22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދޭ، ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭނީ ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
"ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ގެނެސްދެނީ؟

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ދައްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 4
ބިގް ބޮސް 13: މޮޅުވީ ސިދާތު ޝުކްލާ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދިން "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 3
ބިގް ބޮސް: ގަދަ ހަޔަކާ އެކު ފިނާލޭ މިރޭ

މީގެ ހަތަރު މަސްކުރިން ފެށި ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގެ ފިނާލޭ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ބިގް ބޮސް 13: އަރްހާނަށް ރަޝްމީ މާފެއް ނުކުރާނެ

ލޯބިވެރިޔާ އަރްހާން ޚާނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭނގޭ ބޮޑެތި ސިއްރުތަކެއް ފަޅާއެރީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގުޅުމުގައި މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
ބިގް ބޮސް: ވިޝާލްގެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ، ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރަމުން ދިޔަ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގްގެ ދަތުރު ނިންމާލައި، ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ޝޯ އަށް 5 ހަފުތާ އިތުރުކޮށްފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މީގެ މަގުބޫލުކަން ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އުފުލިގެން ގޮސްފައިވާތީ ޝޯ ދިގު ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 1
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލަށް ފުރުސަތެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން އަނެއްކާ ވެސް ބައިވެރިއަކު ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ބައިވެރިކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 1
ބިގް ބޮސް 13: ސަނާ ބޭނުމީ ޝޯ ދޫކޮށްލަން

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކާ ރިލިއަޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުން މި ހަފުތާގައި ގިނަ ބެލުންތެރިން އުންމީދު ވެސް ނުކުރާ ބައިވެރިންތަކެއް ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ފަސް ބައިވެރިއަކު ގެއަށް ވެއްދުމާ އެކު، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނަޗް ބަލިޔޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ޖޯޑަކަށް ދަބަންގުން ލަވައެއް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ސީޒަންް 9 ކާމިޔާބުކުރާ ޖޯޑެއްގެ ތެރެއިން އަންހެން ފަންނާނަކަށް، ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ލަވައަކުން ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން 403 މިލިއަން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޝޯ ހޯސްޓްކުރާ ސަލްމާން ހާނަށް މި ފަހަރު 403 ކްރޯޑް ރުޕީސް (57,919,160 ޑޮލަރު) ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ޝާހްރުކްގެ ކާމިޔާބީގެ ކްރެޑިޓް ސަލްމާންގެ އާއިލާ އަށް

މިއަދު ފޭނުން މި ދެކޭ ޝާހްރުކް ހާން މީހަކަށް ހަދައި ދިން ބަޔަކީ ސަލްމާން ހާންގެ އާއިލާ ކަމަށް ޝާހްރުކް ހާން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 2
"ބިގް ބޮސް 12" ގައި ސަލްމާން ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ؟

ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް"ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއް ނިމޭއިރު ވެސް އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައިން ހީވަނީ ދެން އޮންނަ ސީޒަނެއްގައި އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ސީޒަން 11 ނިންމާލުމާ އެކު ވެސް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ބިގް ބޮސް 11: އެހެން ސީޒަންތަކަށް ވުރެ މާ ކާމިޔާބު

މިހާރު ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން އަންނަ "ބިގް ބޮސް 11" މީގެ ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ މާ ކާމިޔާބެވެ. އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަންނަ ޓީއާރުޕީ ޗާޓުތަކުގެ ކުރީގައި މިހާރު އޮތީ ބިގް ބޮސް އެވެ.