21 ޖޫން

June 21, 2019 3
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ފްލޮރިޑާ އިން

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ޝޫޓިން ފެށި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ޗެހެރޭ" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ...

14 ޖޫން

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާހް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އީދުގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބަންސާލީ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
"ބާރަތު" އަށް އުންމީދު ބޮޑު

ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ވަރަށް ހިނގާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2019
ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު"ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަންނަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ނިއު ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކްގެ އާ ފިލްމު "ބާލާ" އަންނަ ނޮވެމްބަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 3
އެއްވެސް މީހަކު އިންނާކަށް ނާހާ: ސަލްމާން ހާން

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ވަނީ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ސަލްމާން ހާން ގާތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެ ފިލްމެއްގައި ސްކްރީނުގަ އެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓްރީނާ ސުވާލުކުރާ ޕްރޮމޯ ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ވެސް ހިނގި އެއްޗަކަށެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޗަސްމެ ބައްދޫ" ގެ ރިމެކެއް 2013 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ސަލްމާންގެ ޝަރުތެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
"ކިކް 2" އިން ވެސް ޖެކްލިން ފެންނާނެ: ސަލްމާން

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި، ސަލްމާން ވަނީ "ކިކް 2" އިން ވެސް ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފެންނާނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަމަޅަ ފިލްމު "ކާންޗަނާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 15
ސަލްމާން ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދަނީ

ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮލީވުޑްގައި އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާން ވެސް އެގޮތަށް ދަރިއަކު ހޯދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.