15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ސަލްމާން "ދަބަންގް 3" އަށް ލުއި ވަނީ

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގެ ދުވަސްތަކެއް ވެސް ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޒުވާން ދައުރުގެ ދުވަސްތައް ދައްކުވައިދޭން އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރަމުންވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
"ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ފިލްމެއް ސަލްމާނަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ވަންގާގެ ފިލްމެއް ސަލްމާން ހާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"ނަޗް ބަލިޔޭ 9" ފަށާނީ ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު މި ޝޯ ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ، ޝޯގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޑިޒްނީން ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ޝާހްރުކާނާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔާން އަޑު އަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޝާޖްރުކްގެ އަޑު ހިމެނޭ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 3
ނޫސްވެރިޔަކު ސަލްމާނަށް ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާނާއި އޭނާގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ، ފޯނު ފޭރި ގަނެ، އޭގައި ހުރި ޑޭޓާތައް ޑިލީޓްކުރުވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލެއްގެ ނޫސްވެރިއަކު ސަލްމާނަށް ދައުވާކުރަން މުމްބާއީގެ އަނދޭރީގެ މެޓްރޮޕޮލިޓަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން 403 މިލިއަން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޝޯ ހޯސްޓްކުރާ ސަލްމާން ހާނަށް މި ފަހަރު 403 ކްރޯޑް ރުޕީސް (57,919,160 ޑޮލަރު) ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 3
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ފްލޮރިޑާ އިން

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ޝޫޓިން ފެށި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ޗެހެރޭ" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ...

14 ޖޫން

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާހް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އީދުގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބަންސާލީ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
"ބާރަތު" އަށް އުންމީދު ބޮޑު

ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ވަރަށް ހިނގާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2019
ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު"ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަންނަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ނިއު ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކްގެ އާ ފިލްމު "ބާލާ" އަންނަ ނޮވެމްބަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 3
އެއްވެސް މީހަކު އިންނާކަށް ނާހާ: ސަލްމާން ހާން

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ވަނީ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ސަލްމާން ހާން ގާތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެ ފިލްމެއްގައި ސްކްރީނުގަ އެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓްރީނާ ސުވާލުކުރާ ޕްރޮމޯ ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ވެސް ހިނގި އެއްޗަކަށެވެ.