02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ޖީއެމް ފޯރަމްގައި 150 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމް، "ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަސް ފޯރަމް"ގެ މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން 150 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަށް 345 މިލިއަން

ތ. ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (345 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެރަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 7
ރިސޯޓް ހަދަން ގެންނަ މުދާ ރިސޯޓަށް ބާލާ ނަމަ ފީއެއް

އަލަށް ހަދާ ރިސޯޓްތަކަށް ގެންނަ މުދަލާއި ރިސޯޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ގެންނަ މުދާ އެ ރިސޯޓަކަށް ބާލާ ނަމަ ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނަގަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ހިލްޓަންގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މަޝްހޫރު ހިލްޓަން ހޮޓެލްސްގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ފްރެންޗައިސް އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ކ. އެނބުދޫފަޅުގައި ހުޅުވުމަށް ސިންގަ އެސްޓޭޓުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 3
ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނާގޯށި ވިއްކާލަނީ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ހދ. ނާގޯށި ގަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލަން...

March 21, 2018 10
މަނިޔަފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ކ. މަނިޔަފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ މަނިޔަފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 38
ހދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 1
ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެފި

ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެ، ރީ ބްރޭންޑްކޮށްގެން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 30
ސާވިސް ޗާޖުން އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދޭ މިންވަރު އެވްރެޖް މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ސާވިސް ޗާޖަށެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ވިލާއަށް ދިން ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލަ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ވިލާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި...

March 07, 2018 22
ލޯމަ ހިންގި ކުންފުނި ބޮޑު ދަރަންޏާ އެކު "ފިލައިފި"!

ރ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ލޯމަ ރިސޯޓު ހިންގި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުދައްކައި، "ފިލައިފި" ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ...

06 މާޗް

March 06, 2018 5
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ރަންދެލިން

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު...

05 މާޗް

March 05, 2018 3
އެކުއިޒިޝަން ފީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފީއެއް ނަގަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަށް އެކުއިޒިޝަން ފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 1،000 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 05, 2018 4
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަންނަނީ

މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާއެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން ގދ. ކޮނޮއްޓާ ރިސޯޓު ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 16
އެކުޅިވަރުގެ ކުއްޔަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ދޫކޮށްފައި އޮތް ނ. އެކުޅިވަރުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 29.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (454 މިލިއަން) ރުފިޔާ އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކަން، އެ ރަށް ތަރައްގީކުރަމުން އައި އީއެންއޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 54
"ގާސިމް ރިސޯޓްތައް ހިންގަނީ ނުހައްގު ރަށްތަކުގައި"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް މުދަލެއް ނުހައްގުން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އޭނާ ރިސޯޓް ވެސް ހިންގަނީ އެގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 15
މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ޖޯން ކީލްސްއަށް ރާއްޖެއިން ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޖޯން ކީލްސް ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 31 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 77
ބުކިންސްތައް ކެންސަލްވެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން!

އިއްޔެ ހެނދުނު އަށެއްޖެހިއިރު އިބްރާހިމް އަލީ [އަސްލު ނަމެއް ނޫން] ހުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ހޯލުގެ ދޮރުމަތީގައި ރިސޯޓުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ވަގުތު ޖައްސަން އޮތް ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓާ އޭނާއަށް އައީ ފޯނެކެވެ. އެއީ އެ ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 4
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: އާޓާ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް މޯލްޑިވްސް (އާޓާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 4
އިމަޖެންސީއާ ގުޅިގެން ބުކިންތައް ކެންސަލްކުރަން ފަށައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން ރޭ އިއުލާން ކުރުމުން ޓޫރިސްޓުންނާއި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން ކަންބޮޑުވެ، ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން އޭޕްރިލް މަހު

ށ. ގާކޮށިބީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު ހުޅުވުން އަންނަ އޭޕްރިލް މަހަށް ލަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 42
ވިލާ އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައިފި

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

January 31, 2018 48
ވިލާގެ ރިސޯޓުތައް ހުއްޓިދާނެ: ސަރުކާރު

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު، ސަރުކާރުން ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދީފި އެވެ.