13 ޖޫން

June 13, 2018 5
ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް އީދަށް ފުރިއްޖެ

މާލެ ކައިރި ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ޑިމާންޑް އީދު ޗުއްޓީ އަށް ބޮޑުވެ، ގިނަ ތަންތަން އެއްކޮށް ފުލްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 3
އޮފް ސީޒަނާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް ސީޒަނާ އެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު މޫދު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
ރޯދަވީއްލަން ޕެރަޑައިސް އަށް، ވަރަށް ސަޅި

ރޯދަ ވީއްލަން ރިސޯޓުތަކަށް ދިއުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ވަމުން އަންނަ، ތަފާތު ކަމެކެވެ. މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން މި ވަނީ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުން، ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފަ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 13
ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 3
ރާފުށީގެ ކުއްޔަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް

ނ. ރާފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 12.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (196 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

May 08, 2018 11
ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ވެސް ރިސޯޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު!

ރިސޯޓްތަކުގެ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަންތަނުގައި ވެސް ވަކިވަކި ރިސޯޓް ހެދޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

May 08, 2018 12
ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ނަންތަކާއި އާ ރިސޯޓްތަކެއް

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓާއި ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހާޑްރޮކް ފަދަ ނަންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ހޮޓެލް ބްރޭންޑްތަކެވެ. ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްހޫރު މަންޒިލެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (41.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 26
އެންމެ ބޮޑު ސާވިސާ ޗާޖެއް ރަންދެލީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ މަހު 1608.5 ޑޮލަރު (24،797.6ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 15
ރާއްޖެ، މުއްސަނދިންގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޕާކިން ޖާގަ ފުރިފައި އޮންނަނީ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮޑު ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މިއިން އެނގެނީ އަދިވެސް މުއްސަނދިން އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖެކަމެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 9
މަތީ ފެންވަރު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް "ކުޑަދޫ" ހުޅުވަނީ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް، "ކުޑަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ބައި ހުރަވަޅި" މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 3
ރ. އާރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓު މިއަހަރު ހުޅުވަނީ

ރ. އާރަށުގައި ސްރީލަންކާގެ އެއިޓްކެން ސްޕެންސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކޮށްގެން ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ހެރިޓެންސް" ބްރޭންޑާ އެކު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

April 25, 2018 1
ގާކޮށިބީގައި ހެދި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

"ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ށ. ގާކޮށިބީގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު މި މަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 25, 2018 14
ފްރީޒްކުރި ވިލާގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލައިފި

ރިސޯޓް ހަދަން ވިލާ ގްރޫޕަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން އެންގި 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކުމުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 14
އެނދު އިތުރުވުމާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުވާނެ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ފައިޒަލް ސަމަދު ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އަލުވިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސަން ސިޔާމް ކުންފުނިން ދ. އަލުވިފުށީގައި ހަދާ 125 ވިލާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
ފުށިދިއްގާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނުޖެހޭނެ

އދ. ފުށިދިއްގާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދައުލަތަށް ލާޒިމް ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުން މިފަހަރު ވޮއްމުލީގައި

ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި ފަހަރު ސެންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 18, 2018 8
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނީތީ ފަހުރުވެރިވަން: ހިލްޓަން

ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްލަން ޖެހޭ ގައުމެއް ކަން ދައްކައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 14
ފުރަތަމަ ކަނޑު އަޑީގެ ގެ ކޮންރެޑް ރިސޯޓުގައި ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ކަނޑު އަޑީގައި ހަދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގެ ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2018 9
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސަން ފަށައިފި

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ ސަބްލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 4
85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި: އެމްއެމްއޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި، ރާއްޖޭގެ 85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ހޮޓެލިއާ މޯޑިވްސް: ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

"ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް" މަޖައްލާއަކީ މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ މަޖައްލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޖައްލާ ވެފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށެވެ.