11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 8
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް

އއ. ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 14
ކަލައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައި

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 31
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ޝިއުނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދަށް

މިިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕު ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 9
އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2017 7
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 16
ސައިކަލުން ޖެއްސުމުން އަނިޔާވި ފުލުސް ބޭރަށް ގެންދަނީ

ރޭ ފޯރިމަރަމުން ދަނިކޮށް ސައިކަލުން ޖައްސާ އަނިޔާވި ފުލުސް މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 5
ސައިކަލަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ރޭ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ގައިގައި ޖެހި، އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ނާލްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ރަށު ކައުންސިލް

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެކްސިޑެންޓްވި ޓްރަކް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ފިރިހެން ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި ޓްރަކް ދުއްވަން އިން އެރަށު ޑްރައިވަރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ކޯމާގައި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް...

October 24, 2016 7
ބިއްލޫރި އަރުވައިގެން ދިޔަ ލޮރީއެއް ފުރޮޅާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިއްލޫރި ޝީޓްތަކެއް އަރުވައިގެން، މާލޭ އިއްޒުންދީން މަގުން ދަތުރުކުރި ޕިކަޕެއް މިއަދު ފޮރޮޅާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 12
ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، ހާލު ސީރިއަސް

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މަގުން ކައްސާލައިގެން ގޮސް ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހުކުރުދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 36
ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ސައިކަލް ނުވަތަ ބައިސްކަލް ދުއްވާނަމަ، ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރަން ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 18
އަނިޔާވި ޒުވާނެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ގއ. ވިލިނިގިލީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނެއްގެ ފައިގެ ބައެއް އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 19, 2016 15
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަންވެއްޖެ: ނާފިޒް

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އެ ރަށުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 39
"މަރުގެ މަގަކަށް" ވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ލ. އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ޗާލު މަގުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި 26ގެ ބަންދު ތެރޭގައި ނިމުނުތަނާހެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެކެވެ. ކައްދޫން ފޮނަދުއަށް ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 19 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނަށް ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކައްދޫ ކޯޒްވޭގެ...