08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 40
މަގު ހަދަނީ ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން: މުއިއްޒު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ހިންގާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހަދަން ފެށީ އެ މަގުގައި ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 108
ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލިއަކަށް ހަދަން ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިރޭ ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 16
ބިދޭސީންގެ ފައިސާ މީހަކު ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކަން، ބިދޭސީންގެ ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވައި ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިއްޔެ އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 13
އެމްއާރުޑީސީ އަށް 88 އާ ވެހިކަލް ގެނެސްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް ހިންގާ އަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 88 ވެހިކަލް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 38
"ދުުވާރު އުހެއް ނުކުރަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަނީ"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރުތަކުގެ ބައެއް ކަންތަކުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ...

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 28
2016: އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާއަކާ އެކީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަގު ކޮށްޓަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާ އެކު، ޒަމާނީ ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާ އެކީގަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 8
ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލާ ހައިވޭ ހަދަން އެޗްޑީސީ އަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު ހުޅުމާލެއާ ގުޅުވައިލުމަށްޓަކައި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގު ހައިވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އެޗްޑީސީގެ 34 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް ގެރެންޓީ ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނެގި 34.3 މިލިއަން...

November 23, 2016 28
މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް އިންދާނެ ޖާގައެއް ނެތް!

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް ނުއިންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
މަޖީދީ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ބައި މާދަމާ ފަށަނީ

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަޖީދީ މަގުގެ ދެވަނަ ސެގްމެންޓްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
މަގު ހެދުން ދިގުލައިގެން ދަނީ މޫސުމާ ހެދި: ހައުސިން

މާފަންނުކޮޅު މަޖީދީމަގުގެ ގާތަށް ނަގައި، އެ މަގު އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދަނީ މޫސުމް ގޯސްވުމާއި އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 26
މަޖީދީމަގު ހަދަނިކޮށް ހޮޅިއެއް ފެޅި ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ

މަޖީދީމަގު އަލުން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ނަޖިސް ހޮޅިއެއް ފެޅި، މިއަދު ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ގޭގޭގެ ފާހާނާ ބޭނުންކުރަން ވެސް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 7
އޭދަފުށީ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 42
މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ގޮތާއި، ތާރީހުތައް އާންމުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ފަށަން ނިންމައި، މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ އާންމުކޮށްފި...

September 27, 2016 7
ތާރުއަޅާ މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ: މިނިސްޓްރީ

ތާރުއަޅާ ނިމުމުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 12
އުނގޫފާރުގެ 14 މަގެއްގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ރ.އުނގޫފާރުގެ 14 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 16
ތިނަދޫގައި ތާރުއެޅުމާއެކު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގެ ތާރު އަޅާފައިވާ މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނެތުމުން، އެހެން މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 51
މާލެ ވަށައި ތާރު އަޅައި މަގުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް

މާލެ ވަށައިގެން އޮންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައި މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މަޝްރޫއެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
އެމްއާރުޑީސީ އަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭ

މަގު ހެދުމާއި މަރާމާތުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 17.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 16
އެމްއާރުޑީސީއާ ނުބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ

މަގުތައް ހެދުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން އެއާ ހިލާފަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 16
ތާރު އެޅުމާ އެކު ތިނަދޫގެ މަގުތަކަށް ރީތިކަން

ގދ. ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ނުވަ ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ނިމުނު އިރު ރަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލާއި އެރަށު މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.