01 މާޗް

March 01, 2017 1
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ބުކް ވަރަށް ފުރިހަމަ

"ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ބުކް" ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. ގަންނަންވީ ސަބަބުތައް ގިނަ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުންޏެވެ. އޭގެ ކުރިން ގަދައީ ކޮން ޓެބްލެޓެއްތޯ ބަލައިލުމަކީ ވެސް ނެތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޓެބްލެޓް މާކެޓްގައި ވެސް ސެމްސަންގަށް ހައިސިއްޔަތު އެބަ އޮތެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންއާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ލީ ޖައި-ޔަންގުގެ މައްޗަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ވިންޑޯޒް 10 ޑިވައިސްތަކަށް ސެމްސަންގް ފްލޯ އަންނަނީ

ސެމްސަންގް ފްލޯ އަކީ ވިންޑޯޒް 10 އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަނީ "ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް"ގަ އެވެ. ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް އަކީ ވިންޑޯޒް ދިހައަކުން ހިންގާ ޓެބްލެޓް ޕީސީއެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 11
ވާވޭ އަކީ އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގަށް ބިރެއް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ އޮތީ އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް އަށް ވުރެ ފަހަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ގާޓްނާ ކޮންސަލްޓޭންސީ ގުރޫޕުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ވުރެ ވާވޭގެ ދުވެލި ބާރެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ވާވޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ބަލާއިރު އެޕަލް އަދި ސެމްސްންގަށް ވުރެ ވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅެވެ. މާނަ އަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާވޭ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ގެލަކްސީ އެސް8 ނުގޮވާނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭން ވީޑިއޯއެއް

ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާ އަކީ ނުވާ ކަމަކަށް ހެދޭކަށް ނެތެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީ ގޮވައި، އަނިޔާވި މީހުން އެ ހަނދާން ނައްތާލަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
ސެމްސަންގް ބެޓެރީ ފެކްޓަރީއެއްގައި ހުޅުހިފައިފި

ބެޓެރީ ގޮވައި ސްމާޓްފޯނުތައް އަނދާ ހުލިވުން އާދަޔާ ޚިޔާފަށް ގިނަވެފައި ވާއިރު، މި ލަދުގެ ހިއްސާ އެންމެ ބޮޑީ ސެމްސަންގަށެވެ. ބެޓެރީތައް ގޮވުމާ ގުޅުވައިގެން މަލާމާތްކޮށް ޖޯކު ޖެހުމުގައި ވެސް ސެމްސަންގް އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ފޮޅުވަތުގަ އެވެ. މި އޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ސެމްސަންގަށް ކަންތައްގަނޑެއް ދިމާވެފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ސެމްސަންގަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

"ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ސައުތުކޮރެއާ ސަަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުން ޗެކުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުކޮށް އައްޔަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 6
ކުރަން ނޫޅޭ ކަމަކަށް ޓްރަމްޕްގެ ޝުކުރު ސެމްސަންގަށް

މި އޮތީ މުދައްރިސް ކުރެން ދަރިވަރަކު އެހި ކަމަށް ބުނެވޭ ސުވާލަށް ވެފަ އެވެ. "އަޅުގަނޑު ނުކުރާ ކަމަކަށް އަދަބު ދެވިދާނެތޯ" އެވެ. މުދައްރިސް ވިދާޅުވީ އަދަބު ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ދަރިވަރަކު އެ ގޮތަށް ސުވާލުކުރީ ގޭގައި ކުރަން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނުނިންމާ ކުލާހަށް ދިއުމުން، ދީފާނެ އަދަބަކުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 12
ފިޔާތޮށި ރޮނގެއް، އެސް7 އެޖަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް

ލޭޒާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑާނަގައި، ލޭބަލް ހަދާ މީހަކު ލައްވައި މަސައްކަތެއް ކުރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ. އޭނާ ގެންގުޅުނީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް7 އެޖް އެކެވެ. ފޮޓޯއެއް ނަގަން ކެމެރާ ޖެއްސުމާ އެކު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ރޮނގެއް ސްކްރީނަށް އެރި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް7 ގޮވީ ބެޓެރީގެ މައްސަލަޔަކުން

ނޯޓް7 ގޮވަން މެދުވެރިވީ ބެޓެރީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. ބެޓެރީ މާ ބޮޑަށް ހޫނުވެ، ފަޅައިގެން ގޮސް އަލިފާންހިފުމުގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް އެ ކުންފުނިން...

January 23, 2017 10
ޓްރަމްޕް ބޭނުންކުރައްވާނީ ގެލަކްސީ އެސް4 އެއް

ޓްރަމްޕް ވައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރައްވާ ދުވަސްތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވާނީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް4 އެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ބަރަކް އޮބަމާ ވެސް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 3
ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރެއް ނުދިން

ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިގެން ސެމްސަންގުގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖޯ-ޔޮންގް ހައްޔަރުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނު ގޮތަށް އަމުރެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން...

January 19, 2017 3
ގެލަކްސީ އެސް8 އޭޕްރީލް 18ގައި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8 އާންމުނަށް ދައްކާނެ ދުވަހެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހަކީ އޭޕްރީލް 18 ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަރަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
އައިފޯނު އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ޝާޕުން އުފައްދަނީ

އައިފޯނު 8 އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭއެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން މި ވަގުތު ވާކަށް ނެތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އައިފޯނު 8 މާކެޓަށް ނެރޭއިރު ވެސް، އެޕަލް އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭތައް ތައްޔާރެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ގެލަކްސީ އެސް8 ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ގެލަކްސީ އެސް8 ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސެމްސަންގް ކުންފުނި ތެރޭގައި ވާނުވާ އެނގޭ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެސް8ގެ ފޯނުތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ދޫކޮށްލަން ސެމްސަންގުން ބުނެފި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، އާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އެހެންނެވެ. އެކަމަކު މި ކުރާ ކަމަކުން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 1
އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އިން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ފަތް ޖަހަނީ

މިއީ މަލާމާތަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިސްޕްލޭތައް ފަތްޖަހާލުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ހަމަހޭގައި ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތައް އޮޅާލައި، ފަތްޖަހާލަން އެޕަލް އަދި ގޫގުލް، ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ކުންފުންޏާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ނޯޓް 7 ގޮވި ސަބަބު އާންމުކުރެވޭކަށް އަދި ނެތް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި މައްސަލަ، ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން އޭރު ބުންޏެވެ. މިހާރު ބުނަނީ، އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި، ބަލަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައި ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެސް ތަފުސީލު އާންމުކުރެވެން އަދި ނެތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 7: ބާކީ ހުރި ފޯނުތައް ބްލޮކްކުރަނީ

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން އުޅޭއިރު ވެސް، ނުދައްކާ ފަރުޖެހޭކަށް ނެތެވެ. ނޯޓް 7 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ބޯހަރުކަމުންނެވެ. ފޯނުތައް އަނބުރާ ފޮނުވަން ސެމްސަންގުން ތަކުރާރުކޮށް އެދޭއިރު، އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ދޭން ބުނާއިރު ވެސް، ނޯޓް 7 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދި ވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. ސެމްސަންގަށް އެކަން އެނގެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
އިންޑިއާގައި އެޕަލް ގަދަކޮށްފި

ވިޔަފާރި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ބާރުގަަދަ ކުންފުނިތައް ވެސް އޮޔާ ދެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށީއްސުރެ، އެޕަލުން ވަނީ ބައްރުތަކަށް ކަޅިއަޅަށް ފަށާފަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެޕަލް އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 1
ނޯޓް 7 އެނދިޔަސް އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް މޮޅެއްނުވި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާއިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ނުވި ކަމަށް މާކެޓް ދިރާސާ ފާމް، ގާޓްނާ ބުނެފި އެވެ. ސެމްސަންގް އަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދީ ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން

އެންމެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނެ އެވެ. އެކަށީގެން ވަނީ ދެ މީހަކަށް އެއް ޖަވާބަކަށް އެއްބަސްނުވެވުމެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ކަފިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެ ގިނައީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެވެ. މާނަ އަކީ އެންމެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް...