22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
ފޭކް ފޯނު ހަދާ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން އުނދަގޫކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލި އެއްޗަކަށް "އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ" ވާނެ އެވެ. ފޯނުގެ ދެ އަރިމަތިން ދާރަ ގެއްލޭ ގޮތަށް ޑިސްޕްލޭ ލަންބާލުމުން، ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ފަރިކަން އިތުވި އެވެ. އެކަމަކު އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އަކީ ހަމައެކަނި "ގެލަކްސީ އެސް" މަރުކާގެ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ސިފައަކަށް ހަދަން ސެމްސަންގް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
އައިފޯން 10 އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮށްފި

އައިފޯން 10 އުންމީކުރި ވަރަށް ނުވިކޭ ކަމަށް، މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ކުންފުނިތަކުން ބުނެ އެވެ. އައިފޯން 10 ވިކޭނެ ކަމަށް ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވިކިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ބުނެވެ އެވެ. އެޕަލް އަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ، އައިފޯން 10 ހޯދައިދީފި ކަމަށް ބުނާތީ ވެސް އެހާ ގިނައިން އިވެ އެވެ. އައިފޯން 10 އާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، ސައްހަ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ސެމްސަންގް ސްމާޓްގަޑިތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލަނީ

ހިތުގެ ވިންދު ބެލުމަކީ ސްމާޓްގަޑިތަކުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ސްމާޓްބޭންތަކުން ވެސް ވިންދު ބެލެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފަދަ އާލާތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުން އަދި އެހާ އާންމެއް ނޫނެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018
ވައިޓްބޯޑާއި ފްލިޕްޗާޓު އެއް ސްކްރީނަކަށް

ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރަންސްތަކުން ވައިޓްބޯޑު ގެއްލޭނެ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެހެއްޔެވެ؟ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ގޫގްލް ޖޭމްބޯޑާއި މައިކްރޮސޮފްޓް ސާފަސް ހަބް އަކީ މީގެ މިސާލުތަކެވެ. ވައިޓބޯޓުގެ ދައުރު މުޅިން ނައްތާނުލައި ސެމްސަންގުން ޖަހާލީ އެއްދޮނުގައި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
ސެމްސަންގެ ވެރިޔާގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލި ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން ޖަލުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
އެންމެ ގިނައިން ކޮޕީކޮށްފައި ވަނީ ސެމްސަންގް ފޯނުތައް

އުފެއްދި ބަޔަކު އެނގެން ނެތް ކިތަންމެ ފޯނެއް، ކޮންމެ އަހަރަކު އާންމު މާކެޓަށް ނެރެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގިނަ ފޯނުތަކެއް ނަކަލުކޮށް، ސްމާޓްފޯން މާކެޓް މަސްހުނިކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް، ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އެންމެ ގިނައިން ނަކަލުކޮށްފައި ވަނީ ސެމްސަންގް ފޯނުތަކެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް އިޓަލީން ކުރާ ތުހުމަތު ތަފާތު

ދުވަސްވީ އައިފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްކުރާ ކަމަށް އެޕަލްއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެކަން ކުރަނީ ކޮން މަގުސަދެއްގައިކަން ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ. އައިފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްކުރަނީ ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 1
ތްރައިވް: ގެލަކްސީ ނޯޓް8 ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް

މި ލިޔުމުގެ ތިރީގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ކްލިޕެއް އޮންނާނެ އެވެ. މައުސް ތިރި އަށް ކަހާލާފައި ފުރަތަމަ ކަމަށް އެ ވީޑިއޯ ކްލިޕް ބަލާލާށެވެ. ހާސްނުވާށެވެ. ސްޕީކަރުތައް ވެސް ގުޅާފައި ތިޔަ ހުރީ ރަނގަޅަށެވެ. އަޑުބާރުކުރާ ހެންޑެލި ވެސް މުޅިން ހެޔޮވަރެވެ. ވީޑިއޯއިން އަޑުނުއިވެނީ ތިޔަ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މައްސަލައަކުން ނޫނެވެ. ވީޑިއޯގައި ހަމަ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
މެޓަލް 12: ސެމްސަންގުގެ އަމިއްލަ މައުދަނެއް

ސެމްސަންގުން "މެޓަލް 12" އުފައްދާފައި ވަނީ "މެގްނީޒިއަމް" އަދި އެލުމީނިއަމް" އެއްކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ލުއި އެހެނަސް، ސެމްސަންގް ބުނާ ގޮތުގައި، އަޅާކިޔާނެ އެހެން އެއްޗެއް ނެތްހައި ވަރުގަދަ މައުދަނެކެވެ. ވިޔަފާރި މަރުކާއެއް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ސެމްސަންގުން ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕްޓީ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ސެމްސަންގް ކުށްވެރިވެއްޖެ

ޗައިނާގައި އުފައްދައި އެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވާވޭ އަށް ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތް "4ޖީ" މުވާސަލާތީ ޓެކްލޮނޮޖީ، ސެމްސަންގް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވާވޭ ތުހުމަތުކުރެ އެވެ. ވާވޭއިން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ވެސް އެދުނެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އާ ފޯނު ފެބްރުއަރީގައި

ޖެނުއަރީމަހު ނެރޭނެކަމަށް ކުރިން ހީކުރި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 9 ނުކުންނާނީ ފެބްރުއަރީގައި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ޚަބަރު ފަތުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އެސް 9 ނުކުންނަ އިރު ކުދިކުދިި ބަދަލުތަކާ އެކު އެސް 9 ޕްލަސް ވެސް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 5
އެޕަލްއިން ސެމްސަންގަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ސެމްސަންގްއިން 50 މިލިއަން "އޯލެޑް ޕެނަލް" އެޕަލް އަށް މި އަހަރު ވިއްކާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފަ އެވެ. އެއީ އައިފޯން 10 އަށް ބޭނުންވާ ޑިސްޕްލޭ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، ގެލަކްސީ އެސް8 އަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް، އެޕަލް އަށް އޯލެޑް ޕެނަލް ވިއްކައިގެން ސެމްސަންގް އަށް ލިބެ އެވެ. އެ ގޮތުން،...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ސެމްސަންގުން ފޯނުތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

ހޯދަން ބޭނުންވަނީ އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކިހާ ވަރެއްގެ ފޯނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖާގަ ބޮޑުވި ވަރެއް ރަނގަޅު ދޯ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މަސްރަހުގައި، އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކުޑަ ފޯނުތަކަށް މަޝްހޫރުކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ސެމްސަންގުން އަތްތިލަ ސްކޭންކުރަނީ

ލޮލުގެ ކަޅި އަށް ވުރެ ސްމާޓްފޯން ދެކެ އަހަރެމެން ލޯބިވެ އެވެ. އެ އެއްޗެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި ލޮލުގެ ކަޅި ވެސް މި އުޅެނީ ފޯނުތަކުގައި ރައްކާކޮށްގެންނެވެ. ނުވީތަނަކަށް މިހާރު މުޅި މޫނު ވެސް ފޮރުވަން ޖެހިފައި ވަނީ ފޯނުތަކުގަ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 7
އައިފޯން 10ގައި ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ދަށް

އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީ މާ ފުރިހަމަ ކަމަށް "ޓޮމްސް ގައިޑް" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ "ވަންޕްލަސް 5ޓީ" އަދި "އެލްޖީ ވީ30" ވެސް، ފާސްޓް ޗާޖް މޯޑްގައި، މާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން އެޕަލް ޗައިނާ އަށް

އައިފޯނު އުފެއްދުމުގައި އެޕަލް އުފުލަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފަކީ، ފޯނަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އުފައްދަން މީހުންނަށް ކަމުކިޔަން ޖެހުމެވެ. މިއީ އެޕަލް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ އަމިއްލަ އަށް އުފެދެން ނެތުމުން އެހެން ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ގެއްލޭ އެއްޗެހި ދެން ހޯދައިދޭނީ ސެމްސަންގުން

ގެއްލޭ އެއްޗެހި މޯބައިލް ނެޓްވޯކްގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ގޮތެއް ސެމްސަންގުން ދެނެގެންފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ތްރީޑީ ސެންސިން

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ތްރީޑީ ސެންސިން ހިމަނަނީ އެވެ. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ވާވޭ، ޝޯމީ އަދި އޮޕޯއިން 2018 ގައި ނެރޭ ފޯނުތަކުގައި އެ ފީޗާ ހިމަނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
ދާރަ ނެތް ޑިސްޕްލޭތައް އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް

ދާރަ ނެތް ޑިސްޕްލޭތައް ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މި އަހަރު ހާސިލުކުރަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ. އެކަން ކުރަން މިހާރު އެންމެންނަށް އެނގެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އުފެއްދުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ. ސެމްސަންގް ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދެނެތިބި މީހުން ބުނާ ގޮތުގަައި، އަސްލާ އެއްގޮތް ނޯޓް 9ގެ މޮޑެލްތަކެއް، އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށާނެ އެވެ.