12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވެ މުޅި ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ގިލި ލަންކަންފުށިި ބަންދު

ކ. ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓްގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ރިސޯޓްތަކާއި އެއާޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

ކްރިސްމަސް ބަންދާއި އާ އަހަރުގެ ފެށުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 110
ރިސޯޓެއްގައި ފަސް ދިވެހިން، ދެން ހުސް ބިދޭސީން!

އެންމެ ފަސް ދިވެހިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަޒީފާއެއް ބިދޭސީންނަށް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

December 24, 2018 64
ހަދާ ރިސޯޓެއްގައި ހާހެއްހާ ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް!

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހާހެއްހާ ބިދޭސީން އުޅޭ މައްސަލައެއް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޯ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
މަރާމާތަށް ފަހު ކޮންރެޑް ރަންގިލީގެ ބީޗްވިލާ ހުޅުވައިފި

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުގެ ޑިއުލެކްސް ބީޗް ވިލާތައް ބޮޑު މަރާމާތަކަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ބަގްލިއޯނީ ރިސޯޓް އަންނަ މާޗް މަހު ހުޅުވަނީ

ބަގްލިއޯނީ ހޮޓެލްސް އިން ދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ސަން ސިޔާމުން ތަރައްގީކުރި ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 4
އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަރޮސް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހާސިލް ކޮށްފި އެެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ރީތިރަށް ރިސޯޓް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 3
އަގުބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު ޝެރަޓަން ދައްކާލައިފި

ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު، އާ ރިސޯޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 9
ގަހެއް ހަދިޔާ ކުރުމުން ރިސޯޓު ދަތުރެއް ހިލޭ!

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ތިން ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް ބ. ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 7
ތިމާވެއްޓާ އެންމެ ރައްޓެހި ރިސޯޓް، ކުޑަދޫ ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ކުޑަދޫ ތަރައްގީކޮށް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ސެއިންޓް ރީޖިސް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ކަމުދާ ހޮޓާ

ދ. ވޮއްމުލީގައި ހިންގާ ސެއިންޓް ރީޖިސް ރިސޯޓަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ކަމުދާ ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 27, 2018 4
ލިޓަސްއިން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 40
އިތުރު 140 ރިސޯޓް އަންނަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުން: އަލީ

ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 144 ރިސޯޓެއް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ އިރު، އިތުރު 140 ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
އުރީދޫން ރިސޯޓަށް ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އަމާޒަކީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ދިވެހި ރިސޯޓުތައް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ގުޅުވާލަދިނުން ކަމަށެވެ....

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 61 ޕަސަންޓްގައި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 61 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށާއި އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
ޔޮޓް ޓުއާސްގެ 29މ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު (440 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކުންފުނިން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 24
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓަަކަށް ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓުގެ އެވޯޑް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 13
ރުއްގަސް ނަގާ މައްސަލަ އީޕީއޭ އިން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނަގައި ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމުން، އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ތަހުގީގު...

October 31, 2018 53
ރުއްގަސް ނެގުން މެކުހަށް! ބޭރަށް ވެސް ގެންދަނީ؟

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ނަގައި އެ އެއްޗެހި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ނ. މާފަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 25
ރިސޯޓްތައް ފެހިކުރަން އެހެން ރަށްރަށް ހަލާކުކުރަނީ!

ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ގިނަވެ، އެތަންތަނުގައި ޖަހަން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން އެއް ފަހަރާ ގިނަ އަދަަދެއްގެ ރުއް ނެގުމަކީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.