27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
މެދުފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް ބާރުގަދަ ފީޗާތައް

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް އިންޑިޔާ ވަނީ އެވެ. ޗައިނާ އަށް އުފަން ވާވޭ އަދި ޝޯމީ ބާރުގަދަ ފީޗާތާކާ އެކު އިންޑިޔާ އަށް އަރައި ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ވަނީ ގަދަވެގެންފަ އެވެ. އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް މިކަން ވެފައި ވަނީ ރިހުމަކަށެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 3
ދިރާގުން ނޯޓު9 އަށް ޕްރީ އޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް9 އަށް ޕްރީ އޯޑާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޝަރަފް ސެމްސަންގް ބޭނުން

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފުކުރާ ބަޔަކަށް ސެމްސަންގް ވެ އެވެ. ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނަކާ ދިމާއަށް ކުންފުނިތައް މިސްރާބުޖަހާފައި ވާއިރު، ފަށްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފައްދާ ބަޔަކަށް ވާން ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި މާ ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ. މި ދެ ބައިން ކުރެ ފޯރިގަދައީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައިތޯ ބެލުމަށް ޕީސީ މެގުން ކުރި ސާވޭއެއްގައި، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9: އެންމެ ތަފާތީ ކުލަތައް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ދެން އޮތީ ނޯޓް 8 ގައި ނެތް ކަމެއް، ނޯޓް 9 ގައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. ބަލާބެލުމަށް ދެ ފޯނުގައި ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް، ދެ ފޯނު ފަރަގުވާން ޖެހެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
ނޯޓް 9 ރިލީޒް ނުކުރަނީސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަޔަށް

ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ތައާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 9 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ސެމްސަންގަން "އޮޅިގެން" ހާމަކުރެވުނު ބައެއް މައުލޫމާތާ އެކު މި ފޯނުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްހެން މާކުރިން އޮތީ އެނގިފަ އެވެ. މިހެން އޮއްވައި ސެމްސަންގް ނިއުޒިލޭންޑުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި ފޯނުގެ ޕްރޮމޯ ވީޑިއޯ ވެސް އާންމުކޮށްލެވުނީ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 3
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ފަހު، ނޯޓް މަރުކާ ހުއްޓާލަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ފަހު، ނޯޓް މަރުކާގެ އިތުރު ފޯނެއް ދެން ނުނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ސިނާއަތުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިއީ ނުވުމަށް ވުރެ، ވުން ކައިރި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
އެޕަލް އަށް އިންޑިއާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި

ޗައިނާ މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތްއިރު، އެ ދުވަސް ގެއްލިދާނެ ކަމަކަށް އެޕަލް ހިއެއްނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ވާވޭ، އޮޕޯ އަދި ޝޯމީ ފަދަ ޗައިނާ އަށް އުފަން ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން މާކެޓަށް ވަދެގަނެ ވަނީ އެޕަލް މަތަކޮށްފަ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9: އެސް ޕެން ބްލޫޓޫތު ޑިވައިސްއަކަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް އާއިލާގައި ކޮރުނުޖަހާ މެންބަރަކު ނެތީ އެވެ. ސްކްރީންގައި ކޮއްޓަން ގެންގުޅޭ ދަނޑިކޮޅުގެ އެހީއާ ނުލައި، ނޯޓް މަރުކާގެ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ހައިބަތު ދައްކާލެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ވެސް ހަމަ އެ ހާލު ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު، ނޯޓް 9 އަކަށް ވުރެ، ދަނޑިކޮޅު "އެސް ޕެން" މާ ބޮޑަށް ވެސް...

30 ޖޫން

June 30, 2018 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9، އޯގަސްޓް 9 ގައި

އޯގަސްޓް 9 ގައި ހަފުލާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ނެރެން ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދުވަސްވަރުގެ ގޮތުން އަދި ދައުވަތުގެ ފާޑުވެރިކަމަށް ބަލާއިރު އެއީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ނެރެން ބާއްވާ ހަފުލާކަން، ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އެނގެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 3
ސެމްސަންގުން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ފޯނު ނުވިކިދާނެ

މި އަހަރު 350 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިކޭނެ ކަމަށް ސަމްސަންގުން އަންދާޒާކުރި ނަމަވެސް، އެ އަދަދަށް ފޯނު ވިކުމަކީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ ޗައިނާގައި ގެލަކްސީ އެސް9 ރަނގަޅަށް ވިކިފައި ނުވުމެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 1
އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއަރަން ވާވޭ އަމާޒުހިފައިފި

ވާވޭ އިން 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކަން އަމާޒުހިފައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ތިން ވަނަ އަށް ވައްޓާލުމެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ މިހާރު އޮތި ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ސެމްސަންގް އެއްވަނައިގަ އެވެ. އެޕަލް ދެވަނައިގަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ޔުނިކޯޑުގެ އާ އަދަދާ އެކު އިމޯޖީ ތަލަވަނީ

ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުތަކުގެ އިސް ބަހާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިކޯޑުގެ 11 ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އިމޯޖީ އާއިލާ އަށް މެންބަރުންތަކެއް އިތުރުވާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
އޮޅާލެވޭ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ވާވޭ ފޯނުތަކަށް އުފައްދަނީ

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ތިބީ ރޭހަކަށް ނިކުމެ އެވެ. ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެ. ސެމްސަންގް އުންމީދުކުރަނީ ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް، އަންނަ އަހަރު މާކެޓަށް ނެރުމަށެވެ. ވާވޭ ބުނަނީ ސެމްސަންގަށް ވުރެ ކުރިން އެކަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ނެރުން އަވަސްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފޯނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓްގައި ފަތުރާ ޚަބަރުތައް ގިނަ ފަހަރު ސީދާވެ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ވެސް ސައްހަ މައުލޫމާތު ގިނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެހެންވެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ސެމްސަންގް ޗިޕްތައް ޒެޑްޓީއީ އަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

ޒެޑްޓީއީ އަށް ކުއަލްކޮމް ޗިޕްތައް ގަނެވޭނެ ގޮތެއް މިވަގުތަކު އަދި ނެތެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ދަތިކުރަން ފިޔަވަޅުއަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޒެޑްޓީއީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ބިރެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުވަނީ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ޒެޑްޓީއީ އަށް އެގްޒިނޮސް ޗިޕްތައް ވިއްކުމަށްޓަކައި ސެމްސަންގް އަންނަނީ...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ގޫގުލް: މާކެޓް ލީޑަރަކަށް ވުމަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

ގޫގުލް އަކީ ބާރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އިންޓަނެޓްގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ގޫގުލް ވަރެއް ނެތެވެ. ގޫގުލް ކްރޯމް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަދި ޖީމެއިލް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެ އެވެ. މީގެ މާނަ އަކީ ގޫގުލް ހަމަ ބާރުގަދައީ ހެއްޔެވެ؟

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 6
އައިފޯނަށް މި އަހަރު ވެސް ސެމްސަންގް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އައިފޯނަކީ އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ކޯޑްނަމެއް؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ވީ ތަނެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ އާދަކާދައިގެ މަތިން ނޯޓް 9 މި އަހަރު ނެރޭނެ ކަމެވެ. ނޯޓް 9އާ ބެހޭ ގޮތުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަރުކާގެ ފޯނުތައް ކުރިން ނެރުނު ތާރީޚަށް ވުރެ ކުރިން ނޯޓް 9 ނެރުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. ދެން އޮތް ބޮޑު ޚަބަރަކީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ކޯޑްނަމެއް ދިން ވާހަކަ އެވެ. އެއީ "ކްރައުން"...

29 މާޗް

March 29, 2018 1
އެޕަލް، މައިކްރޮލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ ވާދަވެރިކަމެވެ. އެޕަލްގެ ޒާތަކީ އެހެން މީހުންނަށް ކަމުނުކިޔުމެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޭނުންވާހާ ސާމާނެއް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމެވެ.