05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"ނަޗް ބަލިޔޭ 9" ފަށާނީ ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު މި ޝޯ ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ، ޝޯގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
"ކިކް 2" އިން ވެސް ޖެކްލިން ފެންނާނެ: ސަލްމާން

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި، ސަލްމާން ވަނީ "ކިކް 2" އިން ވެސް ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފެންނާނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" އަށް ދީޕިކާ

ސަލްމާން ހާން ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޖަންގްލީ" މި މަހުގެ 29 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ރަންބީރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ރަންވީރު ހުރީ ތައްޔާރަށް

ކަލްޓް ފިލްމެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ 1994 ގެ ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންދާޒް އަޕްނާ އަޕްނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާކަން އަދިވެސް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސް ދިން މި ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ސީކްއެލްއެއް ހެދުމުގެ ވާހަައަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
"އިންޝާ ﷲ" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ދީޕިކާ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ޖޯޑު މިހާތަނަކަށް އަދި ބޮޑު ސްކްރީނުން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބެލުންތެރިންނަކަށް ނުލިބެ އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހުރިހާ އެކްޓަރުންނާ އެކުހެން، ދީޕިކާ މިހާތަނަށް ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އިރު، ސަލްމާނާ އެކު އޭނާ އަދި ފިލްމެއް ނުކުޅެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
ސަލްމާންގެ "ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމްގެ ލީޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. އޭނާ ފިލްމް ދޫކޮށްލި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ތިއަރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017
"ކިކް 2" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ދީޕިކާ ފެނިދާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް" އަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ "ޖެއި ހޯ"އިން އޭނާއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮއްވަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ސަލްމާން ދެން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ދީޕިކާ

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އިން ރެކޯޑްތައް މުގުރަން މިހާރުއްސުރެ އޭނާ ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އޭނާ ދެން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.