07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 26
ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާއިރު ބުރުގާއަށް ސަމާލުވޭ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑްގައި ސައިކަލުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުން ބުރުގާ އެޅުމާއި ވިއްސާރަ ކޯޓު ލުމުގައި ސަމާލުވާން ފުލުހުން އިއްޔެ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 19
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ރޭ ދަންވަރު، ލޮރީއެއްގައި ކާރަކުން ޖެހި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 53
ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު މެންދުރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި އަނެއްކާވެސް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 82
މި ދެ ފޮޓޯގައި ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅާލައި ހަދާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް، ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވާލީ މުހިންމު ގަވައިދުތަކަކާ އެކު އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ، ތުއްތު ކުދިން ސައިކަލުތަކުގައި ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑުގައި އުފުލުން މަނާކުރުމެވެ. އެކަމަކު ބްރިޖާއި އާ ހައިވޭއިން މިހާރު ފެންނަނީ ތުއްތު ކުދިން...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 54
މަގުމަތީގެ ގާނޫނުތައް: އަމަލްކުރަން ދަސްނުވި އެއްޗެއް!

އެންމެ ހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ މި ކުޑަ އާބާދީގައި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ކިޔަން ޖެހެނީ ހާހުންނެވެ. އެހާ ވެސް ގިނަ އެވެ. އެތައް މިލިއަން މީހުން އުޅޭ ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބޮޑު ނުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކަންކަން އޮތީ ބޮޑުވެ، ފެތުރިފަ އެވެ. ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް އަދި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 76
ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 56
ބްރިޖާއި ރިންގް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގަ އާއި ބްރިޖާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މަގުތައް އިއްޔެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލިއިރު ރޭ އެތަނުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި ރަބަރު ބަމްޕަރުތަކެއް ހަރުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ސިމެންތިން ހަދާފައި ހުރި ސްޕީޑް ބަމްޕަރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ރަބަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަމްޕަރުތަކެއް ހަރުކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 8
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އެ އަވަށް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 16
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓެއްގަ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިިއްޖެ އެވެ.

August 09, 2018 40
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ރެޑްވޭވް ތެރެއަށް

ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، ފިހާރަ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ މަރަން މަރު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 6) - މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި އެކްސިޑެންޓެއް ނަމަ އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެބިނެޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 12
ހުޅުމާލޭ ގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 33
ހުޅުމާލޭގެ ބަމްޕަރުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސްޕީޑް ބަމްޕަރުތަކުގެ ކުލަ ވެއްޓި، އެތަންތަން ފާހަގަ ނުވެ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

July 29, 2018 19
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯގެ ކުނި އުކާލާ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
އެކްސިޑެންޓްވެ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކަށް ބޮޑުއަނިޔާއެއް

ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލަރެއްގެ ސައިކަލުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލަކުން ޖެހި ކައުންސިލަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 16
ޖަޒްލާން މަރުވީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެއް ނޫން

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒުވާނަކު މަރުވީ، އޭނާ ދުއްވި ސައިކަލު ބަމްޕަރެއްގެ މަތިން ކަހާލައިގެން ވެއްޓި ކަމަށާއި އެއީ އެހެން އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުސްް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 24
ޖަޒްލާން އެކްސިޑެންޓުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މުހައްމަދު ޖަޒްލާން ޖަލީލް ރޭ މަރުވީ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އޭނާގެ ބައެއް ރައްޓެހިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 21, 2018 67
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި، މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށީގަ އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 12, 2018 8
އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެން ކުއްޖާ އަދިވެސް ހެއެއްނާރާ

އައްޑޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ ދަންވަރު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 7
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ އަންހެނަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސ. ހިތަދޫގައި މިއަދު ކާރަކާއި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ އަންހެނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކު އައިސީޔޫގައި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ދެ އެވެ.

June 27, 2018 2
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓު ވި ދެ މީހުން މާލެ ފޮނުވާލަނީ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގައި ފަރުދާ ދެމުން އަންނަ ދެ...

24 ޖޫން

June 24, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކު އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.