01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 14
ކަލައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައި

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 31
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ޝިއުނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދަށް

މިިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ހިތަދޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހެއްގެ ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް ވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕު ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 9
އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2017 7
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 16
ސައިކަލުން ޖެއްސުމުން އަނިޔާވި ފުލުސް ބޭރަށް ގެންދަނީ

ރޭ ފޯރިމަރަމުން ދަނިކޮށް ސައިކަލުން ޖައްސާ އަނިޔާވި ފުލުސް މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 5
ސައިކަލަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ރޭ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ގައިގައި ޖެހި، އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ލަންކާގައި ދިވެއްސަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ނާލްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ރަށު ކައުންސިލް

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެކްސިޑެންޓްވި ޓްރަކް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ފިރިހެން ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި ޓްރަކް ދުއްވަން އިން އެރަށު ޑްރައިވަރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 7
އެކްސިޑެންޓުވި ކުޑަކުއްޖާ އިންޑިޔާއަށް ގެންދަނީ

އިއްޔެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައިި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 9
ކޯމާގައި އޮތް ޒުވާނާގެ ބިލްތަކަށް ވެސް އެންސްޕާގެ އެހީ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ، މިހާރު ކޯމާއެއްގައި އޮތް ޒުވާނާއަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް އެންސްޕާއިން ދައްކައިދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ކޯމާގައި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް...

October 24, 2016 7
ބިއްލޫރި އަރުވައިގެން ދިޔަ ލޮރީއެއް ފުރޮޅާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިއްލޫރި ޝީޓްތަކެއް އަރުވައިގެން، މާލޭ އިއްޒުންދީން މަގުން ދަތުރުކުރި ޕިކަޕެއް މިއަދު ފޮރޮޅާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 12
ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، ހާލު ސީރިއަސް

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މަގުން ކައްސާލައިގެން ގޮސް ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހުކުރުދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.