04 ޖޫން

June 04, 2020 19
ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުން ޓެސްޓުކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޚަލީލް

ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 19
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ދާން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުންނާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ތިބި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ވަޒީފާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ނަމަ ސީދާ ރިސޯޓަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭ އިން ދީފައި ވާތީ އެގޮތަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 4
ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތައް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ހުރިހާ ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތަކުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (ޓީމްސް)" ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 11
އަމިއްލަ ފުށީގެ ބައެއް ވިލާތައް ވިއްކާލަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފަތީ ފެންވަރުގެ އަމިއްލަ ފުށި ރިސޯޓުގެ ބައެއް ވިލާތައް ގަނެ އެއިން މަންފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެ ރިސޯޓުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
ފޯބްސް ޓްރެވަލް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓެއް

ފޯބްސްގެ ޓްރެވަލް ގައިޑުން ދޭ ފަސްތަރީގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 35
ވެލާ ރިސޯޓްގެ ވެރިޔާ: ރާއްޖެއަށް ފައިދާތަކެއް ނެގިދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު، އެންމެ ރީތި އެއް ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ވެލާގެ އެއް ހިއްސާރު ޖިރީ ސްމެކްއަށް ރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒިލެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް ފަހު އަލުން ދެމިގަންނަން އޮތް ފުރުސަތުތައް ވެސް އޭނާއަށް ފެނިވަޑައިގަނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިމަގާ މެދު އުއްމީދެއް ނުގެއްލެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު...

25 މެއި

May 25, 2020 27
މިއީ ޓޫރިސްޓުން އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން

މިއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ގައުމުތައް ހުޅުވާލަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 19
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ:ސައުދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދޭއިރު ރިސޯޓް ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ނޯޕޭއަށް ފޮނުވާލާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 14
ރިސޯޓު ކުލި ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާ އިރު، ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސް ދުވަހު ބިމު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު...

May 20, 2020 35
ސިޔާސީ މީހުންނާ ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް އުޅޭ: މަބްރޫކް

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ބަސް ބުނަން ޖެހޭނީ ސިއްހީ މާހިރުން ކަމަށް. އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ވެސް ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަހަކަށް ކަމަށް އޭނާ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ބަޔަކު ދައްކާ...

19 މެއި

May 19, 2020 26
ހާއްސަ ހުއްދަ ދޭ ކޮންމެ ޖެޓަކުން 50،000 ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އަށްް ވެކްސިނެއް ނުހޯދި، އެބަލި ފެތުރުން މުޅިން ނުހުއްޓޭ ހާލަތުގައި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކުގެ ދެލިކޮޕީއެއް...

May 19, 2020 50
މަޓީން ބުނަނީ މިއަހަރު ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ: ނަޝީދު

ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ސަފާރީ ބޯޓަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.5...

17 މެއި

May 17, 2020 57
ވައިރަސް ނެތް އަތޮޅުތައް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލާ: ސޯނޫ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވައި ރިސޯޓުތައް ބަނގުރޫޓު ވުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކޮވިޑް-19ގެ އަސަރު ނެތް އަތޮޅުތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވައިލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ރިސޯޓު ސޮނެވާގެ ވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 24
އަފީފް: ޓޫރިޒަމް މަޑުމަޑުން ހަމަޔަކަށް އެޅޭނެ

ބައްޔަކާ ހެދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ މުޅިން ހުއްޓި، ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓަރު، ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފުގެ ހިތްޕުޅަށް ވެސް ދުވަހަކު އަރާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިއަދު މި އޮތީ އެ ހިތްދަތި ދުވަސް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 48
ރާއްޖެ ކޮވިޑްގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑުވެދާނެ އެއް ގައުމު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭކަން، ޔޫއެންޑީޕީގެ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އޭގެ އެންމެ އެއް ސަބަބަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް އިގުތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުވުމެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 58
މަޓީގެ ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގައި ކޮޅުފައިންޖެހުން: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އިގްތިސާދީ އެހީގެ ޕެކޭޖް ކަނޑައެޅީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ އެ ޖަމިއްޔާ އިިން ނެރުނު ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފަައިންް ޖެހުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްްޔާޒް އިސްމާއީލް...

05 މެއި

May 05, 2020 13
މިރިހި ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުލް މުސާރަ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، މިރިހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ފުލް މުސާރައިގައި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ގެންގުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން 9،000 މީހުން ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން މިހާތަނަށް 9،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ކުރެއްދޫގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުނު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންސީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 10
ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފައިބަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލު މިހާރު...

April 09, 2020 13
މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބީ ހާހެއްހާ ޓޫރިސްޓުން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކާ ހެދި، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، 27 ރިސޯޓެއްގައި ހާހެއްހާ ޓޫރިސްޓުން އެބަތިބި...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 25
ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ދާން މަޖުބޫރުކޮށް ސޮއިކުރުވުން ގިނަވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދިމާވެފައި މިއޮތް ހާލަތާ ހެދި ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޕޭ ލީވަކަށް ދާން މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 68
ވެލާއިން މުސާރައާ އެކު އިތުރު އެލަވަންސެއް ވެސް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއްގައި މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ އަށް ފޮނުވާލަން ނިންމާފައިވާއިރު ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަތްކެއް ނުކޮށް، އަދި ނޯޕޭ ލީވަށް ވެސް ނުފޮނުވައި އިތުރު...

March 31, 2020 20
ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމާއި ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް، ކުރީގެ...

March 31, 2020 13
އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓްސްގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ވަޒީފާ ހޯދަން އުޅެ، ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ އަންއެމްޕްލޯއިންމަންޓް ބެނެފިޓްސްގެ ވަގުތު، ނުމޫސުމުގައި މިވަނީ ބޯމަތި ވެފަ އެވެ.