26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 3
ރ. އާރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓު މިއަހަރު ހުޅުވަނީ

ރ. އާރަށުގައި ސްރީލަންކާގެ އެއިޓްކެން ސްޕެންސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކޮށްގެން ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ހެރިޓެންސް" ބްރޭންޑާ އެކު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

April 25, 2018 1
ގާކޮށިބީގައި ހެދި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

"ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ށ. ގާކޮށިބީގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު މި މަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 25, 2018 14
ފްރީޒްކުރި ވިލާގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލައިފި

ރިސޯޓް ހަދަން ވިލާ ގްރޫޕަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން އެންގި 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކުމުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 14
އެނދު އިތުރުވުމާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުވާނެ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ފައިޒަލް ސަމަދު ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އަލުވިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސަން ސިޔާމް ކުންފުނިން ދ. އަލުވިފުށީގައި ހަދާ 125 ވިލާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
ފުށިދިއްގާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނުޖެހޭނެ

އދ. ފުށިދިއްގާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދައުލަތަށް ލާޒިމް ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުން މިފަހަރު ވޮއްމުލީގައި

ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި ފަހަރު ސެންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 18, 2018 8
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނީތީ ފަހުރުވެރިވަން: ހިލްޓަން

ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްލަން ޖެހޭ ގައުމެއް ކަން ދައްކައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 14
ފުރަތަމަ ކަނޑު އަޑީގެ ގެ ކޮންރެޑް ރިސޯޓުގައި ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ކަނޑު އަޑީގައި ހަދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގެ ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2018 9
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސަން ފަށައިފި

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ ސަބްލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 4
85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި: އެމްއެމްއޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި، ރާއްޖޭގެ 85 ޕަސެންޓް ރިސޯޓަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ހޮޓެލިއާ މޯޑިވްސް: ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

"ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް" މަޖައްލާއަކީ މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ މަޖައްލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޖައްލާ ވެފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ޖީއެމް ފޯރަމްގައި 150 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމް، "ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަސް ފޯރަމް"ގެ މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން 150 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަށް 345 މިލިއަން

ތ. ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (345 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެރަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 7
ރިސޯޓް ހަދަން ގެންނަ މުދާ ރިސޯޓަށް ބާލާ ނަމަ ފީއެއް

އަލަށް ހަދާ ރިސޯޓްތަކަށް ގެންނަ މުދަލާއި ރިސޯޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ގެންނަ މުދާ އެ ރިސޯޓަކަށް ބާލާ ނަމަ ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނަގަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ހިލްޓަންގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މަޝްހޫރު ހިލްޓަން ހޮޓެލްސްގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ފްރެންޗައިސް އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ކ. އެނބުދޫފަޅުގައި ހުޅުވުމަށް ސިންގަ އެސްޓޭޓުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 3
ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނާގޯށި ވިއްކާލަނީ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ހދ. ނާގޯށި ގަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލަން...

March 21, 2018 10
މަނިޔަފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ކ. މަނިޔަފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ މަނިޔަފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 38
ހދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 1
ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެފި

ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެ، ރީ ބްރޭންޑްކޮށްގެން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 30
ސާވިސް ޗާޖުން އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދޭ މިންވަރު އެވްރެޖް މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ސާވިސް ޗާޖަށެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ވިލާއަށް ދިން ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލަ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ވިލާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި...

March 07, 2018 22
ލޯމަ ހިންގި ކުންފުނި ބޮޑު ދަރަންޏާ އެކު "ފިލައިފި"!

ރ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ލޯމަ ރިސޯޓު ހިންގި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުދައްކައި، "ފިލައިފި" ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ...

06 މާޗް

March 06, 2018 5
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ރަންދެލިން

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު...