15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 3
ބިގް ބޮސް: ގަދަ ހަޔަކާ އެކު ފިނާލޭ މިރޭ

މީގެ ހަތަރު މަސްކުރިން ފެށި ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގެ ފިނާލޭ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ސަލްމާންގެ "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" ގެ ކާސްޓް ނަގައިފި

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސްކޭއެފުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އާ ފިލްމު "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" ގެ ކާސްޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ސަލްމާނާ އެކު "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގައި ޕޫޖާ

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ކަބީ އީދު، ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕޫޖާ ހެގްޅޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 1
ބިގް ބޮސް: ޖޯން ސީނާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް އާސިމް

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގެ އެންމަ ގަދަފަދަ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާސިމްގެ ރިއާޒްގެ ފޮޓޯ އަށް މަޝްހޫރު ރެސްލިން ތަރި ޖޯން ސީނާ އިންސްޓަގްރާމްގައިި ހިއްސާކުރުމާ އެކު އާސިމްގެ ފޭނުން އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ބިގް ބޮސް 13: އަރްހާނަށް ރަޝްމީ މާފެއް ނުކުރާނެ

ލޯބިވެރިޔާ އަރްހާން ޚާނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭނގޭ ބޮޑެތި ސިއްރުތަކެއް ފަޅާއެރީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގުޅުމުގައި މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް...

February 05, 2020 1
އައިފާ އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު އިންދޯރްގައި

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އައިފާ އެވޯޑްސް އިންޑިއާގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެ އިވެންޓް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
ބިގް ބޮސް: ވިޝާލްގެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ، ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރަމުން ދިޔަ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގްގެ ދަތުރު ނިންމާލައި، ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 1
ސަލްމާން ފޭނެއްގެ ފޯނު ޖަހައިގަތް މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އަންގަރާ ދުވަހު ގޯއާގެ އެއާޕޯޓްގައި ހުއްޓާ އޭނާއާ އެކު ފޭނަކު ސެލްފީއެއް ނަގަން އުޅުމުން ރުޅިގަދަވެފައި ފޯނު ޖަހަގަތް މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2020 3
ބިގް ބޮސް: އާސިމް ބޭނުމީ ހިމާންޝީގެ ކައިވެނި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ އާސިމް ރިއާޒް، ޝޯގެ ތެރޭގައި ހިމާންޝީ ކުރާނާގެ ކައިވެންޏަށް އެދެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 1
ބިގް ބޮސް 13: މި ފަހަރު ބޭރުވީ ޝިފާލީ

ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، މި ހަފުތާގައި އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ބައިވެރިއަކު ކަޓައިގެން ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ސޫރަޖްގެ އާ ފިލްމަށް އަދި ވަރަށް ވަގުތު ނަގާނެ

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު މިހާތަނަށް ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާ އިތުރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އަދި މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ނަގާނެ...

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 2
ބިގް ބޮސް: މަދުރިމާ ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބަތަލާ މަދުރިމާ ތުލީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މި ހަފުތާގައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް...

January 17, 2020 3
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލާއި މަދުރިމާ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދެ ބައިވެރިއެއްގެ ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ބިގް ބޮސް 13: ލޯބީގެ ކޯޅުންތައް ބޮޑު

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑު ބޮޑެވެ. ބިގް ބޮސްގެ ގެއިން ބައްދަލުވެ، ލޯބީގެ ގޮތުން ސީރިއަސްކޮށް ގުޅި، އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓި މީހުންނާއި ވަކިވެގެން ދިޔަ ބައިވެރިންތަކެއް ވެސް މިހާތަނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 1
ސަލްމާންގެ އާ ފިލްމަކީ "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ"

ފިތުރު އީދުގައި ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރަން އަބަދު ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ސަލްމާން ޚާން އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ވެސް ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ވެސް އެކަމާ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ކަބީރުގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެއް ސަލްމާނަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާނާ އެކު މިހާތަނަށް ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާން އަށް އޭނާގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

December 28, 2019
ފަރާގެ "ހަމް ޕާންޗް" އަށް ސަލްމާން؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްދޭން ފަރާ ޚާން ސޮއިކޮށް، އެކަން އިއުލާން ކުރިތާ އަހަރެއް ވާ އިރު ވެސް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރާތީ، އެ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
"ބިގް ބޮސް" ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވޭ: ކޮއެނާ

ކަލާޒުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވާ ކަމަށާއި އެއީ މިސްރާބެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯ އެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ މިތުރާ ބުނެފި...

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.