22 ޖޫން

June 22, 2018
"ސަންޖޫ" އަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ބޭނުންވީ ރަންވީރް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮގްރިފިކަލް ޑްރާމާ "ސަންޖޫ" ގައި ސަންޖޭގެ ރޯލް ކުޅުވަން ބޭނުންވީ ރަންވީރު ސިންގް ލައްވައި ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
ރަންބީރަށް އިރުޝާދެއް ދޭ ވަރަށް ވުރެ މޮޅު: ސަންޖޭދަތު

ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ދޭނެ ވަކި ނަސޭހަތެއް އަދި އިރުޝާދެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަންޖޭ ދަތު ރަންބީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
"ސަންޖޫ" ގައި ކަރިޝްމާ އަކީ މަދޫރީ؟

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ރިލީޒްކުރަން ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއިން ކުޅެފައިވާ ރޯލްތަކާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ. މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާގައި ވެސް، ސަންޖޭގެ ރޯލް ކުޅުނު ރަންބީރު ކަޕޫރް ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކެރިއަރުގައި 308 ލޯބިވެރިން...

03 ޖޫން

June 03, 2018
ސަންޖޭ އާއި މަނީޝާ އެއް ފިލްމަކުން

މަދޫރީ ޑިކްސިޓާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ސަންޖޭ ދަތު، ވަރަށް ދުވަސްކޮށްފައި މަދޫރީއާ އެކު "ކަލަންކް" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާއާ އެކު ހަމަ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު މަނީޝާ ކޮއިރަލާއާ އެކު ވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސަންޖޫގެ ޓްރެއިލާ: ސަންޖޭގެ ހަޔާތުގެ އެކި ސޮފުހާތަކާ އެކު

ރަންބީރު ކަޕޫރް ސަންޖޫ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 2
"މުންނާބާއީ 3" ސްކްރިޕްޓް އަދިވެސް ނުނިމޭ: ހިރާނީ

ސަންޖޭ ދަތު ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅޭ ރާޖްކުމާރް ހިރާނީގެ "މުންނާބާއީ" ގެ ސީރިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރާތާ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ތިން ވަނަ ބައި "މުންނާއީ ޗަލޭ އެމެރިކާ" ގެ ނަމުގައި ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ވެސް އާންމުކުރި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
"ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރް

ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް ނޫނީ ކުޅެން ނުލިބޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް، އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ އެކްޝަން/އެޑްވެންޗަ ފިލްމް "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 1
"ޕަނިޕަޓް" އަށް ކިރިތީ އަސް ދުއްވަން ދަސްކުރަނީ

އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ޕަނިޕަޓް" ގައި ކުޅެން ޖެހޭ ރޯލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން އަސް ދުއްވަން ދަސް ކުރަން ފަށައިފިި އެވެ.

May 11, 2018 1
ސަންޖޭ އަނެއްކާވެސް ނުބައި ބައި ރޯލަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ނުބައި ބައި ރޯލްތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލާފައިވާ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަނެއްކާވެސް މި ހުނަރު ދައްކާލަން ފިލްމަކަށް...

01 މެއި

May 01, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަންގެ ޖޯހަރްގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ޒުވާން އެކްޓަރު ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ސަންޖޫގެ ޓީޒާ: ރަންބީރް ސަންޖޭ ދަތާ ވައްތަރު؟

ރަންބީރް ކަޕޫރް ސަންޖޭގެ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

ކަރަން ޖޯހަރް 2001 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޢަމް" ގެ ހުވަފެނީ ކާސްޓަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުންފުނި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ކަލަންކް" ގައި ވެސް ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް ހިމަނައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ރަންބީރްގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ފަހު، އޭނާ މިހާރު ސަންޖޭގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ސަންޖޭގެ ބަޔޯގްރަފީ ލިޔުނު މީހާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ހުއްދަ ނެތި އޭނާގެ ބައޮގްރީއެއް ލިޔުންތެރިޔާ ޔާސިރު އުސްމާނާ ލިޔެފައިވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސަންޖޭ ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
ސްރީދޭވީ ސޮއިކުރި ފިލްމެއް މަދޫރީ އަށް

ބަތަލާ ސްރީދޭވީ މަރުވި އިރު، އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި އޮތް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ހަދާ "ޝިއްދަތު" އެވެ. އެ ފިލްމަކީ އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް "2 ސްޓޭޓްސް" ޑައިރެކްޓްކޮށްދިން، އަބިޝެން ވަރްމަން، ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާއެކެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
އަޝުތޯޝް އަނެއްކާ ވެސް ތާރީހީ ފިލްމަކާ އެކު

އާންމުކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާތަކަށް ފިލްމް ހަދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ވަރުގަދަ ތާރީހީ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
ފޭނެއްގެ މުދާ ސަންޖޭ އަށް ހިބަކޮށްދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ފޭނުން އެ މީހުން އެންމެ ލޯބިވާ ތަރިއަކަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. މިއޮތީ އެކަލަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެއް ކަަމަށްވާ ނިޝީ ހަރިޝްޗަންދްރާ ތުރިޕަތީ، 62، ދާދި ފަހުން މަރުވި އިރު، އޭނާގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ވަނީ ސަންޖޭ އަށް ހިބައިން ދީފަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމު ފަސްކޮށްފި

ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިިކް ރިލީޒްކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ފިލްމު ފަސްކުރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެތީއެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފިނަމަ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ބާގީ 2" އާ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފިލްމު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީ އެވެ. "ބާގީ 2" ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
"މުންނާބާއީ 3" އަވަހަށް އުފައްދަން ސަންޖޭ ދަތު ބޭނުން

ޖަލުން ސަލާމަތް ވެގެން އައިސް ސަންޖޭ ދަތު ކުޅުނު ފުރަަތަމަ ފިލްމު "ބޫމީ" އަށް ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީން އޭނާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހާސްކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ރިވިއުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައި ވާއިރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް މި ފިލްމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއިލްވެފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ސަންޖޭދަތު އެދެނީ އޭނާ ކަހަލަ މީހަކަށް ދަރިފުޅު ނުވާން

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެކަމުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ޖަލުގައި ވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ.