20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ދުންފަތާ ދުރުވުމުން ހަމުގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން، ނުރައްކާތެރި ހަމުގެ ކެންސަރުތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019 1
މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭހެއް ހަދަނީ

މުސްކުޅިވުމުގެ އަލާމާތްތައް ފާޅުވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ޑައިިޓް ބުއިންތަކުން ވެސް ނުރައްކާ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ޑައިޓް ބުއިމަށް ވުރެ ގިނައިން ބޯ ނަމަ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހި، ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއިވޭ

ކުރިމަތިވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރާ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އުފާވެރި ކަމަށް ސާވޭއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2019 3
މާމުއިކުޅަނދުރު ވެސް އާދައިގެ ހިސާބު ހަދާލަން އެނގޭ

އިންސާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ލިބިގެން ނުވިޔަސް، އެސޮރުމެންގެ ކުޅަދާނަކަން އަޖައިބުކުރުވަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
ސީލެއްގެ ނަޖިހުން ފެނުނު ޕެންޑްރައިވެއްގެ ވެރިޔާ ހޯދަނީ

ލެޕަޑް ސީލްއެއްގެ ނަޖިހުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޕެންޑްރައިވެއްގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ނިއު ޒިލެންޑްގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޯޓަ އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް ރިސާޗް (އެންއައިޑަބްލިއުއޭ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 6
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ ސިކުނޑި ޒުވާން

ބައެއް މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ހިތް މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ހެނދުނު ނާސްތާއާ ބަރުދަނާ ގުޅުމެއް ނެތޭ

ހެނދުނު ރަނގަޅަށް ނާސްތާކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އެފްބީ ދޫކޮށްލުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެކަމަކު ވާނުވާނޭނގޭ

ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުވުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ އަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފްބީއާ ނުލައި އުޅެން ވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގޭލެއް ކުޑަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް އަށް ސަމާލުވޭ

އެއް ކުދިންނަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބޭ، ފުލް-ޓައިމް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ފްރައިޑް ޗިކަން މާގިނައިން ކާކަށް ނުވާނެ

ފްރައިޑް ޗިކެންއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން އުމުރުން ކުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ހިރުގަނޑުގެ އިންފެކްޝަނާ ހަނދާންނެތޭ ބައްޔާ ގުޅުމެއް

ހިރުގަނޑަށް ކުރިމަތިވާ އިންފެކްޝަންތަކުން ސިކުނޑި އަށް އަސަރުކޮށް އަލްޒެއިމާ ނުވަތަ ހަނދާން ނެތޭ ބައްޔަށް މަގު ފަހިވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
ތުއްތު ދަރިފުޅު ގާތުން ބޯން ބާރުއަޅާނެ ކަމެއް

ވިހާ ތަނުން ދަރިފުޅު ފެންވަރުގައި ރީތިކުރުމަކީ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާ ގޮތެވެ. އެކަމަކު ގާތުން ދިނުމަށް ބާރު އަޅައި ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ކަން ކުރަން ޖެހެނީ މީގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ނިދާ ވަގުތާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކާންވާނެތަ؟

ކުރިން ބުނަމުން އައީ ރޭގަނޑު ކާ ނަމަ، އެންމެ ލަސްވެެގެން ވެސް، ނިދުމުގެ ދެ ގަޑިއިރު ކުރިން ކާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ އެއީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ކޮފީ ނުބޯން ވަކި ވަގުތެއް އޮވޭތަ؟

ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކޮފީއަކުން ދުވަސް ނުފެށޭ ނަމަ، ބައެއް މީހުންގެ ދުވަސް އެ ހިސާބުން ޚަރާބުވީ އެވެ. އެހެންވެ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލަން ހެނދުނު ހެނދުނާ ކޮންމެހެން ވެސް ކޮފީއެއް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ގެއްލުން ބޮޑީ އަންހެން ކުދިންނަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ ފުރާވަރު ކުދިންގެ ތެރެއިން އޭގެ ގެއްލުން ބޮޑީ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވުރެ އަންހެނުން ކުދިންނަށް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ނޭވާ ޓެސްޓުކޮށްގެން ކެންސަރު ދެނެގަނެވޭތޯ ބަލަނީ

ކެންސަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަން ލާ ނޭވާ އިން ދެނެގަނެވިދާނެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެންސާ ރިސާޗުން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ސެލްފީ ނަގަން ހަދައިގެން ކުޑަހުޅު ހަލާކުވެދާނެ

ސެލްފީ ނަގަން ފޯރި ހުންނަ މީހުން މިއީ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ސެލްފީ ނަގަން ދެވިހިފުމަކީ މީހާގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅު ވެސް ހަލާކުވާ...

December 31, 2018 1
ޒަހަމްތައް ތިން ދުވަހުން ފަސޭހަކޮށް ދޭ ޕެޗެއް

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޒަހަމްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އީ-ބެންޑޭޖެއް (ޕެޗެއް) އެމެރިކާގެ ވިސްކޮންސިން މެޑިސަން ޔުނިވަސޓީގެ ސައިންސްވެރިން އިޖާދުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހެޒެލް ނަޓްސް

ހެޒެލް ނަޓަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ދިމާވާ ސިއްހީ އެކި ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ދުރުކޮށް އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

December 28, 2018 2
ބިރުވެރި ހުވަފެނަކީ ނަފުސާނީ ބަލީގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ

ބިރުވެރި ނުވަތަ ހިތްދަތިވާ ކަހަލަ ހުވަފެން ފެނުމަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގެ ނިޝާނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 4
ސްޕިނެޗް ބޭނުން ކުރަންވީ ސުމޫތީއެއްގެ ގޮތުގައި

ސްޕިނެޗް ފަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ސްމޫތީ ހަދައިގެން ބުއިން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
އާޓިފިޝަލް އަލިތަކުން ވެސް ގެއްލުން

ގައުމުތަކަށް އަންނަ ތަރައްގީއާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނާނެ އެއް ބަދަލަކީ ސިޓީތަކަށް އަންނަ ޒަމާނީ ކުލަތަކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސިޓީތައް ރޭގަނޑު ދިއްލައި އަޅާލުމުން އެ ފެންނަ ކުލަކުލައިގެ އަލިތަކާ އެކު، އުފާވެރިކަން ގެނުވިޔަސް މިއީ އެހާ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.