09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 16
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓެއްގަ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިިއްޖެ އެވެ.

August 09, 2018 40
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ރެޑްވޭވް ތެރެއަށް

ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، ފިހާރަ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ މަރަން މަރު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 6) - މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި އެކްސިޑެންޓެއް ނަމަ އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެބިނެޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 12
ހުޅުމާލޭ ގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 33
ހުޅުމާލޭގެ ބަމްޕަރުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސްޕީޑް ބަމްޕަރުތަކުގެ ކުލަ ވެއްޓި، އެތަންތަން ފާހަގަ ނުވެ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

July 29, 2018 19
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯގެ ކުނި އުކާލާ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
އެކްސިޑެންޓްވެ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކަށް ބޮޑުއަނިޔާއެއް

ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލަރެއްގެ ސައިކަލުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލަކުން ޖެހި ކައުންސިލަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 16
ޖަޒްލާން މަރުވީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެއް ނޫން

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒުވާނަކު މަރުވީ، އޭނާ ދުއްވި ސައިކަލު ބަމްޕަރެއްގެ މަތިން ކަހާލައިގެން ވެއްޓި ކަމަށާއި އެއީ އެހެން އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުސްް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 24
ޖަޒްލާން އެކްސިޑެންޓުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މުހައްމަދު ޖަޒްލާން ޖަލީލް ރޭ މަރުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އޭނާގެ ބައެއް ރައްޓެހިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 21, 2018 67
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި، މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށީގަ އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 12, 2018 8
އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެން ކުއްޖާ އަދިވެސް ހެއެއްނާރާ

އައްޑޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ ދަންވަރު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 7
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ އަންހެނަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސ. ހިތަދޫގައި މިއަދު ކާރަކާއި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ އަންހެނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކު އައިސީޔޫގައި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ދެ އެވެ.

June 27, 2018 2
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓު ވި ދެ މީހުން މާލެ ފޮނުވާލަނީ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގައި ފަރުދާ ދެމުން އަންނަ ދެ...

24 ޖޫން

June 24, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކު އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 32
ޓްރީޓޮޕްގެ ބޮޑު ބިލް އާންމުންގެ އެހީއާއެކު ދައްކައިފި

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލަށް ދައްކަން ޖެހުނު އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާންމުންގެ އެހީއާ އެކު ދައްކައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 188
ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލް ބޮޑުވެ، އާއިލާ އަށް އެ ނުދެއްކިގެން އާއްމުންގެ އެހީތެރި ކަމަށް އެދެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 155
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މީހާ ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ފޭސް2ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ދެ މީހަކު އެކްސިޑެންޓުވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 37
ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 85
އެއްލަކިން ނުރައްކަލަކާ ދިމާއަށް!

ލައިސަންސް ނަގަން އިހަކަަށް ރޭ ދަމާލި ކިޔޫ ފެނިފައި އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ! އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ލައިސަންސަށް އެދިއެދި ތިބި ކަމެވެ. އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ލައިސަންސް ދިނުން އެއީ ލާޒިމް ކަމެއްތޯ، މިއީ ފުރަތަމަ ސުވާލެވެ. ދެން އޮތް ސުވާލު އަދި މާ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ؛ ތަނެއްދޮރެއް ބަލައިނުލާ، އަދި ރަނގަޅަށް މޮނީޓާ ނުކޮށް ޖެހުނު...

29 މެއި

May 29, 2018 10
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.