28 ޖޫން

June 28, 2017 6
ސަލްމާން: ކައިވެނި ބޭކާރު، ލޯބި ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބެމުން ދާ ފިނި ތަރުހީބުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާޔޫސްކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. އެހެންވެ މި ދަނޑިވަޅުގައި އޭނާ ބޭނުންވީ ފިލްމީ ވާހަކަ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް ދައްކާށެވެ. ސަލްމާނާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވަނީ އޭނާގެ ލޯބީގެ...

27 ޖޫން

June 27, 2017
އީދުދުވަހުގެ ދިރުން "ޓިއުބުލައިޓް"އަށް ލިބިދާނެބާ؟

"ޓިއުބުލައިޓް" އަކީ ފާއިތުވީ ހައެއްކަ އަހަރު ދުވަހު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރި ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ދަށް ފެށުމެއް ލިބުނު ފިލްމެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތެއް ނޫނެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭ ލިބުނީ 66 ކްރޯޑު (6.6 ބިލިއަން ރުޕީސް) އެވެ. މިއީ ސަލްމާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސުލްތާން" އަށް ދެ...

22 ޖޫން

June 22, 2017
"ޓިއުބުލައިޓް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހުން ގެއްލުން ވެދާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް" ރިލީޒްކުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު މިހާރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގެން ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ "ބަހޫބަލީ 2" އާ "ޓިއުބުލައިޓް" އަށް އެއްވަރު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އާމިރު ޚާންގެ...

21 ޖޫން

June 21, 2017 1
ސަލްމާންގެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމަށް ވުރެ "ޓިއުބުލައިޓް" ކުރު

އަންނަ އީދު ދުވަހު "ޓިއުބުލައިޓް" ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ސަލްމާން ޚާން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 2
"ދަަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރަން އަރްބާޒް ބޭނުމެއް ނޫން

"ޑަަަބަންގް" ފްރެންޗައިސްގެ ފުރަތަމަ ދެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި އަރްބާޒް ޚާން "ދަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް އަރްބާޒްގެ ބޭބެ އަދި "ދަބަންގް"ގެ ކުރީގެ ދެ ފިލްމުގެ...

June 18, 2017 1
ސަލްމާންގެ ރުޅިގަނޑު މިފަހަރު ފިލްމް ކްރިޓިކްސް އަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ރެއާއި ދުވާލު ސަލްމާން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ޝާހްރުކަށް

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ނެރޭ، ތެރޭ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަންނާނުންގެ ލިސްޓުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތިން ތަރިއަކު މިފަހަރު ހިމެނިފައިވެ އެވެ. އެއީ ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން އަދި އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. މި ލިސްޓުން އެއް ވަނަ ލިބިފައި ވަނީ ރެޕާ ޑިއްޑީ ނުވަތަ ޝޯން ކޮމްބްސް އަށެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
ރޭމޯ ފިލްމުގައި ސަލްމާނާއެކު ޖެކްލީން

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަދި ކޯރިއޮގްރާފަރު ރޭމޯ ޑިސޫޒާ އަލަށް ފަށާ ޑާންސް ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް ސަލްމާން ޚާން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާ ގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކަށް ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
ކަޕިލް އާއި ސުނިލްގެ އަރާރުން: ސަލްމާންގެ ތާއީދު ސުނިލް އަށް

"ޓިއުބުލައިޓް" ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަލްމާން ޚާން އަންނަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އާއްމުކޮށް ހުރިހާ އެކްޓަރުން ވެސް އެމީހުންގެ ފިލްމުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަށް ކޮންމެހެން ވެސް އަރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުށް ޒަމާނެއް ދިޔަ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ބާންސާލީގެ ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކަ ސަލްމާން ދޮގުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ މިހާރު އުފައްދަމުންދާ "ޕަދްމާވަތީ" ނިމުމަށްފަހު ދެން ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސަލްމާން ޚާން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާ...

June 07, 2017
"ބަހޫބަލީ 2"ގެ ރެކޯޑްތައް "ޓިއުބުލައިޓް"އަށް މުގުރޭނެތަ؟

ސަލްމާން ޚާނާއި އާމިރު ޚާނަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަން ކުރާ އެކްޓަރުންނެވެ. މި ދެ އެކްޓަރުންގެ ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރާ ނަމަ އާ ރެކޯޑް ތަކެއް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދު...

04 ޖޫން

June 04, 2017 1
ސަލްމާނާއި ކެޓުރީނާގެ ގުޅުން ކުރިޔަށް ވުރެ ބަދަހިވެފައި

ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް އަކީ ކުރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދެ މީހުން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އުޅުމާއި ހަރަކާތަކުން އެކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. އެ ދެ މީހުން އެކުގައި ކުޅޭ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ރިލީޒްވާން އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް އޮތް ނަމަވެސް އެމީހުން އެކުގައި ދާދިފަހުން އާއްމުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު...

02 ޖޫން

June 02, 2017 5
ސަލްމާން ޖިންސުން ރޮދި ނައްޓައިގެން ކަނީ

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ރިޕްޑް ޖީންސްގެ ރޮއްޖެއް ދަމައިގަނެގެ އެ އަނގަޔަށް ލައިގެން ހެފުމަށް ފަހު އެއްލާލާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއަކުން އެންމެން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
ސަލްމާނާއި ސުހައިލް: ޓިއުބުލައިޓްގައި ދެބެން

ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ ދެ ކޮއްކޮއިން ކަމަށްވާ އަރްބާޒާއި ސުހައިލްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ގުޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެ ގުޅުމުން މިސާލު ނަގާ ގާތް ގުޅުމެކެވެ. ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" އަކީ އަނެއްކާވެސް މި ދެ މީހުންގެ ލޯބި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 2
ތިން އެކުވެރިންގެ މަރުން ސަލްމާނަށް ހިތްދަތިކަން

އަންނަ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު މި ޓްރެއިލާ ކަމުގޮސްގެން އަންނަނީ ތައުރީފުކުރަމުންނެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
"ޓިއުބުލައިޓް" ގެ ކުޑަކުއްޖާ ވަރަށް ހާއްސަ

ސަލްމާން ޚާން، އަންނަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒް "ޓިއުބުލައިޓް"ގައި ކުޑަކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ މެޓިން ރޭ ޓަންގޫ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 1
"ޓިއުބުލައިޓް"ގެ "ރޭޑިއޯ" ލަވަ ވަރަށް ފުރިހަމަ

އަންނަ ކުޑަ އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ރޭޑިއޯ" ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. މި ލަވަ ރިލީޒްކުރީ ޑުބާއީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ އިވެންޓެއްގައި ފިލްމުގެ ބަތަލު ސަލްމާން އާއި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
ސަލްމާން 45 މިނިޓް ތެރޭ ލަވައެއް ރެކޯޑް ކޮޮށްފި

އެކި ހުނަރުތައް ދައްކަމުން އަންނަ ސަލްމާން ޚާން އެންމެ 45 މިނެޓް ތެރޭ ލަވައެއް ކިޔައި ރެކޯޑް ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 1
ސަލްމާން ލައްވާ ފިލްމެއް ކުޅުވަން ބޭނުން: ރޯހިތު ޝެޓީ

"ގޯލްމާލް" ސިލްސިލާގެ ފިލްމުތަކާއި "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އަދި "ސިންހަމް" ފަދަ ފިލްމުތައް އުފައްދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ސަލްމާން ޚާން ބައިވެރިކޮށްގެން ފިލްމެއް އުފައްދަން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
"ދަބަންގް 3" ގައި ސަލްމާންގެ ލޯބިވެރިޔާ ޔޫލިއާ ވަންތޫރު

ސަލްމާން ޚާންގެ ރޫމޭނިޔާ ލޯބިވެރިޔާ ޔޫލިއާ ވަންތޫރު ދާދިފަހުން ވަނީ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމްޔާގެ އަލްބަމަކަށް ލަވަ ކިޔައިދީފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
ސާރާ އާއި އަޔޫޝްއާއެކު ސަލްމާން ފިލްމެއް އުފައްދަނީ؟

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު ސާރާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮ އަރްޕިތާގެ ފިރިމީހާ އަޔޫޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަލްމާން ކުރާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު އަޑުތައް އަންނަނީ...

07 މެއި

May 07, 2017 1
"ޓިއުބުލައިޓް" އަކީ "ލިޓްލް ބޯއީ"ގެ ކޮޕީއެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު ވެސް ހިތްތަކާ ކުޅެލައިފި ކަމަށެވެ.