12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމެއް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި ފިލްމް "ލަވް ޔާތުރީ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވަރަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި، އެކްޓިން އަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި "ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ" އާ އެކު ކަޕިލް އެނބުރި އަންނަ ވާހަކަ ހާމަކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ޝޯއާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، ސޮނީ ޓީވީން ޝޯގެ އާ ސީޒަން ފަށާނެ އިރެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާއި ސަލްމާން

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ސަލްމާން ހާން ވަނީ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ވެސް ކޮށް ދީފަ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 2
އަރުޖުން އާއި މަލައިކާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރުގެ ތަރިންތަކެއްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތައް މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވެމުން އަންނަނިކޮށް، ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ޕްރަނޫޓާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ނޯޓްބުކް"

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް "ލަވް ޔާތުރީ" އިން ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އާއި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަަށް ތައާރަފު ކުރުމަށް ފަހު، ސަލްމާން ދެން ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނެ އެކަކީ އެކްޓަރު މޯނިޝް ބޭލްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕްރަނޫޓާން އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ދުވަހަކު ވެސް ސަލްމާނާ ރައްޓެއްސެއް ނުވަން: ޝިލްޕާ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" ގައި ވަރުންގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން ވަރުން ދަވަން ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 1
އަހާން ޝެޓީ އަށް ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ރިމެކިއެއް

"ދަޅްކަން" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީ 2015 ގައި ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ފަހު ދެން އޮތީ، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ފިލްމީ ދުނިޔެ އަށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 1
"ލަވްރާތުރީ"ގެ ނަން "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭނާގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރާ ފިލްމު "ލަވްރާތުރީ" ގެ ނަމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިންދޫންގެ ޖަމާތަކުން ކޯޓަށާއި ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފިލްމުގެ ނަން "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
ސަލްމާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަލިޒޭ ވެސް ބޮލީވުޑަށް؟

ސަލްމާން ހާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަލިޒޭ އަގްނިހޯތުރީ ވެސް ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ނުބައި ބައި މީހެއްގެ ރޯލެއް ނުކުޅޭނަން: ސަލްމާން

ފިލްމެއްގެ ވިލަން ނުވަތަ ނުބައިބައި މީހެއްގެ ރޯލް ދުވަހަކު ވެސް ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަހަލަ ރޯލެއް ކުޅެން އޭނާގެ ފޭނުން ވެސް ގަބޫލު ނުވާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 2
"ބާރަތު" ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ އަށް: ސަލްމާން

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އަތުލް އަގްނިހޯތުރީގެ ފުރަތަމަ ހޮވުމަކަށް ވެސް ވީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ޝާހްރުކްގެ ކާމިޔާބީގެ ކްރެޑިޓް ސަލްމާންގެ އާއިލާ އަށް

މިއަދު ފޭނުން މި ދެކޭ ޝާހްރުކް ހާން މީހަކަށް ހަދައި ދިން ބަޔަކީ ސަލްމާން ހާންގެ އާއިލާ ކަމަށް ޝާހްރުކް ހާން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 1
އާޔޫޝް ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އާއިލާއަކަށްވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް، އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ "ލަވްރާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޖޯޖް ކްލޫނީ އަށް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ އާއި ސަލްމާން ވެސް ހިމެނޭ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
ކާސްޓުން ނެގުމުގައި ސަލްމާންގެ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: އަލީ

ސަލްމާން ހިމަނައިގެން ތިން ވަނަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމްތަކަށް ކާސްޓުން ނެގުމުގައި ސަލްމާންގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018
އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ސަލްމާން ހާނާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ރޮމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
"އިންޝާ ﷲ" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ދީޕިކާ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ޖޯޑު މިހާތަނަކަށް އަދި ބޮޑު ސްކްރީނުން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބެލުންތެރިންނަކަށް ނުލިބެ އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހުރިހާ އެކްޓަރުންނާ އެކުހެން،...

August 13, 2018
"ބިގް ބޮސް 12" އަންނަ މަހު

ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކޮށް ދޭ، ކަލާޒްގެ ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 އަންނަ މަހުގެ ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.