12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 1
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލަށް ފުރުސަތެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން އަނެއްކާ ވެސް ބައިވެރިއަކު ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ބައިވެރިކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ރަޝްމީ އާއި ޑެވޮލީނާ އަލުން ގެއަށް

ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭރުވި ދެ ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ރަޝްމީ ދެސާއީ އާއި ޑެވޮލީނާ ބަޓަޗަރިއާ (ގޯޕީ ބަހޫ) އަލުން ގެއަށް ވައްދައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 1
ބިގް ބޮސް 13: ސަނާ ބޭނުމީ ޝޯ ދޫކޮށްލަން

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކާ ރިލިއަޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުން މި ހަފުތާގައި ގިނަ ބެލުންތެރިން އުންމީދު ވެސް ނުކުރާ ބައިވެރިންތަކެއް ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ފަސް ބައިވެރިއަކު ގެއަށް ވެއްދުމާ އެކު، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބިގް ބޮސްގައި ބޭއަދަބީ މަންޒަރު ހިމެނޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮށް، ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ބަލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ސެންސަރުކޮށްގެން ޝޯ ނުދެއްކޭ ނަމަ އެ ޝޯ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އޯލް އިންޑިއާ ޓްރޭޑާޒް (ސީއޭއައިޓީ) އިން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބިގް ބޮސް: ބައިވެރިން ގެއަށް، ކުޅިގަނޑު ފެށޭނީ މިރޭ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން 403 މިލިއަން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޝޯ ހޯސްޓްކުރާ ސަލްމާން ހާނަށް މި ފަހަރު 403 ކްރޯޑް ރުޕީސް (57,919,160 ޑޮލަރު) ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
"ބިގް ބޮސް 12" އަންނަ މަހު

ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކޮށް ދޭ، ކަލާޒްގެ ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 އަންނަ މަހުގެ ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 2
"ބިގް ބޮސް 12" ގައި ސަލްމާން ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ؟

ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް"ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއް ނިމޭއިރު ވެސް އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައިން ހީވަނީ ދެން އޮންނަ ސީޒަނެއްގައި އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ސީޒަން 11 ނިންމާލުމާ އެކު ވެސް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ބިގް ބޮސް 11: އެހެން ސީޒަންތަކަށް ވުރެ މާ ކާމިޔާބު

މިހާރު ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން އަންނަ "ބިގް ބޮސް 11" މީގެ ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ މާ ކާމިޔާބެވެ. އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަންނަ ޓީއާރުޕީ ޗާޓުތަކުގެ ކުރީގައި މިހާރު އޮތީ ބިގް ބޮސް އެވެ.