިކަން ވެސް އިހުސާސް ވެސް ކުރެ އެވެ.