31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ދަތާއި މަނީޝާ ކޮއިރަލާ މުހިންމު ރޯލްތައް ކުޅޭ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ދަތާއި މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެށުން "ސަންޖޫ" އަށް

ކުރިން ވެސް ލަފާ ކުރެވުނު ގޮތަށް ރަންބީރު ކަޕޫރްގެ "ސަންޖޫ" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމާ އެކު، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ލިބުނު ފިލްމްގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 4
ބޮލީވުޑްގެ ޚާނުންނަށް މަނީޝާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް؟

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންނަކީ މިހާރު ވެސް އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތަރިންނެވެ. މި ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާނާއި އާމިރް ހާން ފަދަ އެކްޓަރުންނެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ސަންޖޭ އާއި މަނީޝާ އެއް ފިލްމަކުން

މަދޫރީ ޑިކްސިޓާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ސަންޖޭ ދަތު، ވަރަށް ދުވަސްކޮށްފައި މަދޫރީއާ އެކު "ކަލަންކް" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާއާ އެކު ހަމަ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު މަނީޝާ ކޮއިރަލާއާ އެކު ވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސަންޖޫގެ ޓްރެއިލާ: ސަންޖޭގެ ހަޔާތުގެ އެކި ސޮފުހާތަކާ އެކު

ރަންބީރު ކަޕޫރް ސަންޖޫ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ސަންޖޫގެ ޓީޒާ: ރަންބީރް ސަންޖޭ ދަތާ ވައްތަރު؟

ރަންބީރް ކަޕޫރް ސަންޖޭގެ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ކޮއިރާލާ

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ސަންޖޭ ދަތު ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނަރްގިސްގެ ރޯލަށް މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.