30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
އުރީދޫން ނޯޓް20ގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 ސީރީޒްގެ "ގެލެކްސީ ނޯޓް 20" އާއި "ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ" ފޯނަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 4
ސެމްސަންގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުރީދޫން ތައާރަފު ކޮށްފި

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 2
އުރީދޫން ސެމްސަންގް އެސް20ގެ ފޯނުތައް ތައާރަފްކޮށްފި

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 20 އަދި ގެލެކްސީ އެސް 20 ޕްލަސް ފޯންތަކަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ގަތުމަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އުރީދޫން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10ގެ ޕްރީއޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސްގެ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 3
އުރީދޫން ސެމްސަންގް އެސް10ގެ ޕްރީ އޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އާއި ސެމްސަންގް އެސް10 ޕްލަސް ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 1
އުރީދޫން ގެލެކްސީީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

މިރޭ ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގް މަރުކާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 5
އުރީދޫން ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އާއި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8 ޕްލަސް ގަންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ގެލެކްސީ ނޯޓު އެސް7 އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ވަރަށް ހާއްސަ އޮފާތަކަކާ އެކު ސެންސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓްފޯން، ގެލެކްސީ ނޯޓް7 އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.