02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
ސާކްގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 5
ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީ ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

އައްޑޫގައި ބޭއްވި ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީތަކެއް ކުއްޔަށް ހިފީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އޮތަސް، އެ ކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 1
ފަސްކުރި ސާކް ސަމިޓާ މެދު ވާހަކަދައްކަން ބައްދަލުކުރަނީ

ފަސްކޮށްފައިވާ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
ސާކުން ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއްކިބާކޮށް، މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން އިސްކަން ދޭން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 17
ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގަ ކެމްޕޭންކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތާ ހެދި ސާކް ސަމިޓު ވެސް ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގައި ކެމްޕޭން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 8
ލަންކާ އިން ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކުރީ އިންޑިއާ ރުއްސަން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އިސްލާމްއާބާދުގައި ބާއްވާ ސާކް ސަމިޓް ސްރީ ލަންކާ އިން ބޮއިކޮޓްކުރީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުގައި އެ ގައުމު ރުއްސަން ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 3
ސާކް ސަމިޓަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން...

September 28, 2016 6
ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގާޅުންވެސް ނިންމައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 14
އިންޑިއާ އިން ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) ސަމިޓުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ސާކް ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު 19 ފިލްމް

ރާއްޖޭން ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ފިލްމަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޖުމްލަ 19 ފިލްމް ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.