09 މެއި

May 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޝޭރުޝާހް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

May 09, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" އަށް ދީޕިކާ

ސަލްމާން ހާން ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 5
ސަލްމާންގެ ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައި ޝޫޓިން ފަށަން އެންމެ 10 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުން ވެގެން ދިޔައީ ބޮޑު ޝޮކަކަށެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިިގެން ސަލްމާނާއި ޕްރިޔަންކާގެ ގުޅުން ވެސް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭރު އަޑުތައް އެރި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކަރަންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފެންޓަސީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
"ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ސަލްމާން ހާން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ވެސް ހަދާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ މިހާރު ލިޔަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ސަލްމާންގެ "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަނީ

ދެހާސް ތިނެއްގައި ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި މުޅިން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ފިލްމެއް ފްލޮޕްވުމަކުން ހާނުން ހާހެއް ނުވާނެ: ސަލްމާން

އާމިރު ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުތައް ފްލޮޕްވެފައި ވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މި ތަރިންގެ ޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އެއް ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޝާހްރުކާއި އާމިރުގެ އިތުރުން ސަލްމާން ހާނަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ތިން ހާނުންނެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑަށް އާ ދެ ބަތަލާއަކު ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
"ދަބަންގް 3" ގެ ވިލަންއަކީ ސުދީޕް

ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒަކީ އަބަދު ވެސް އޭގެ ހީރޯ އާއި ވިލަންއާ ދެމެދު ބޮޑެތި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާ ތަން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމުތަކެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އޫލިއާ ކުޅެން އުޅުނު ފިލްމު ސޮނާކްޝީ އަށް

ސަލްމާން ހާނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ތައާތަފުކުރަން މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ރާދާ ކިޔު ގޯރީ، މޭ ކިޔު ކާލާ" އިން އޫލިއާ ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި އިރުފާން ހާންގެ "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބައި "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" އަށް ބަތަލާ ރާދިކާ މަދަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
"ދަބަންގް 3" އަކީ ސީކްއެލްއެއް ނޫން، ޕްރިކްއެލްއެއް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމަކީ ސީކްއެލްއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީ ދެ ބައިގައި ދައްކުވައި ދިން ކަންތައްތަކުގެ ކުރިން ހިނގާ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ޕްރިކްއެލްއެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 2
ކެޓްރީނާ އާއި ވިކީ ރައްޓެހިވީތަ؟

ކެޓްރީނާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ގޯލްޑް ޕެޓަލްސް އެވޯޑް ހަފުލާގައި ސްޓޭޖްމަތީގައި މަޖަލަކަށް ހަދާފައި އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ވަނީ ކެޓްރީނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ސަލްމާންގެ ފިލްމު "މުޖްސޭ ޝާދީ ކަރޯގީ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވައިން ތަންކޮޅެއް ކިޔައި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ވަރުން ޝަރުމާ ހިމަނައިގެން ދާދި ފަހުން މެޑޮކް ފިލްމްސް އިން އިއުލާން ކުރި ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ރޫހް-އަފްޒާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޖާންވީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019
ސަލްމާން އޭނާގެ ބޮޑީގާޑުގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރެނީ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އިން ޕްރަނޫޓާން ބޭލް އާއި ޒަހީރު އިގްބާލް ބޮލީވުޑަށް ނެރުމަށް ފަހު، ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާ ވެސް އާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފަ އެވެ.