01 ޖޫން

June 01, 2019 20
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިނީ ވެލާ އިން

މިދިޔަ މެއި މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 2
ކުކޫން މޯލްޑިވްސްއަށް ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާގެ ހާއްސަ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ކުކޫން މޯލްޑިވްސް އަށް ޓްރިޕް އެޑްވައިޒާގެ "ސެޓިފިކެޓް އޮފް އެކްސެލެންސް" ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 2
ލައިސަންސް އަނބުރާދިން ރަށްތަކުން ހަ މިލިއަން ދޭންޖެހޭ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދޫކުރި ހަ ރިސޯޓުން ދައުލަތަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (308.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެއް އަހަރުގެ...

May 26, 2019 118
ކްރޮސްރޯޑްސް: އަންތަރީސްވާ ވަރުގެ ތަފާތު ދައްކާލައިފި!

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދަކީ އެތަނަކަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ...

25 މެއި

May 25, 2019 20
ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ކޯސްޓްލައިނުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގި "ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް" ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސީސައިޑް ހޮޓެލް އަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 16
މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އޭގެތެރެއިން 11 ދިވެއްސަކު އެ އަތޮޅު މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 10
ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރި ރިސޯޓުތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރި ކުންފުނިތަކަށް އަލުން އަނބުރާ އެ ލައިސަންސްތައް ދީފި އެވެ.

May 23, 2019
ރެފަލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރު އެކޯ އާއި ރެފަލްސް ގުޅިގެން ރެފަލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 1
ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 83 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 4
ރިއު ހޮޓެލްސްގެ ދެ ގިންތިއެއްގެ ރިސޯޓުތަކެއް ހުޅުވައިފި

ސްޕެއިންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ރިއު ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްސްގެ ދެ ރިސޯޓެއް ދ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 8
ކިހާ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިލާތައް ހުޅުވައިފި

ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ކިހާ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓް ވިލާތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 14
ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރަން ފަށަނީ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތައް ހަދަން ބޭނުންވާ ރަށްތައް ދޫކުރަން އަންނަ މަސް ނުވަތަ ޖުލައި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 14
ހިބަޅިދޫގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ބ. ހިބަޅިދޫގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށް ހިންގަމުން އައި ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ބ.އަތޮޅުގެ 'ސަމާ ފެސްޓިވަލް' މިއަހަރު ވެސް ބާއްވަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބާއްވާ ކެއުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 56
މުސާރަ ދޭން އެއްބަސްވުމުން މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ

ކ. އޮޅުވެލި ބީޗު ރިސޯޓުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޔަކަށް މުސާރަ ނުދީގެން، މިރޭ އުފެދުނުނު ހަމަނުޖެހުން، ފުލުހުން އެ ރިސޯޓަށް އަރައި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 3
މާލޭ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަނޑޫމާ ހޯދައިފި

ރިސޯޓު ލީގުގެ ސައުތު މާލޭ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާއިން ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
މާޗު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުން އިތުރު

މިދިޔަ މާޗު މަހު ރާއްޖެ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް 22 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 6
ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 79 މިލިއަން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 79.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 17
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ފޮރުވިފައި

އާންމު އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ފުރިހަމައަށް ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އެބޭފުޅުން ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން...

28 މާޗް

March 28, 2019 27
ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލާގައި ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ދައުލަތާއި އެއިމްސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 15
ވެލާ ހިންގާ ކުންފުންޏަށް ދައުވާ ކުރާތީ ޕެޓިޝަނެއް

ފުށިވެލާވަރު ރިސޯޓަށް ސަޕްލައިކޮށް ދިން ގަސްތަކަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް މީހަކު ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 17
އިރުފުށި މައްސަލަ ސަން ޓްރެވަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

ސަން ޓްރެވަލްސް އިން އިރުފުށި ރިސޯޓު ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ރިސޯޓް އަތުލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަނަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަން ޓްރެވަލްސްގެ މައްޗަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިިޓްރޭޝަން ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އެ ގައުމުގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.