07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 13
ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން ކޮށްދިއްޕަރު ގަނެފި

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން 65 މިލިއަން ޑޮލަރު (1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް، ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ގަނެ، އެ ބްރޭންޑުގެ ފުރަތަަމަ ރިސޯޓު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 32
ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ 50 ޕަސެންޓް ދިވެހިން

ރިސޯޓް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާތަކުގައި މަދުވެގެން 50 ޕަސެންޓް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 13
ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ތިން ރިސޯޓެއްގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ޗައިނާ މެޝިނަރީ އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްއީސީ)ން ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 14
އަންނަ އަހަރު އިތުރު 20 ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ

އަންނަ އަހަރު އިތުރު 20 ރިސޯޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 9
ފަރަށް ބަދަލު ނުގެންނަން 30 ރިސޯޓަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރަށުގެ ފަރުން ވަކި ބައެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ބަލަހައްޓަން 30 ރިސޯޓަކުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
ރ. މާމުނާގައުއާ އެކު އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ރާއްޖެ އަށް

އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހިންގާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 7
މިލައިދޫ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިތުރު ބުރެއް

ބ. އަތޮޅުގައި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން އަލަށް ހަދާ މިލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގެ ދެވަނަ ބުރެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 12
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ރީތި ތަނެއް ނޯންނާނެ: ކޭޓް މޮސް

މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާއިން "ޝިކް ސްޓޭޒް"ގެ ނަމުން ފޮތެއް ޝާއިއުކުރި އިރު، އޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސުޕަ މޮޑެލް ކޭޓް މޮސް، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެފައިވާ ބަސްކޮޅެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 11
ކޮކޫން ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. އޫކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ "ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް"ގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 6
ކުޑަމުރައިދު އާއި ހޮނޑާފުށީގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ހދ. ކުޑަމުރައިދު އާއި ހދ. ހޮނޑާފުށި ދޫކުރުމަށް ފަހު، އެތަން ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ދެ ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި...

August 25, 2016 2
ކަނުހުރާއަށް 200އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އައްޑޫގައި ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަން އެ ރިސޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 1
ކޮއްޓަފަރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަމުރެއް ނުކުރި

ރ. ކޮއްޓަފަރުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތަސް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 16
މިލައިދޫ ރިސޯޓަށް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން އަލަށް ހުޅުވާ މިލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 200 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 1
ސޮލަރެލް އިން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށި، ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް އިން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 14
ނިޔާމަ ރިސޯޓް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ދ. އެނބޫދޫފުއްޓާއި އޮޅުވެލީގައި ހިންގާ ރިސޯޓު، އެ ރަށް ހިންގާ އޯ ޕްލަސް އީ ހޮލްޑިން އަށް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (359.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކާލަން...

August 16, 2016 67
ބިޑަށް ނުލައި ރަށްތައް ވިއްކާ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މާލެ އަތޮޅާއި އދ. އަދި އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތާއި ފަޅުތައް. މާލެ އަތޮޅުން ދިހަ ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް 6.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާއިރު، މާލެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 33
ރިސޯޓްތައް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ވެސް މަންޒިލަކަށް

ހަފުތާ ބަންދެއް ނުވަތަ އީދު ބަންދެން ލިބުނަސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ބަނޑޮހަށް ނުވަތަ މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓް ހިންގާ ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް

ނ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މީހަކު ކާނާ ވިހަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 24
އާ އެތައް ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ފަހު ތައްޔާރީތަކުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވެސް އެފަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ އިތުރުން އަންނަ އަަހަރު ވެސް އާ ރިސޯޓްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 2
ޖޫން މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ތިން ޕަސެންޓް ދަށް

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާ އެކު މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ މަހު ތިން ޕަސެންޓް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 24
ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.