14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
ކޮންމެ ފޯނަކީ ވެސް މޮޅު ފޯނެއް

އެއީ އެ ފޯނެވެ. އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ފޯނެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ. މިއީ އެންމެ މޮޅު ފޯނެވެ. މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ މޮޅު ފޯނެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 3
ސެމްސަންގް ފޯނުތައް 2018 ގައި އޮޅާލާނެ

އެޕަލް އިން އާ އައިފޯނެއް ނެރުމާ ދިމާކޮށް، ސެމްސަންގް އިން މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އެޕަލް އިން ކުރާ ކަމެއް ބެލުމަށް މުޅި ދުނިޔެ އެއްވެފައި ވަނިކޮށް، ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ފަތްޖަހަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ސެމްސަންގް އިން ބުނި ގޮތުގައި، ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނެއް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 1
ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ބާރުގަދަކުރަނީ

ގެލަކްސީ ސްމާޓްފޯނެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ، ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަށް ކަޅިއަޅައިނުލައި ފަރަކުނުޖެހޭނެ އެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ، ގެލަކްސީ ފޯނުތަކުގައި ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އިނދެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 18
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 އާ އެކު ލައްކަ ސާމާނު ލިބޭނެ

މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ފޯނުތަކާ އެކު ހަދިޔާ ބެހުމަކީ އާންމު ހާލަތްތަކުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނާތީ މިހާރު އެބަ ފެނެ އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ފަހު ސެމްސަންގް އިން ވެސް ހަދިޔާ ބަހަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މި ފަހަރު މި އޮތީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 8އާ އެކު ލިބޭ ހަދިޔާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނޯޓް 8...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 5
ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 25) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން އަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 9
ސެމްސަންގް ނޯޓް 8 ދައްކާލައިފި؛ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ސެމްސަންގުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ނޯޓް 7 ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ގޮވުމުގެ މައްސަލަޔާ އެކު އެ އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހި، ކުރިމަތިވި ލަދަށް ފަހު ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އުފެއްދި ނޯޓް 8 އާންމުކޮށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 1
ކޮރެއާއަށް ހާއްސަކޮށް ނޯޓް 8 އެމްޕެރާ އެޑިޝަން

އަމިއްލަ ގައުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްދޭން ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ސެމްސަންގުން ވެސް ކަންކުރަނީ އެ ގޮތަށެވެ؛ އެ ކުންފުނިން ނެރޭ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކުގެ ޚާއްސަ އަދަދެއް، އަމިއްލަ ގައުމަށް ޚާއްސަކުރެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ނުލިބޭ ޓެކްނޮލޮޖީ، ސައުތު ކޮރެއާގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8: ފޯނު ކަވަރެއް ހިލޭ

ސެމްސަންގް އަދި އެޕަލް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން، ރީޓެއިލް ފޮޮށި ތެރެ އަށް "ހަދިޔާ" ލުމަކީ ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7: "ފޭންޑަމް އެޑިޝަން" ގަންނަން ފުރުސަތު ލިބުނު މީހުންނަށް ތަފާތެއް ވާނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. ފޮށި ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ކަވަރެއް ވާނީ ފެނިފަ އެވެ. އެއީ ސެމްސަންގް އިން ދިން ހަދިޔާއެކެވެ....

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ސެމްސަންގެ ވެރިޔާއަށް 12 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ

ސޯލް (އޮގަސްޓް 7) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން އަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން...

August 07, 2017 1
ސްމާޓްވޮޗެއް ނުހޯދަނީ ކިއްވެ؟

އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ކުންފުނިތަކުން ހިސާބުކިތާބު ނިންމަ އެވެ. ފައިދާވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ އަދި ގެންލުންވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ ބެލުމެވެ. ސްމާޓްވޮޗް އުފައްދަން މަޝްހޫރު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް8: އަނދިރި ކުލަ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓްގެ ފުރަތަމަ އަދަދަށް މަލާމާތްކުރި މީހުން މިހާރު ހިތާމަކުރާނެ އެވެ. އެއިރު އެ ބަޔަކު ބުނި ގޮތުގައި ނޯޓް 1 އެއީ ބިގަރެކެވެ. ޓީވީއެކެވެ. ރީޑިން ލޭމްޕެކެވެ. އެއީ އެ ފޯނުގެ ސްކްރީން ބޮޑުކަމުން އެ އަށް ދިން ނަންތަކެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 1
އައިފޯން 9 ހަދަން ފަށައިފި، ލައްވާނީ އެލްޖީ ބެޓެރީ

އައިފޯނު 8 އަދި ނުނެރެ އެވެ. މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނިމުނުހެނެއް ވެސް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ދުރުނޫން ތާރީޚެއްގައި، އައިފޯން 8 މި އަހަރު ނެރޭނެ އެވެ. އައިފޯން މާކެޓްކުރަން އެޕަލް އިން ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅި އަކީ އެއީ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 3
ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައިދޭން ސެމްސަންގް ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝޯމީ އަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައިދޭން ސެމްސަންގް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެ އެވެ. އެއީ ވާދަވެރި އެލްޖީ އަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 ގައި ސިފަޖެހެން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް އާއިލާގެ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރެނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެހެންކަމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ ނޯޓް 8 ވެސް އާންމުކޮށްފާނެ އެވެ. އެ މޫސުން ލައިގަންނަނީ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
ސެމްސަންގުން ސުޕާ އޯލެޑް ފެކްޓަރީއެއް ބިނާކުރަނީ

ސެމްސަންގުން ޗައިނާގައި ބިނާކޮށްފައި ހުރި ޑިސްޕްލޭ ފެކްޓަރީ، އޭ3 ޕްލާންޓަށް ނުކަތާ ވަރަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން އޯޑަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށްފި އެވެ. އެޕަލް އައިފޯން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އެއީ ސެމްސަންގަށް ވެސް އޮބި ނޯންނަ ވަރު ބިޔަ އޯޑަރުތަކަށް ވާނެ އެވެ. ދެމެހެއްޓިނި ގޮތުގައި އޯޑަރުތައް...

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް އެފްއީ، ޖުލައި 7 ގައި މާކެޓަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަލުން މާކެޓަށް ނެރުމަކީ، އެ އާއިލާ އަށް ތަރުހީބުދޭ މީހުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ މިހާރު އެކަމަކު ގެލަކްސީ ނޯޓް7 ނޫނެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީގައި ޖެހުނު މައްސަލައާ ހެދި ކެންސަލްކުރި ފޯނުތައް އަލުން މާކެޓަށް ނެރެނީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް "އެފްއީ"ގެ ނަމުގަ އެވެ. ނޯޓް އެފްއީ މާކެޓަށް ނެރޭ ތާރީޚަކީ ޖުލައި 7...

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ، ގެލަކްސީން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާތައް ގިނަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބްރައުޒާއަކަށް ގޫގުލް ކްރޯމް ވެދާނެ އެވެ. އެއީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރޭއިރު އެ ބްރައުޒާ ފޯނަށް އަޅާފައި އިންނާތީ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
"އައިރިސް ސްކޭނާ ހެކް ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން"

ޖަރުމަނުގެ ހެކިންގް ގުރޫޕަކުން ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ އައިރިސް ސްކޭނާ އަށް އޮޅުވާލައިފި އެވެ. އަދި އެ ބުއްދި ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފޫވައްޓާލައި، ތަޅުލާފައި އޮތް ފޯނެއް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. އިންޓަނެޓުގައި މި ވާހަކަތައް އުތުރިއެރިއިރު ވެސް، ސެމްސަންގުން އެކައްޗެކޭ ވެސް ނުބުނެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް9: މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބާރުގަދަ ކުންފުނިތަކުން، އަހަރަކު އެއްފަހަރު، ބާރުގަދަ ފޯނެއް މާކެޓްކުރެ އެވެ. އެއީ ވަކި ތަރުތީބަކުން ހިނގާ އާދަކާދައެކެވެ. އެ ކަމަކަށް އިންތިޒާރުކުރާ ބަޔަކަށް، އެ ވަގުތު އަންދާޒާކޮށް ކުރިއާލައި ވެސް އެނގެ އެވެ. މިހާރު މި އޮތީ ގެލްސްކީ އެސް9ގެ ވާހަކަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 5
އުރީދޫން ސެމްސަންގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އާއި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 8 ޕްލަސް ގަންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 3
ސެމްސަންގުން ފަސް މިލިއަން އެސް8 ވިއްކައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި ގެލެކްސީ އެސް8 އާއި އެސް8 ޕްލަސްގެ ފަސް މިލިއަން ޔުނިޓް މިހާތަނަށް ވިކިއްޖެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.