21 ޖޫން

June 21, 2017 20
ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ:މިނިސްޓްރީ

މަޖީދީ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 75
ކާނަކަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ގަނބައިގަނެ ފައި ޒަޚަމްވެއްޖެ

މުލިއާގޭ އިރުމަތިން އޮންނަ ޝަހީދު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުގައި ހަލާކުވެފައި އޮތް ކާނެއްގެ ތެރެ އަށް ކުޑަކުއްޖަކު މިރޭ ގަނބައިގަނެ އެ ކުއްޖާގެ ފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

June 18, 2017 22
ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: އެމްއާރުޑީސީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 99
ކާނެއްގެ ތެރެއަށް ފައި ގެނބި މާބަނޑު މީހަކަށް އަނިޔާ

މަޖީދީމަގުގައި މަރާމާތުކޮށް ނިިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދަން ހަދާފައި ހުރި ބައެއް ކާނުތަކުގެ މަތިގަނޑު ހަލާކުވެފައި ހުއްޓާ އޭގެ ކާނެއްގެ ތެރެއަށް މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ފައި ގެނބިގެން ގޮސް، އޭނާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 18
މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަ އަށް މެދުކަނޑާލައިފި

އަލުން ގާ އަތުރައި މަރާމާތު ކުރަމުން އަންނަ މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައި، މަގު އެއްކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 31
ފަނޑިޔާރު މަގު ހުޅުވާލައިިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މާލަން، މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މަގު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 53
ފަނޑިޔާރު މަގުގެ މަސައްކަތް އާންމުންނަށް ބޮޑު ޖޯކަކަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހިނގާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ފެތުރުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވިސްނުންތެރިން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކަން ތަރުޖަމާކޮށް، އެކި ސިފަސިފައިގައި އާންމުންނަށް ދައްކާލަ އެވެ. މިފަހަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ޖޯކު ޖެހީ މ. ކުނޫޒް ކުރިމަތިން، ފަނޑިޔާރު މަގު، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މަގު ހަދަން ފެށުމުން އެކަމަށެވެ.

April 09, 2017 20
ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު...

April 09, 2017 6
ޖެއްސުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ޖޭޕީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޖެއްސުންކޮށްގެން އެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން (ޖޭޕީ)...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 40
މަގު ހަދަނީ ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން: މުއިއްޒު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ހިންގާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހަދަން ފެށީ އެ މަގުގައި ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 108
ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލިއަކަށް ހަދަން ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިރޭ ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 16
ބިދޭސީންގެ ފައިސާ މީހަކު ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކަން، ބިދޭސީންގެ ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވައި ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިއްޔެ އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 13
އެމްއާރުޑީސީ އަށް 88 އާ ވެހިކަލް ގެނެސްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ހިންގާ އަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 88 ވެހިކަލް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 38
"ދުުވާރު އުހެއް ނުކުރަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަނީ"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރުތަކުގެ ބައެއް ކަންތަކުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ...

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 28
2016: އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާއަކާ އެކީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަގު ކޮށްޓަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާ އެކު، ޒަމާނީ ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާ އެކީގަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 8
ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލާ ހައިވޭ ހަދަން އެޗްޑީސީ އަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު ހުޅުމާލެއާ ގުޅުވައިލުމަށްޓަކައި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގު ހައިވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އެޗްޑީސީގެ 34 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް ގެރެންޓީ ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނެގި 34.3 މިލިއަން...

November 23, 2016 28
މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް އިންދާނެ ޖާގައެއް ނެތް!

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް ނުއިންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
މަޖީދީ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ބައި މާދަމާ ފަށަނީ

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަޖީދީ މަގުގެ ދެވަނަ ސެގްމެންޓްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
މަގު ހެދުން ދިގުލައިގެން ދަނީ މޫސުމާ ހެދި: ހައުސިން

މާފަންނުކޮޅު މަޖީދީމަގުގެ ގާތަށް ނަގައި، އެ މަގު އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދަނީ މޫސުމް ގޯސްވުމާއި އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 26
މަޖީދީމަގު ހަދަނިކޮށް ހޮޅިއެއް ފެޅި ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ

މަޖީދީމަގު އަލުން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ނަޖިސް ހޮޅިއެއް ފެޅި، މިއަދު ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ގޭގޭގެ ފާހާނާ ބޭނުންކުރަން ވެސް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 7
އޭދަފުށީ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 42
މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ގޮތާއި، ތާރީހުތައް އާންމުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ފަށަން ނިންމައި، މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ އާންމުކޮށްފި...

September 27, 2016 7
ތާރުއަޅާ މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ: މިނިސްޓްރީ

ތާރުއަޅާ ނިމުމުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.