12 މެއި

May 12, 2020 2
ތެރެ ބިނާ: ސަލްމާނާއި ޖެކްލިންގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާނާއި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" އަވަހަކަށް ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާން "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި "ކިކް 2" ގެ ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުން މިއީ އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމެކެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ވެސް މީޑިއާތަކުން ކުރިން އެތައް...

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ހިތާވި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
އާސިމަށް ޖެކްލިންއާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ދާދި ފަހުން ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި އާސިމް ރިއާޒް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" 2021 އަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ 2021 ގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ"ގެ އާ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
"ކިކް 2" އިން ވެސް ޖެކްލިން ފެންނާނެ: ސަލްމާން

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި، ސަލްމާން ވަނީ "ކިކް 2" އިން ވެސް ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފެންނާނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
"ރޭސް 3" ކުޅުނީ ހަމައެކަނި ފައިސާ އަށް: އަނިލް

ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ފިލްމް "ރޭސް 3" ކުޅުނީ ހަމައެކަނި ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 1
"ކިކް 2" ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރު

ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާގެ އަންހެނުން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ވަރްދާ އެސް ނަދިއަދްވާލާ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018
"ރޭސް 4" ރެމޯ ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ވެސް "ރޭސް 3" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމުޔާބީއެއް ހޯދި ނަމަވެސް، އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓް ކުރި ރެމޯ ޑި ސޫޒާ މި ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
"ރޭސް 3" ތިން ދުވަސް ތެރޭ 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވެސް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުން: ޖެކްލިން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް އިރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާން ހާނާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018
"ރޭސް 3" ގައި އޫލިއާ ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް

ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގައި، ސަލްމާނާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް އަޑު އަރާފައި އޮންނަ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރުގެ ލަވައެއް ހިމަނައިފި އެވެ.