14 މާޗް

March 14, 2017 3
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

March 14, 2017 79
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެެއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

March 14, 2017 11
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ހިލްޓަން

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް...

10 މާޗް

March 10, 2017 25
ދިގަލި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީގައި އަލަށް ހެދި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 26
އިރުފުށި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން ގޮތް ހުސްވެފައި

ނ.އިރުފުށި ރިސޯޓް ހިންގަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮޓެލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ހިލްޓަން ވޯލްޑް ވައިޑް" އާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އިން އުވާލުމުން ހިލްޓަންއަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އާބިޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރެވި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިލްޓަން އިން އާދޭސްކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު...

08 މާޗް

March 08, 2017 21
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...

02 މާޗް

March 02, 2017 7
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 32 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 8
ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 112 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭކަށްނުޖެހުނު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ތިން ރަށެއް ދޭން ނިންމުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ދައުވާކުރި 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތުން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 2
ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ކެނޑޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 8
ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްތައް ޗެކް ކުރަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްފަހަރު ޗެކް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 8
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރިއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ޞިނާޢަތަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުދި ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށެއް...

February 20, 2017 63
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަށް ފަސްއަޅައި "ފޮރުވަނީ"!

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަތިން އުދުހޭއިރު ފެންނަނީ ހިތްގައިމު ބޮޑެތި ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކެވެ. އެއީ ދިވެހިން ވެސް ބަލާ ފޫހިނުވާ ވަރުގެ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. ބޭރު މީހުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 14
ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބަން ޖެހިއްޖެ

ބ. ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިހާރު ހިންގާ ކުންފުނި އެ ރިސޯޓުން ފޭބުމަށާއި އެ ތަނުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (21 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެ ތަނުގެ އަސްލު ވެރި ފަރާތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 12
ވެލާ ކަހަނބަށް ފަރުވާ ދޭން ހާއްސަ ސެންޓަރެއް

މަސްވެރިން ދޫކޮށްލާ ދަލުގައި ޖެހިގެން، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ވެލާ ކަހަނބު ސަލާމަތްކޮށް، އެއަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 10
ރިސޯޓުތަކުގައި ކައިވެނި ބޭއްވުން މަޓީން ދެކޮޅު

ބޭރު މީހުންގެ ކައިވެނި ރިސޯޓްތަކުގައި ބޭއްވުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ބުނެފި އެވެ.

February 09, 2017 12
ރިސޯޓުތަކުން ބޭރު ފައިސާ ވިއްކުން މަނާކުރަން ދެކޮޅު!

ރިސޯޓްތަކަށް ހަމައެކަނި ބޭރު ފައިސާ ގަނެވޭގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭރު ފައިސާގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރަން ނިންމައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
އަލިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެ މުއްދަތުގައި އެ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 8
މި އަހަރު 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 82
"ހުރަވަޅި" އަކީ ބޭއަދަބީ ބަހެއް: އެކަޑަމީ

"ހުރަވަޅި" އަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ބޭއަދަބީ މާނައެއް ދޭހަވާ ބަހެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ނަންތައް ރިސޯޓްތަކަށާއި އެހެން ވެސް ބޭނުންތަކުގައި ކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2017
އެރިޔަދޫ ވިއްކާލަން ހުއްދަ ދީ ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ނަގާފައިވާ ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ ކ. އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި އިތުރު ތަނެއް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ދީ، ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި...

January 31, 2017 7
އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓް ހަދަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު)އާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން އެމެރިކާގެ ޑްރީމް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ނިންމައިފި...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 29
ރައީސް ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކަނޑުއަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

January 30, 2017 7
ޑަބްލިއުއަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއު އެލްޓީ) ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ 16.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (206...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 1
ޓްރެވެލާސް ޗޮއިސްގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކެއް ހިމެނިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓް، ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާ އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 9
އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތަށް

ސަރުކާރާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 24, 2017 4
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު މިހާރު ސުއާލު އުފެދެން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާ ކުރިމަތިވާ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 6
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޑު މީޓިން ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓްގައި

ރާއްޖޭގައި ކަނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑު...

January 23, 2017 13
އެންމެ ގިނަ ރިސޯޓް ހުޅުވީ މިިދިޔަ އަހަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާ 11 ރިސޯޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައި، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓް ހުޅުވި އަހަރުގެ ޝަރަފް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 14
ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 250 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އަލަށް ހުޅުވާ ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 250 ވަޒީފާ އަށް ހުޅުވައިލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.