13 މާޗް

March 13, 2017 22
އޮޅުންބޮޅުން: ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ؟

އައްޑު ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ގުޅުވައިދޭ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެކި ރަށްރަށުން ވައިގެ ބަނދަރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ދަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމަކާއި ހަލުއިކަމެއް އަ އެވެ. އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގުޅުވައިދޭ މަގަކީ، ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މަދު ރަށަކުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ފަދަ ދިގު މަގެކެވެ. އިންޖީނުލީ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 6
ޝީޝާއިން ވިއްކާ ކޮންމެ ސައިކަލަކަށް ހިލޭ ހެލްމެޓެއް

ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި ވިއްކާ ކޮންމެ ސައިކަލަކަށް ހިލޭ ހެލްމެޓެއް ދިނުމާ އެކު، އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 13
ފަރުވާ ނުދީ ކުއްޖާ ސާފުކުރަން ބުނި މައްސަލަ ބަލަނީ

ލ. ކަލައިދޫގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމުން، ލެއިން ސާފުވެގެން އަންނަން އެންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

February 15, 2017 8
ލޯޑަރެއްގެ ދަށުވެ ކުއްޖަކު މަރުވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިދިޔަ އަހަރު ލޯޑަރެއް ދަށުވެގެން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

February 15, 2017 13
ލޯންޗު ކެޕްޓަނުގެ މަރުން ތޮއްޑު އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއީ މީހުންނާ ގުޅޭ ސަމާސާ މިޒާޖުގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށު ބްލޫއެންޑްވައިޓްގޭ މޫސާ ޝާފިއު މަރު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި،...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ހޭނާރާ އޮވެ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 2
ލިންކްރޯޑް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ހާލު ރަނގަޅު

ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 3
ލާމު ލިންކުރޯޑް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މާލެއަށް

ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

February 11, 2017 8
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް

އއ. ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 24
ލ. ލިންކްރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 23
ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެ ރަށުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 14
ކަލައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައި

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 31
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ޝިއުނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދަށް

މިިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ހިތަދޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހެއްގެ ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް ވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕު ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 9
އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2017 7
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 16
ސައިކަލުން ޖެއްސުމުން އަނިޔާވި ފުލުސް ބޭރަށް ގެންދަނީ

ރޭ ފޯރިމަރަމުން ދަނިކޮށް ސައިކަލުން ޖައްސާ އަނިޔާވި ފުލުސް މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.