11 ޖުލައި

July 11, 2017
އެމެރިކާގެ 30 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގެ 30 ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަން ރަޝިޔާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2017
ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލުކުރިން: ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލު ކުރި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާ...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 2
މިއީ ރަޝިޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާއާ އެކު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 2
ދެން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ

މީގެ ފަހުން ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން، ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އިންޒާރު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ރަޝިޔާގެ މަނަވަރުތަކުން އައިއެސް އަށް ހަމަލާ ދީފި

ސީރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމާޒުތަކަށް ރަޝިޔާގެ މަނަވަރުތަކުން މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 1
އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދީ ސީރިޔާގެ ބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ހަމަލާ ދީ އިއްޔެ ވައްޓާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 3
ދަރިއެއް ނޫންކަން އެނގުނީ 30 އަހަރު ފަހުން

މަންމައަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިކަމަށް ހީކޮށް 30 އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއެއް ގެންގުޅެވުނު މައްސަަލައެއް ރަޝިޔާގައި ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 8
އައިއެސްގެ ލީޑަރު ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ރަޝިޔާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ގަތަރު މައްސަލަ ފެންމަތި ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ގަތަރާ ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލައިގެ އަސްލު ކަމަށްވާ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުގައި ގަތަރުގެ އަމީރާ ހަވާލާ ދީ ފޭކް ނިއުސް ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ހެކަރުން ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 1
ރަޝިޔާ އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާ 11 މީހުން މަރު

މޮސްކޯ (މެއި 30) - ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލަ ބަލަން އާ ބޭފުޅަކު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިޔާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ އަދި ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެ ގައުމުން އެހީވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ރޮބަޓް މުލާ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ސިއްރު މައުލޫމާތު ޓްރަމްޕް ވަނީ ރަޝިޔާ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 16) - ރަޝިޔާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ހޯދާފައިވާ ސިއްރު މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017
ކާމިޔާބު ލިބުނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވިކަމަށް ބުނުމުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 12) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުގެ ސިއްރަކީ ރަޝިޔާ އިން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހަދައިގެން ދެއްކި ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
އަނާ އާއި ގްރެގޮރީގެ ވާހަކަ: ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ

ފުރޮޅީގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހިފައިވާ، ނުކުޅެންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް އޭނާއަށް ހަގީގީ ލޯބި ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާ ހުވަފެނުން ވެސް ނުދެކޭހާ ރީތި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގްރިގޯރީ ޕުރުޓޯވް އަށް ވަނީ މި ހުވަފެން ސީދާ ވެފަ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 6
ރާއްޖޭން ގެންދިޔަ ހެކަރަށް އެމެރިކާގައި ހުކުމްއިއްވައިފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 22) - ރާއްޖޭން ފުރަން ގޮސް ހުއްޓާ އެމެރިކާގެ އެޖެންޓުން "ގެންދިޔަ" ހެކަރެއް ކަމަށް ބުނާ ރަޝިއާގެ ރޯމަން ސެލެޒްނޯވްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމާ ގުޅިގެން ސެލެޒްނޯވްގެ ބައްޕަ އަދި ރަޝިޔާގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ވަލެރީ ސެލެޒްނޯވް ރުޅިގަދަވެ ފާޑު...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަށް ވުރެ ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 18) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މާ ނުރައްކާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ އދ. ގެ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 13) - ސީރިއާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ދިމިޝްގުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
ރަޝިޔާ ދަނީ ކެމިކަލް ހަމަލާ ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސީރިއާގެ ބޮލުގައި ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
އިންތިޚާބު ހެކްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އެޕްރީލް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރަޝިޔާގެ ޕްރޮގްރާމަރަކު ސްޕޭނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.