08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ: ފޯނު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ޓެސްޓްކުރާ ވާހަކަ މި ބުނީ، މިއީ 5ޖީ ފޯނަކަށް ވާތީ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ސެމްސަންގް ސްމާޓް ވޮޗު ޕްރޮޖެކްޓަރަކަށް ވަނީ

ސްމާޓް ވޮޗުތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ކިތަންމެ ބޮޑަސް، އޭގެ ކުޑަކުޑަ ސްކްރީނާ ހެދި އެ ބޭނުންކުރުން ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ޕޭޓަންޓެއްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާފަ އެވެ.