27 މާޗް

March 27, 2020 10
"އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދެވޭނެ"

އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް މީހުން ދަތުރު ނުކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގިޔަސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ޝައްކުވާ ޓޫރިސްޓެއް ފެނި ކޮއްދިއްޕަރު މޮނިޓަރިންއަށް

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން، އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި...

March 26, 2020 5
ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 4
މަނަފަރުން ދިވެއްސަކަށް ޝައްކުވެ ރިސޯޓު ބަންދު

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގެ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 128
ގެއްލުން ބޮޑު، ރިސޯޓުތައް އޮތީ ބަންދުކުރާ ހާލަތުގައި

މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ނުލިބޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ޓޫރިސްޓުން ނާންނާތީ ރިސޯޓުތައް ހުރީ ބަންދުކުރާ ހާލަތުގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ހުސައިން އަފީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 24, 2020 1
ރީތި ބީޗް އަނެއްކާ ވެސް މޮނިޓަރިންނަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ފެނި ރީތި ބީޗް އަނެއްކާ ވެސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

March 24, 2020 21
"ކަރަންޓީނަށް ބޭނުންކުރާ އިރު ރިސޯޓްގެ ކުލި މާފުވާނެ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މީހުން ކަރަަންޓީނުކުރަން ދޫކުރާ ރިސޯޓްތަަކުގެ ކުލި، އެ ރިސޯޓްތައް ދައުލަތުން ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި މާފުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ފެލައިނީއާ ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 20 މީހުން ދެނެގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ 20...

March 23, 2020 27
ކޮވިޑް-19: ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި މީހާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމަތްތަކެއް ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ނަމަ އެކަން އަވަހަށް ރިޕޯޓް ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 12
އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ...

March 21, 2020 3
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ރިސޯޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް، މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަ ބަނޑޮހާއި އިތުރު ތިން ރިސޯޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 75
އެކަކުގެ މުސާރަ ވެސް 380 ޑޮލަރަށް ވުރެ ދަށެއްނުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިޒަސްގެ ރިސޯޓްތައް ވެސް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ އެކު އެ ކުންފުނީގެ މުސާރަ އަށް ބަަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައި އެކަން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ޔުނިވާސަލުން ބުނީ އެހެން ހަދަނީ މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް...

19 މާޗް

March 19, 2020 86
ޔުނިވާސަލްގެ ރިސޯޓުތައް ތިން މަހަށް ބަންދުކުރަނީ

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނި، ބުކިންތައް ކެންސަލް ވުމާ ގުޅިގެން ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 19, 2020 17
އިޓަލީ މީހާ ކޮވިޑަށް ޝައްކުވި، ރިސޯޓުން އެކަން ނާންގާ

ރާއްޖޭގައި އުޅުމަށް ފަހު ގައުމަށް އެނބުރި ގޮސް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖޭގައި ހުރިއިރު އެ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް އޭނާގެ ކިބައިން ފެނުނަސް،...

March 19, 2020 79
ކުރެއްދޫން އިޓަލީ ޓޫރިސްޓްގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރި

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ނޫޅުމަށް އެދި ފުލުހުން މިއަދުން ފެށިގެން ނަސޭހަތް ދީ، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ...

18 މާޗް

March 18, 2020
ކޮވިޑް-19:ހާލަތު ދެނެގަންނަން މަޓާޓޯއިން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދިމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުންނާއި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ ސާވޭއެއް ކުރަން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ...

17 މާޗް

March 17, 2020 10
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް މިއަދު ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން 14 ދުވަސް ވަންދެން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2020 25
ކޮވިޑް-19: ފަރުދީ ޒިންމާގައި އެ ދައްކަނީ ނަމޫނާ!

ގއ، ކޮނޑޭއަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަންނާނީ އެ ރަށު އަތިރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެވެ. އަތިރިމަތީގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި، ރަށަށް...

16 މާޗް

March 16, 2020 36
ފުރަތަމަ ކޭސްއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އެނބުރި ދިޔަ ފަހުން، ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ރާއްޖެ އަަށް އެންގި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ "ލޮގް" ކޮށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދި މީހުންގެ މުއްދަތަށް މިއަދަށް 14 ދުވަސް ވީއިރު، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ނޭޝަލަން އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

March 16, 2020 16
އާއްމުންނާއެކު ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ގޮތުން، ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދާއިރު، އެ މީހުންނާ އެކު އާއްމުން ދަތުރުކުރުން ސަރުކާރުން...

March 16, 2020 6
ޕޮޒިޓިވްވި ގިނަ މީހުންނަކީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުންނަކީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް ނެޝަނަލް ހެލްތު އެމެޖެންސީ ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 7
މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް ދެވޭނެ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފުރޭނެ

ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުތައްކުރުން މަނާ ކުރިޔަސް، ރަށްރަށުގައި ތިބިި ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޓޫރިސްޓުން ފުރުވުމަށްޓަކައި...

March 14, 2020 16
އިތުރު ތިން ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިރެއިން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކުން މީހުން އައުން...

13 މާޗް

March 13, 2020 13
ކޮވިޑް-19: ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު

ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުމަށް ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް މިރޭ ދިޔައިރު، އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ އެއާޕޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020 23
ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދި ޝައްކުވާ ބައެއް ކޭސްތައް ފެނުނު ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020 24
ރާއްޖޭން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓުގެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 6
އެކްސްކާޝަނަށް ދިއުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ފެނިފައިވާތީއާ އެކު، އެ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މި ދުވަސްވަރު އެކްސްކާޝަނަށް ނުދިއުމަށް...

March 12, 2020 7
ތިން ރިސޯޓުން 249 ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ މީހުން ފެނުނު ތިން ރިސޯޓުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 249 މީހަކު އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް މިހާރު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

11 މާޗް

March 11, 2020 82
ވިލާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާތީ، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން...

March 11, 2020 14
އިޓަލީ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވިތޯ އެބަ ބަލަން: ފުލުހުން

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 އަންނަން މެދުވެރިވި އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިގައި ބަލި ހުރިކަން ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފުރުސަރު ނުލިބި ކަމަށް...

10 މާޗް

March 10, 2020 30
ކުރެއްދޫ: ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ހިމޭންކަމެއްގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ އަބަދުހެން ވަރަށް ހެޕަނިން ތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ހިތް އުފާކޮށްދޭ...

March 10, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ވިލަމެންދޫގެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

އދ. ވިލަމެންދޫ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެއްސެއްގެ ގައިގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން އޭނާގެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ހެލްތު...

08 މާޗް

March 08, 2020 44
ލޮޅުމެއް އަޔަސް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިފަހައްޓާލެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލޮޅުމެއް އަޔަސް، އިންޑަސްޓްރީ ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2020 18
ކޮވިޑް-19: ބަތަަލާ އައިލެންޑް ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ސޭޑީޒް ބަތަލާ އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި މޮނިޓާ...

March 08, 2020 4
ކޮވިޑް-19: ސަމާ އައިލެންޑުގެ 7 މީހުން ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ޓެސްޓު ކުރި ހަތް މީހުން އެ ވައިރަސް އަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...