30 ޖޫން

June 30, 2016
ސުލްތާނަކީ ސަލްމާންގެ އެންމެ ދިގު ފިލްމު

އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ދިގުމިނަކީ ދެ ގަޑިއިރާއި 50 މިނެޓެވެ. މިއީ މިހާރު އުފައްދާ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ދިގުމިނަށް ބަލާއިރު...

June 30, 2016 1
"ސުލްތާން" މުގުރާލާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ރެކޯޑްތައް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމެއް ރިލީޒްވާން ތައްޔާރުވާ ނަމަ އެ ފިލްމެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދައި ބްލޮކްބަސްޓާއަށް ވާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު މާކުރިން އުންމީދުކުރަން ފަށަ އެވެ....

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
މި ހުރީ ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިފައި: ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާން ކައިވެނި ކުރަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އަބަދުވެސް މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ. ނޫސްވެރިން ވެސް އެވަރަށް އޭނާއާ މި ސުވާލު ކުރެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ސަލްމާނަށް ބުނެވުނު އެއްޗަކުން އެންމެން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" ރިލީޒްވުމުގެ މާކުރިއްސުރެ އެ ފިލްމަށް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު ފެނި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ސަލްމާން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އޭނާ އަކީ "ރޭޕްކޮށްފައިވާ އަންހެނެއް" ފަދަ ކަމަށެވެ.

June 22, 2016
އާމިރާއި ސަލްމާން ވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅޭ ހިތްވޭ

އާމިރު ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާންގެ އެކުވެރިކަން ވަރަށް ކުރިއްސުރެ އޮވެ އެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ތައުރީފުކުރުމުގައި މި ދެ އެކްޓަރުން ވަރެއް ނޯވެ އެވެ.

June 22, 2016 1
ކެޓުރީނާ އާއި ސަލްމާން އަތުގައި ހިފައިގެން؟

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މުމްބާއީގައި އޮތް ރޯދަވީއްލުމަކަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެތަނުގައި ހުރި ކާއެއްޗިއްސަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ...

21 ޖޫން

June 21, 2016
"ޑަންގަލް"ވެސް ކުޅެން ބޭނުން: ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ޓްރެއިލާ ފެނިފައި އޭނާގެ ފޭނުންތައް މިހާރު ތިބީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ވަގުތަކަށް ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. މިއީ ސަލްމާން މިހާތަނަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ 25 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފިލްމު ކުޅުމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު...

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
"ސުލްތާން" އިން އަރިޖީތުގެ ލަވަ ކަނޑާލި ސަބަބު

އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ "ޖަގް ގޫމެޔާ" ފުރަތަމަ ކިޔައިދިނީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހަމުންދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ ލަވަ ވަނީ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން ލައްވާ އަލުން ރެކޯޑްކޮށްފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
އާމިރު ޚާން ވެސް "ސުލްތާން" ބަލާހިތުން

އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޑަންގަލް"ގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑު ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. މިއީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ ވެސް...

June 18, 2016
ބިޕާޝާގެ ކައިވެނި ހަދިޔާއަކަށް ސަލްމާން ގެއެއް ދިނީތަ؟

ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރުގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް ބިޕާޝާގެ އެކުވެރިޔާ އަދި ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް 10 ކްރޯޑު (100 މިލިއަން ރުޕީޒް)ގެ ގެއެއް ދިން ކަމަށް ދަނީ...

16 ޖޫން

June 16, 2016
"ސުލްތާން"ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރަކީ ސަލްމާންގެ ޅިޔަނެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ޚާން އަކީ އާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވުރެ ވެސް ސަލްމާން ލޯބިވާ ކޮއްކޮއެކެވެ. އަދި އަރްޕިތާގެ ފިރިމީހާ އަޔޫޝް ޝަރުމާ އާ ވެސް ސަލްމާނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
"ސުލްތާން" ލޯބީގެ ލަވަ "ޖަގް ގޫމިޔާ" ރިލީޒްކޮށްފި

"ސުލްތާން"ގެ "ޖަގް ގޫމިޔާ" އަކީ ސަލްމާން ޚާން އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަށް ކިޔައިދޭ ލޯބީގެ ލަވައެކެވެ. މި ލަވައަކީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ އެހާމެ ރޮމެންޓިކް ލަވައެކެވެ. މި ލަވައަކީ ސުލްތާން އޭނާގެ ލޯބިވާ އާރްފާގެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ. ލަވައިގައި ދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ބައެއް ވަގުތުތައް ވެސް ދައްކަ...

June 08, 2016
"ޑަންގަލް" އާއި "ސުލްތާން" އެއްގޮތް

ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމުގެ އިޝްތިހާރުތަކާއި ލަވަތައް ރިލީޒްކުރަން ފެށުމާ އެކު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ވަނީ އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް...

June 08, 2016
ސަލްމާން ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ނެގުމުން ފާޑުކިޔަނީ

މިއަހަރު އޮންނަ ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ސަލްމާން ޚާން ހޮވުމާ އެކު މީޑިއާތަކުން އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި ތަފާތު ރިޕޯޓުތައް ލިޔުނެވެ. އެކަމާ ސަލްމާން...

04 ޖޫން

June 04, 2016
ސަލްމާނާއި އިއުލިއާގެ އަޑުން "ސުލްތާން"ގެ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރަން ގަސްތުކުރާ ނަމަ ޓްވީޓަކުން އެކަން އެންމެންނަށް ވެސް އަންގާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަލްމާންގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރޫމޭނިޔާގެ އިއުލިއާ ވަންތޫރާ އެކު އުޅޭ ގޮތުން ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ހެންނެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
"ސުލްތާން"އާއި "ރައީސް" އެއް ދުވަހަކު ރިލީޒްނުކުރި ސަބަބު

ބޮޑު ދެ ފިލްމެއްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް މިފަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކޮށްގެން ތިއްބާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
"ސުލްތާން" ލަވަ އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފި

އިންޑިގައި މިހާރު އަލަށް ވިދަމުންދާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގްގެ ވާހަކަ މީޑިއާގައި މިދުވަސްވަރު މާ ގަދަޔަށް ދެކެވެން ފެށީ އޭނާ ފޭސްބުކްގައި ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާނުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި ޕޯސްޓްކުރި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 2
ސަންޖޭ ދަތާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިނި ހަނގުރާމަ

ސަލްމާން ޚާނާއި ސަންޖޭ ދަތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ އެކްޓަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ފިނި ހަނގުރާމައެއް ވަނީ ފެށިފަ އެވެ. މި ދެ އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުނީ އަންހެނަކާ ހެދި އެވެ. އެ މީހަކީ ސަލްމާންގެ މެނޭޖަރު ރޭޝްމާ ޝެޓީ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
"ސުލްތާން" އަށް އަރިޖީތު ކީ ލަވަ ރާހަތު އަށް!

ބޮލީވުޑްގައި އަލަށް ވިދަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް، ފިލްމު އެކްޓަރު ސަލްމާންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރި ސިޓީ ސަލްމާނަށް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުން އަރިޖީތަށް މާފު ކުރަން ސަލްމާން ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. އަދި "ސުލްތާން" އަށް އަރިޖީތު ކިޔައިދިން ލަވަ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން...

28 މެއި

May 28, 2016
ސަލްމާން ދެން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ދީޕިކާ

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އިން ރެކޯޑްތައް މުގުރަން މިހާރުއްސުރެ އޭނާ ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އޭނާ ދެން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
"ޝާހްރުކަށް ވުރެ މިހާރު ސަލްމާން މަޝްހޫރު"

ޑައިރެކްޓަރު ރާމް ގޯޕާލް ވަރުމާ އަކީ ހިތަށް އެރި އެއްޗެއް ހިތަށް އެރި މީހަކާ ދިމާލަށް ބުނެލަން ފަސްޖެހޭ މީހެއް ނޫނެވެ. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވީ ސަލްމާން ޚާނަކީ މިހާރު ޝާހްރުކް ޚާނަށް ވުރެ މާ ވިދާ ތަރިއެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ދެއްކި ވާހަކައިންނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް ސަލްމާން ޚާނަށް އާދޭސްކުރަނީ!

އަރިޖީތު ސިންގް އަކީ މިހާތަނަށް ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. މިހާރު ނުކުންނަ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް އަރިޖީތު ދަނީ ލަވަ ކިޔައިދެމުންނެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
އެހާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: އިއުލިއާ

ސަލްމާން ޚާން ސިއްރު ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރަން ރާވަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ސަލްމާން ކަންތައް ކުރަމުންދާ ގޮތުން ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ބައެއް ހެކިތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
ސަލްމާން ޚާން އިއުލިއާ ވަންތޫރާ ކައިވެނި ކުރަނީ!

ޕްރީތީ ޒިންޓާގެ ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަނުން ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އިއުލިއާ ވަންތޫރު އެކުގައި ފެނުމުން ދެން އިއުލިއާ އާއި ސަލްމާން ކައިވެނި ކުރަން މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށް ގިނަ ވަނީ ބުނަން ފަށާފަ އެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ އިއުލިއާ މިހާރުއްސުރެ ސަލްމާންގެ އާއިލާގެ...

18 މެއި

May 18, 2016
ސަލްމާން އޫލިއާއާ ކައިވެނި ކުރާނެތަ؟

މި ދުވަސްކޮޅަކީ އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާން ހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތައް މާ ގަދަ އަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މީޑިއާތަކުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ސަލްމާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސަލްމާން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށްވެ އެވެ.