17 ޖުލައި

July 17, 2020 15
ޕާމްބީޗް ރިސޯޓް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓު ނީލަމުގައި ވިއްކައިލަން ސްޓޭޓް އޮފް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 3
އިތާފުށި: ހުޅުވިތާ އަހަރެއް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިސޯޓަކަށް

އިތާފުށި، ނުވަތަ ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި، ދުނިޔޭގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ރިސޯޓްތަކުގެ ލިސްޓުގެ ފަސް ވަނައަށް އަރައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 1
42 ރިސޯޓަކުން މި މަހު އަލުން ޚިދުމަތް ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލުޔާއެކު، މި މަހުގެ 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލާއިރު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް 42 ރިސޯޓެއް އަލުން ހިންގަން ފަށާނެ...

July 06, 2020
ގްރީން ޓެކްސްއަށް އޭޕްރީލްގައި ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 70
ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވެވޭނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގިގެން: ރިޒް

މުސާރަ ނުދިނުމުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން އެ ރަށުން ބޭލޭނީ އެ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނިިން ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާން އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 81
ބިދޭސީންނަށް ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދޭ، ދައުވާ ކުރަނީ

ބ. އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ...

July 04, 2020 1
ތާޖުގެ ރިސޯޓުތައް ވެސް މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާނެ

ތާޖު ގްރޫޕް އޮފް ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ، ތާޖު އެގްޒޯޓިކާ އާއި ތާޖު ކޮރަލް ރީފް މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 83
ރިޒް އަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް

ބ.އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕަރު ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނަށް ޑިވެލޮޕަރު ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ވަކީލުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 39
ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ފަސްކުރި ކުލި ދައްކާނީ ޖޫން އިން ފެށިގެން: މިނިސްޓްރީ

މި އަހަރުގެ ބާކީ ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ރިސޯޓު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 7
ކުލި ފަސްކުރިކަން ރިސޯޓުތަކަށް އަދިވެސް ނާންގާ!

ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަހު ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ރަސްމީކޮށް ރިސޯޓުތަކަށް ނާންގާތީ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި...

June 28, 2020
ކްރައުންގެ ރިސޯޓްތައް ޖުލައި 15 ގައި ނުހުޅުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލިޔަސް ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާގެ ރިސޯޓުތައް އެ ތާރީހުގައި ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 1
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓް ހުޅުވާނީ ޖުލައި 15 ގައި

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެޒޯޓްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ޖުލައި 15 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ކޮކޫން އާއި ޔޫ އެންޑް މީ ޖުލައި 15ގައި ހުޅުވަނީ

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އާއި ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން އަންނަ މަހު 15 ގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2020 10
ކޮވިޑާ ހެދި ވަކިކުރިމީހުން އިޔާދަކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ބަންދު ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލައި، ރިސޯޓުތައް އަލުން ހިންގަން ފަށާއިރު، އިގްތިސާދީ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން އެ...

June 25, 2020 13
ހިތްވަރުކޮށްފިއްޔާ ބޯޑަރު ދެން ބަންދެއް ނުވާނެ: އަލީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްްކަތް ދެގުނަ އަށް އިތުރުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވައިލުމަށް ފަހު، ދެން އަލުން...

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެކުރިން ސްޓާފުން ތަމްރީންކުރަންޖެހޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތުމަށް ފަހު ރިސޯޓުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން، އެ ތަންތަނުގައި ހިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

June 23, 2020 8
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަސަރު ބަލަން ސާވޭއެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކުން ސާވޭއެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 23, 2020 7
ކަރަންޓީނަށް ނެގި ބައެއް ރިސޯޓްތައް ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް ރިސޯޓްތައް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 9
އެޓްމޮސްފިއާގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ވިޓަވެލި ހުޅުވަނީ

އޮޒެން މާދޫގެ ކާމިޔާބު ތަޖުރިބާއަށް ފަހު 2016 އިން ފެށިގެން ފުޅާކުރަމުން އަންނަ އޮޒެން ބްރޭންޑަށް އިތުރުވާ ބޮޅެއްގެ ގޮތުގައި "އޮޒެން ރިޒާވް ވިޓަވެލި" ހުޅުވަން، އެޓްމޯސްފިއާ ހޮޓެލްސް...

June 18, 2020 4
ޔުނިވާސަލްގެ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުން އޮކްޓޯބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 15
މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުން ކެނަރީފް ރިސޯޓު ބަންދު ކުރަނީ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓުގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ އަހަރަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2020 40
ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން ކެރެން އެބަ ޖެހޭ!

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްވުމުގެ މަގުމަތީގައި، އަންނަ...

12 ޖޫން

June 12, 2020 45
ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްނުކޮށް ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ހުށަނޭޅިއަސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގައިޑްލައިންގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

June 12, 2020 21
މަތީ ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވައިލަނީ

ޕްރައިވެޓް ޖެޓާއި ސުޕަ ޔޮޓުތަކުގައިި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 18
ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދޭން ގޮވާލި ޕެޓިޝަނަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެ ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ގޮވައިލައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕެޓިޝަނަށް އާންމުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވައިލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 14
ވަޒީފާއަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް

ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ގޮވައިލާ ޕެޓިޝަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

June 09, 2020 26
ޗާލު މަންޒަރުތަކެއް: މީހުން ބުނަނީ "އަދި އަންނާނަން"

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ލަކްސް ރިސޯޓުން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ޕެކޭޖުތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ކެއާގިވް ޕެކޭޖް" ތަކެއް ލަކްސް ރިސޯޓުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
ޓޫރިޒަމް ހުއްޓި 22،000 މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންވި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް 22،000 ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސީދާ އަސަރުކުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ދިރާސާއަކުން...

June 04, 2020 19
ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުން ޓެސްޓުކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޚަލީލް

ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 19
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ދާން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުންނާއި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ތިބި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ވަޒީފާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ނަމަ ސީދާ ރިސޯޓަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭ އިން ދީފައި ވާތީ އެގޮތަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.