30 ޖޫން

June 30, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

ރަޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު، ކޮކާ ކޯލާގެ ފަރާތުން އެ ގައުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 4
ރަޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަންކުރަނީ

ރާއްޖެ އިން ރަޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
މެސީ ދެކިލަން އިންޑިއާ މީހަކު ބައިސްކަލްގައި ރަޝިޔާއަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 21) - މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ދާނެތޯ ރައްޓެއްސަކު ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭން، ދެކުނު އިންޑިއާގެ ކެރަލާގައި ދިރިއުޅޭ، ކްލިފިން ފްރާންސިސް އަށް މާ...

June 21, 2018
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން 10 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

"ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ކޮކާކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 10 ދިވެއްސަކު ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިއާ އަށް ދާން އިއްޔެ...

20 ޖޫން

June 20, 2018 6
ދަނޑުން ކުނި ހޮވައި ސަޕޯޓަރުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މޯޑޯވާ (ޖޫން 20) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކަށް ފަހު ޖަޕާނާއި ސެނެގާލް ގެ ސަޕޯޓަރުން އާދަޔާ ޚިލާފު ނަމޫނާއެއް ދައްކައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާ ދިމާކުރަން މި ބުޅާ ތައްޔާރު!

ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގް (ޖޫން 13) - ޕައުލް މަތިން ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަ 'އެހީއެއް' ދީފާނަމެވެ. ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރަން ޕައުލް ވަރަށް ފަރިތަވާނެ އެވެ. ތިޔަ ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ. މި ދައްކަނީ، މެޗު ކުޅުމުގެ ކުރިން، މޮޅުވާ ޓީމު ދިިމާކުރުމުގައި 2014ގެ ވޯލްޑްކަޕް ތެރޭ އާދަޔާ ހިލާފު ކުޅަދާނަކަމެެއް ދެެއްކި ބޯވައިގެ ވާހަކަ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
މިސައިލް ގަތުމާ ސައޫދީއަކަށް ނުބެހެވޭނެ: ގަތަރު

ގަތަރުގެ އަމިއްލަ ދިފާއަށް ބޭނުންވާ މިސައިލްތަކެއް ގަތުމަށް ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ރޫސީ ވިލާތުގައި ހުންނަވާ ގަތަރުގެ ސަފީރު ފަހްދުލް އަތިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ޖޮނީ ޑެޕް ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަޝިއާ އިން ޖޮނީ ޑެޕް ފެނުނު އިރު، އޭނާ މާ ބޮޑަށް ހިކިފައި ހުރުމުން، އޭނާގެ ފޭނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 5
ޑިފެންސް ނިޒާމް ގަންނާތީ ގަތަރަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު

ޕެރިސް (ޖޫން 3) - ރަޝިޔާގެ އެސް-400 އެއާ ޑިފެންސް މިސައިލް ސިސްޓަމް ގަނެފި ނަމަ ގަތަރަށް ހަމަލާ ދޭން ސައުދީން އުޅުނު ކަމަށް ފްރާންސްގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ލެ މޮންޑެ އިން ބުނެފި އެވެ.

June 03, 2018 2
ޓެލެގްރާމަށް އަމިއްލަ ގައުމު ބޮޑު ބިރަކަށް

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ބޭރުކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެޕަލް އިން އަދި އެކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެ އެވެ. އެހެނެއް...

31 މެއި

May 31, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު

ޕިއޮންޔަން (މެއި 31) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

May 31, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހެން ރަޝިޔާއަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - އެމެރިކާގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ނުބެހެން ރަޝިޔާ އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

May 31, 2018
މަރާލި ކަމަށް ބުނި ނޫސްވެރިޔާ ދިރިހުރުމުން ހައިރާންކަން

ކިއޭވް (މެއި 31) - ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅު ނޫސްވެރިއަކު ޔުކްރޭނުގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނި ޚަބަރު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައި ވަނިކޮށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ...

28 މެއި

May 28, 2018 1
ރަޝިއާގެ މަހުޖަނަކަށް ދަރިން އަންބަކު ހޯދަނީ

ރަޝިއާގެ މަހުޖަނަކު އިންނާނެ ޒުވާން އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ދަރިންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018
އެމްއެޗް17 ވައްޓާލުމުގެ ޒިންމާ ރަޝިޔާއިން އުފުލަން ޖެހޭނެ

އެމްސްޓެޑަމް (މެއި 25) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް17 ވައްޓާލުމުގެ ޒިންމާ ރަޝިޔާ އިން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ނެދަލެންޑްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
އެމްއެޗް17 ވައްޓާލި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނީ ރަޝިޔާ އިން

މޮސްކޯ (މެއި 24) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް17 އަށް އެރި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގު ޓީމުން ފުރަތަމަ...

May 24, 2018 1
"މަރާލަން ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ދިރިއުޅުން އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހުނު"

ލަންްޑަން (މެއި 24) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަލްބަރީގެ މޯލެއްގެ ބޭރުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ވިހަ ދިން ހާދިސާ އަށް ފަހު ދިރިއުޅުން އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ އިން ސަލާމަތްވުމަކީ...

18 މެއި

May 18, 2018
ވިހަ ދިން ކުރީގެ ޖާސޫސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންޑަން (މެއި 18) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަލިސްބަރީގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ބޭރުގައި ނުރައްކާތެރި ނާވް އެޖެންޓެއްގެ އަސަރު ކުރުމުން ހާލު ދެރަވި ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސް ސާގީ ސްކްރިޕަލް އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިން ފަރުވާ އަށް ފަހު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 7
ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް ރަޝިޔާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

އަންނަ ޖޫން މަހު 14 ގައި ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް، އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ރަޝިޔާގެ 19 އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 30) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅުނު ރަޝިޔާގެ 19 އަންހެނަކަށް އިރާގުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 3
ޓެލެގްރާމް މަނާކުރަން ރަޝިޔާ އިން އަމުރުކޮށްފި

މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ރަޝިއާގައި އެ މެސެޖިން ޚިދުމަތެއް ދަމަހައްޓާ ބަޔަކު ކުރުން ލާޒިމުކަމެކެވެ. އެ ނޫން ގޮތެއްގައި އެ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓުވާލުމުގެ ބާރު ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ލިއްބައިދޭ ގާނޫނެއް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 4
100 އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިއަދު ހެނދުނު ސީރިއާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ފޮނުވާލި ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭން ގިނަ...

April 14, 2018 1
ސީރިއާގެ ކެމިކަލް ހަމަލާއަކީ ބައެއްގެ ރޭވުމެއް: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 14) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަކީ ބޭރުގެ އެޖެންޓުންތަކެއްގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނަން: ރަޝިޔާ

ބޭރޫތު (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ލުބުނާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ސަފީރު އެލެގްޒެންޑާ ޒަސިޕްކިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަން ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން...