28 މެއި

May 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޗަސްމެ ބައްދޫ" ގެ ރިމެކެއް 2013 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ސަލްމާންގެ ޝަރުތެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
"ކިކް 2" އިން ވެސް ޖެކްލިން ފެންނާނެ: ސަލްމާން

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި، ސަލްމާން ވަނީ "ކިކް 2" އިން ވެސް ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފެންނާނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަމަޅަ ފިލްމު "ކާންޗަނާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 15
ސަލްމާން ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދަނީ

ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮލީވުޑްގައި އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާން ވެސް އެގޮތަށް ދަރިއަކު ހޯދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
ކިއާރާގެ ނަން ބަދަލުކުރީ ސަލްމާންގެ ލަފަޔަކަށް

އަސްލު ނަމަކީ އާލިއާ އަދުވާނީ ކަމަށާއި އެ ނަން ކިއާރާ އަށް ބަދަލު ކުރީ ސަލްމާން ހާން ދިން ލަފަޔަކަށް ކަމަށް، ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2019
ސަލްމާންގެ "ވެޓެރަން" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އަތުލް އަގްނިހޯތުރީ ދާދި ފަހުން ރައިޓްސް ހޯދި ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ވެޓެރަން" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ސަލްމާނާ އެކު އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް...

11 މެއި

May 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޝޭރުޝާހް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

May 09, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" އަށް ދީޕިކާ

ސަލްމާން ހާން ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 5
ސަލްމާންގެ ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައި ޝޫޓިން ފަށަން އެންމެ 10 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުން ވެގެން ދިޔައީ ބޮޑު ޝޮކަކަށެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިިގެން ސަލްމާނާއި ޕްރިޔަންކާގެ ގުޅުން ވެސް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭރު އަޑުތައް އެރި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކަރަންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފެންޓަސީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
"ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ސަލްމާން ހާން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ވެސް ހަދާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ މިހާރު ލިޔަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ސަލްމާންގެ "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަނީ

ދެހާސް ތިނެއްގައި ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތެރޭ ނާމް" ގެ ދެވަނަ ބައި މުޅިން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.