17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 27
ވިލާގެ ރިސޯޓަކުން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރޭ: ޖީއެމް

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށް ފުުލުހުންނާ އެކު އަރައި ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ ފާސްކުރަން ފަށާފައި ވިޔަސް، ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ...

January 17, 2018 3
އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައީ ޑިސެމްބަރު މަހު

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރި މަސް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 13
ތައުޒަން އައިލެންޑްސް ރާއްޖެއަށް "ބަދަލުކޮށްލަނީ"

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖާވާ ކައިރީގައި އޮންނަ "ތައުޒަން އައިލެންޑްސް"ގެ ރަށްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ނަމޫނާ އަކަށް ބަލައިގެން ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖަކާޓާގެ ގަވަރުނަރު ސާންޑިއާގާ އުނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ދިއްފުށި ފަޅުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއީލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކ. ދިއްފުށި ފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި...

January 11, 2018 31
ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ މި ދަނީ ކޮން ދިމާއަކަށް؟

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މި ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފަ އެވެ. ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
ކަޑިންމަ ރިސޯޓަށް ކުލައިގެ އީދެއް!

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެކޭ ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިފަވާނީ ސާފު ހުދު ވެއްޔާއި ވިލު ނޫކުލައި މޫދެވެ. އެކަމަކު ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން އަހަރު ނިންމުމާ ދިމާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކުން މިހާތަނަށް ނުބާއްވާ ފެންވަރުގެ ކުލަ ގަދަ އާޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައި ހުރިހާ ކުލަތަކެއް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެއީ ކުލައިގެ ބޮޑު އީދެކެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 13
އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށްދޭން ފަށަނީ

މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ކ. އެނބޫދޫ ފަޅުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު ވަގަރު ހުޅުވަނީ

ކުރިން ވައިސްރޯއި މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ހިންގި ށ. ވަގަރު، މަޝްހޫރު ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު އަލުން އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 40
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން ތިން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

December 28, 2017 1
ސަން އައިލެންޑްގައި ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި އާ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ޚާއްސަ މާލި ޕެރޭޑެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 16
ފޭދޫފިނޮޅުގައި ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ކ. ފޭދޫފިނޮޅުގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ރިސޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

December 26, 2017 1
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން ފެބްރުއަރީ މަހު

ށ. ގާކޮށިބީގައި "ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ލަސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ހުޅުވައިފި

ރ. ފިލައިދޫގައި އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ރިސޯޓް ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ޓޫރިސްޓުންނަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

December 25, 2017 21
ހައި ސީޒަނަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ފުރާލަނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް ކަހަލަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސްވަރަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ކޮޓަރިތައް ދުރާލާ ވިއްކަ އެވެ. ފާއިތުވި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 7
ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ވެއްޔަށް އަގު ނަގަން ފަށަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ވެލި ނަގާ ނަމަ ކޮންމެ ކޮޑިމީޓަރަކަށް ތިން ޑޮލަރު (46ރ.) ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި...

December 24, 2017 1
އޮޅަހަލީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި، ކ. އޮޅަހަލީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 8
ހާޑް ރޮކް ހޮޓެލް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ހާޑް ރޮކް ހޮޓެލް އާއި ހާޑް ރޮކް ކެފޭ އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 5
ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 13 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ޖުމްލަ އެނދުގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 3
ޔޫއެފްއެސް، ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ލަންކާ އަށް

ރިސޯޓް ސަޕްލައިއަކީ ރާއްޖޭގަައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރި އެވެ. ފުރުސަތުތައް ގިނަވެފައި، ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދާއިރާއެއް ކަމުން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ވެސް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 33
ޓޫރިޒަމްގެ މާޒީގެ ތެރެއިން، 40 އަހަރު ކުރީގެ އަގު

މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހައި ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ އެނދު ވިއްކި އަގު ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުންގެ ބާވަ އެވެ؟ އެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މިހާރު ހައިރާންވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
ކިހަވައް ހުރަވަޅިއަށް ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުނު!

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަން ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން އެމްޓީޑީސީން އެކަން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...

December 13, 2017 8
މެދުފުށީގެ ޖޫރިމަނާ އަށް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރު

މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ކުލި ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (41 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 72
ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގެ އެނދުތައް ހުންނާނީ އެކިއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ދުރާލައި ވިއްކައިފަ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 39
އެމްޓީޑީސީ: ފަހަރަކު ރިސޯޓެއް ވިއްކަމުން، ހުލިވަމުން!

ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ އާއްމުނަށް ހޯދައިދޭން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރި ސ. ހެރަތެރެ ރިސޯޓް ނުހިންގިގެން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލި އެވެ؛ ކުންފުނި ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރަތަމަ ނިޝާނެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 23
ރިސޯޓް ވިއްކާލަނީ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދަން:އެމްޓީޑީސީ

އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާ ހިންގާ ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލަން ނިންމީ ހިއްސާދާރުންނަށް މި އަހަރު ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.