11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 9
މަޑޫގަލީގެ ކުއްޔަށް 3.9 މިލިއަން ދައްކަން އަންގައިފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 3.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 6
ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ޖަރުމަނުގެ ޓީޔޫއައި ގްރޫޕްގެ ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ނ. އޮރިވަރުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ހުޅުވާލަނީ

ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 9
ވަޑިނޮޅުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ހޯދަންޖެހޭ: އޮޑިޓް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސާވިސް އަށް ދިން ލ. ވަޑިނޮޅުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަށް ވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު...

September 06, 2017 6
އއ. އެތެރެ މަޑިވަރު ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަނީ

އއ. އެތެރެ މަޑިވަރުގައި ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު، ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު އިމާރު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގްރޫޕުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖަައްސައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ރެފްލްސްއަށް މެރަދޫ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

ޖުމައިރާ ދެވަނަފުށީގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ގއ. މެރަދޫ "ރެފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް"ގެ ނަމަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2017 3
ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓު ބްރޭންޑްގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ޓޫރިޒަމްދާއިރާއަށް ފޯރަމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބޭރު އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން "މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ބްރީފިން"ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
މައިނާ ހޮޓެލްސްއިން ފަރެހުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ތައިލެންޑްގެ މައިނާ ހޮޓެލްސް އާއި ސީޕްރިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ބ. ފަރެހުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ހަދަން...

August 24, 2017 2
އާޓާ އިން ސައުތު އެފްރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށާތީ، އެސޯސިއެޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް (އާޓާ) އިން އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 7
ނާގޯށި އަނބުރާ އެމްޓީޑީސީ އަށް ދީފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ދިން ހދ. ނާގޯށި ސަރުކާރުން އަތުލުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 9
ސޮނޭވާ ޖާނީ، ސީއެންއެންގެ އެއް ވަނަ ރިސޯޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނިއުސް ޗެނަލް، އެމެރިކާގެ ސީއެންއެންގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓް، ހޮޓާތަކުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ސޮނޭވާ ޖާނީ ހޮވައިފި އެވެ.

August 15, 2017 15
ތެލުވެލިގާގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އދ. ތެލުވެލިގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 107
ވިލާ ކުންފުނިތަކެއްގެ އަތުން 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން 129 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
އާ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ ތަފާތު

މިތަނުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެބަހުއްޓެވެ. އެއްގަމު މަހާއި ކަނޑުމަހެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 15
ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ރިސޯޓް ހިންގަން ދެވޭނެ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމެއް ނެތި، މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ރިސޯޓްތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 36
އެނބޫދޫ ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރާ 311 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބިންގާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ހަވީރު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017
ޓްރެވަލް އެވޯޑް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އިންޑިއާ ކުންފުންޏެއް

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)އިން ބާއްވާ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 2
އަކިރިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ކ. އަކިރިފުށީގައި ހަދާ 137 އެނދުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 17, 2017 6
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް: ތަފާތު ޑިޒައިނެއް، ހިތްގައިމުކަމެއް

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިތްގައިމުކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮޓަރިތަކެވެ. ރަށުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި ހުރީ ފުރާޅުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 1
ގިނަ ފުރުސަތުތަކާއެކު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 79
ފަޅުތައް ހިއްކަން ތިމާވެށި ވެއްޔާ މޮޑެލަނީ

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު އެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ. ހީވަނީ ކަނޑަށް ހުދު ކުލަ އަޅައިފަ އޮންނަ ހެންނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ޑްރެޖަރަކުން ކަނޑުން ވެލި ނަގައިގެން ދާއިރު ފަހަތުން ފެންނަނީ މުޅި އެ ސަރަހައްދު ކިލަނބުވެފައި އޮއްވަ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 11
އީދު ބަންދުގައި ސަން އައިލެންޑަށް 1،000 ދިވެހިން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި 1،000އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 13
ކޮށްދިއްޕަރުގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކ. ކޮށްދިއްޕަރުގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.