18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 4
ސަލްމާން "އިންޝާﷲ" ދޫކޮށްލީ ގައިގޯޅި މަންޒަރުތަކާހެދި

މިދިޔަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ސަލްމާން ޚާން ނުކުޅެ ދޫކޮށްލި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އޭނާ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ އެހެން ސަބަބެއް މީޑިއާތަކުން މިހާރު ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019
އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ސަލްމާންގެ "ރާދޭ"

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ހުއްޓުމަކަށް ގެނަޔަސް ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ކަރަންގެ ދެވަނަ ފިލްމު ވަރީނާއާ އެކު

މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލްގެ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ވަރީނާ ހުސައިން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ސަލްމާނަށް އާނަންދުގެ ފިލްމެއް، ޑަބަލް ރޯލަކާ އެކު

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ ފިލްމެއް ސަލްމާން ޚާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ސަލްމާން ފިތުރު އީދު ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލަފާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭން އުޅުނު، ސަންޖޭ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އާ ސަލްމާން ޚާން ފެއަށް ޖެހުނަސް އޭނާ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އީދުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ފިލްމެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

September 02, 2019 2
ސަލްމާނާ ހެދި އާލިއާ އަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ސަލްމާން ޚާނާ ހެދި ހުއްޓައިލުމުން ހަމައެކަނި ގެއްލުންވީކީ ބަންސާލީއަކަށް ނޫނެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވީ ހަގީގަތުގައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
ބަންސާލީ ދެން ފިލްމެއް ހަދާނީ ޝާހްރުކާ އެކު

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަން އުޅުނު ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ފީ އާއި ތާރީހުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ސަލްމާނާއި ބަންސާލީ އަށް އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެން އެ ފިލްމު ހުއްޓާލާފައިވާ...

September 01, 2019 1
"އިންޝާﷲ" ހުއްޓާލުމުން ދެމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުމުން 15 ކްރޯޑް ރުޕީސް (2 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ގެއްލުމެއް ބަންސާލީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 7
ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ލަވަކީ މީހާ އަށް ގެއެއް ގަނެދީފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި މާ ރީތިކޮށް ލަވައެއް ކިޔައިގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ ރާނޫ މޮންޑާލް އަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

August 28, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" މަޑުޖައްސާލައިފި

ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަން ތައްޔާރުވި ފިލްމު "އިންޝާﷲ" މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ބަންސާލީގެ ފިލްމު ކުންފުނިން ބުނެފި...

August 28, 2019
ސަލްމާނާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ސަލްމާން ހާންގެ "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމުމުން، ދެން ވެދާނެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ހާނާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހެދި ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ބާޑް އޮފް ބްލަޑް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސައުތުގެ އެކްޓަރު ދަލްގޫރް ސަލްމާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ"ގެ އާ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އަރްބާޒްގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެބް ސީރީޒެއް

މި ފަހުން އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާންގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ ޖިއޯޖިއާ އެޑްރިއާނީ ވެސް އިންޑިއާގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނަޗް ބަލިޔޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ޖޯޑަކަށް ދަބަންގުން ލަވައެއް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ސީޒަންް 9 ކާމިޔާބުކުރާ ޖޯޑެއްގެ ތެރެއިން އަންހެން ފަންނާނަކަށް، ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ލަވައަކުން ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އާޔޫޝްގެ "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކެޓްރީނާގެ ކޮއްކޮ

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް، ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލް ކެއިފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް އަނެއްކާވެސް ބަތަލާއެއް

ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދާ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގައި ދެވަނަ ބަތަލާއަކު ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
"ދަބަންގް 3" އިން މަހޭޝްގެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް

މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އިން އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު މަހޭޝް މަންޖްރޭކަރްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު އަޝްވާމީ މަންޖްރޭކަރް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ އެވެ.