05 ޖޫން

June 05, 2020
ސަލްމާން ލޯބީގެ ފިލްމެއް ލިޔަނީ

ސަލްމާން ޚާނަކީ ހުނަރުން ފުރިފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުގެ ލިސްޓް ކުރުކޮށް ތަރުތީބުކުރާ ނަމަ މިހުރީ ލިސްޓްގައި ހުންނާނެ ކަންކަމެވެ. އެކްޓްކުރުން، ލަވަކިޔުން، ޅެން ހެދުން، ކުރެހުން، ލަވަ ޑައިރެކްޓްކުރުން، ޕްރޮޑިއުސްކުރުން ރިއަލިޓީ ޝޯތައް ހޯސްޓްކުރުން އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުން ފަދަ އެތައް ކަމެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 1
ސަލްމާން ކަރަންޓީނު ދިރިއުޅުން ކަލާޒް އަށް

އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ އެކު، އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމް ހައުސް އަށް ދިޔަތަނާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަހީނެވެ. އެތަނަށް ދިޔައީ ހަގު އަންހެން ކޮއްކޮ އަރުޕިތާ ޚާނާއި އެކްޓަރު އާޔުޝް ޝަރުމާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާހިލް ޝަރުމާގެ ހަތަރު ވަނަ އުފަން ދުވަސް މާޗް މަހުގެ 30...

28 މެއި

May 28, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސަލްމާންގެ އިތުރު ލަވައެއް

އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ދެ ޝެޑިއުލެއް ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބުރޫތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
"ބިގް ބޮސް" ގެ މައްސަލަ އެބަ ބަލަން: މިނިސްޓަރު

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގައި އާންމު މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޝޯ ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖަވަދޭކަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 7
ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ލަވަކީ މީހާ އަށް ގެއެއް ގަނެދީފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި މާ ރީތިކޮށް ލަވައެއް ކިޔައިގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ ރާނޫ މޮންޑާލް އަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ސަލްމާން ޓީވީ ޗެނެލެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ހޯދަން ސަލްމާން ހާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލެއް ލޯންޗް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކޮށް ދޭން ސަލްމާން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިންނަކި އިންޑިއާ އާއި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްބެސެޑަރުންނެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތެއް މި ފަހަރު ލިބިފައި ވަނީ ސަލްމާން ހާނަށެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
"ޑާންސިން އަންކަލް" އަށް ކުއްލި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވި ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު ކައިވެނިީގެ ހަފުލާއެއްގައި ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު ނަށާ ތަނެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ލޮލުގައި އޭނާ އަޅައިގަތީ، އޭނާ ހުރި ސިފައިގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރު: ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި އުޅޭ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާއަކީ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 17
ތިން ޚާނުން އިޒްރޭލު ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ފަންނާނުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާއަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ޚާނުން ކަމަށްވާ އާމިރު ޚާނާއި ޝާހްރުކް އަދި ސަލްމާން ޚާން ނުދިޔަ އެވެ. މިކަމާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މި ތިން އެކްޓަރުންނަށް ތައުރީފު...

18 ޖޫން

June 18, 2016
ބިޕާޝާގެ ކައިވެނި ހަދިޔާއަކަށް ސަލްމާން ގެއެއް ދިނީތަ؟

ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރުގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް ބިޕާޝާގެ އެކުވެރިޔާ އަދި ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް 10 ކްރޯޑު (100 މިލިއަން ރުޕީޒް)ގެ ގެއެއް ދިން ކަމަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. މި ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ވެސް ކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ބިޕާޝާ ބުނަނީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 2
ސަންޖޭ ދަތާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިނި ހަނގުރާމަ

ސަލްމާން ޚާނާއި ސަންޖޭ ދަތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ އެކްޓަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ފިނި ހަނގުރާމައެއް ވަނީ ފެށިފަ އެވެ. މި ދެ އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުނީ އަންހެނަކާ ހެދި އެވެ. އެ މީހަކީ ސަލްމާންގެ މެނޭޖަރު ރޭޝްމާ ޝެޓީ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
"ސުލްތާން" އަށް އަރިޖީތު ކީ ލަވަ ރާހަތު އަށް!

ބޮލީވުޑްގައި އަލަށް ވިދަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް، ފިލްމު އެކްޓަރު ސަލްމާންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރި ސިޓީ ސަލްމާނަށް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުން އަރިޖީތަށް މާފު ކުރަން ސަލްމާން ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. އަދި "ސުލްތާން" އަށް އަރިޖީތު ކިޔައިދިން ލަވަ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން...

28 މެއި

May 28, 2016
ސަލްމާން ދެން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ދީޕިކާ

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އިން ރެކޯޑްތައް މުގުރަން މިހާރުއްސުރެ އޭނާ ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އޭނާ ދެން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް ސަލްމާން ޚާނަށް އާދޭސްކުރަނީ!

އަރިޖީތު ސިންގް އަކީ މިހާތަނަށް ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. މިހާރު ނުކުންނަ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް އަރިޖީތު ދަނީ ލަވަ ކިޔައިދެމުންނެވެ.