26 ޖޫން

June 26, 2017
ސަން އައިލެންޑަށް ދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

މި ފިތުރު އީދުގެ ބަންދު ތެރޭގައި ސަން އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 18
ޑރ. މައުސް: މިއީ އެހެން މީހެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. މިއީ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. މުޅިން ތަފާތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ދެ ތިން ދުވަސް މި ހިތްގައިމު ރިސޯޓުގައި ހޭދަކޮށްލި އިރު އެ ހިތްފަސޭހަ ކަމަށް ވުރެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކީ، ޑރ. މައުސޫމްް ނުވަތަ މި ރިސޯޓުގައި އާންމު ބަހުން ނަމަ މައުސްގެ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 5
ރީތި ބީޗް ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބާކަށް ނުޖެހޭ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ރަށުން ފޭބުމަށް އަމުރުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 6
ލާގޯގެ ޑިޒައިންތަކުން ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ފަރިވެފައި

ބަލާބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ މި ރަށާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރިސޯޓުގެ ތަފާތުކަން ގެނެސްދެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރުންނެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަގްޒަރީ ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިޓަލީގެ "ލާގޯ"ގެ ހިތްގައިމު...

01 ޖޫން

June 01, 2017 10
ރިސޯޓު ހެދުމަށް އިތުރު ތިން ރަށެއް ވިއްކާލަނީ

ރިސޯޓް ހެދުމަށް އިތުރު ތިން ރަށެއް ވިއްކާލަން ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ...

May 15, 2017 24
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު ހިންގަން އާދަޔާޙިލާފު ހިތްވަރެއް

މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް މީހުން އުޅެ އެވެ. ސައިޒްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުރި ގެތަކުގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް...

09 މެއި

May 09, 2017 22
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާ އެކު

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކާ އެކު ޔޮޓްމެރީނާ އާއި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ހަދަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 8
ފައިސާ ނުދައްކާ 13 މައްސަލައެއް މީރާ އިން ކޯޓަށް

ރިސޯޓް އަދި ހޮޓާ ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ބިމުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކާ 13 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ގޯޑަން ރަމްސޭގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އަމިއްލަ ފުށީގައި

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދައްކާ "މާސްޓާ ޝެފް" ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޝެފް، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގޯޑަން ރަމްސޭ ހިންގާ "ބްރެޑް ސްޓްރީޓް ކިޗަން" ބްރޭންޑްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އަމިއްލަ ފުށި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 63
ދިވެހި ޓޫރިޒަމްގައި ދިވެހިންނަށް ނެތް ފުރުސަތު

ގަމީސް ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުގައި ބެޖެއް ހުއްޓެވެ. ކައިރިން ބަލައިލުމުން އެއީ "30 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖް" ކަން އެނގުނެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެ މުވައްޒަފަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ރިސޯޓް ފުރަތަމަ ހުޅުވީއްސުރެ އޭނާ ވަޒީފާ އެ އަދާކުރަނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، ކިޔަމަންތެރިކަމާ އެކު، އެ ތަނުގަ އެވެ. ވަޅުން ފެން ނަގައިގެން ގެންގޮސް...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
މޫވެންޕިކްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ކުރެދިވަރުގައި ހުޅުވަނީ

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 9
އެންމެ ރިސޯޓަކުން ހާސް އުފާ!

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރީތި، ހިތްގައިމު، އަދި އެހާމެ އަގުބޮޑު ރިސޯޓުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނޫނީ މިއީ ނުފެނިދާނެ މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ލިބެން އޮތް ރިސޯޓެކެވެ. އެއް ނަމެއްގައި ހިންގަމުން އަޔަސް، ތިން ހަތަރު ރަށެއްގެ ސިފަ އެބައޮތެވެ. މިއީ، އެތައް ބައިވަރު ޓޫރިސްޓުންނެއް މި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

ރިސޯޓްތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ "ޖެނެރަލް މެނޭޖާސް ފޯރަމް 2017" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހޯދަނީ

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކ. ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވަންވާ އިރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 2
ސެންޓާރާއިން މުތާފުށި ހިންގަން ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ތިންވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ބ. މުތާފުށި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 16
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތިން ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 6
ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ކޮކޫން ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ، މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އެމްއައިޓީޑީސީން ބަރެސްދޫ އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ގެސްޓް ހައުސް މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ލ. ބަރެސްދޫ ތަރައްގީކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު، އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން މޯލްޑިވްސް...

March 22, 2017 10
އެމްއައިޓީޑީސީން މާލެ އަތޮޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.