09 މާޗް

March 09, 2017 1
ސަންޖޭ ދަތާއި ރޭކާ ސިއްރުން ކައިވެނިކުރިތަ؟

ސަންޖޭ ދަތާއި ރޭކާ ސިއްރުން ކައިވެނިކުރި ކަމަށް ބުނެ ދާދިފަހުން ޚަބަރުތަކެއް ފެތުރިފައިވެ އެވެ. ރޭކާ އަދިވެސް ސަންޖޭ ދަތަކީ ފިރިމީހާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ނިތްކުރީގައި ރަތްކުލަ ހާކައިގެން އުޅެނީ ސަންޖޭ ދަތުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވެސް މި ޚަބަރުތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅެން ސަންޖޭ ދަތު ގަބޫލެއް ނޫން

ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ގޮތަށް ފިލްމީ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދާށެވެ. ސަންޖޭ ދަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަލާ ވެސް ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ނަމަވެސް ސަންޖޭ ދަތު އެކަމާ ގަބޫލެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ބުނީ ފޮރެންސިކް ސައިންސްގެ ރޮނގުން ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދީ މޮޅު މީހަކަށް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ސަންޖޭދަތުގެ ދަރިފުޅު ޒުވާން ދޮންމަންމައާ އެކު އުފަލުން

ސަންޖޭ ދަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަލާ އާއި މިހާރުގެ ޒުވާން އަނބިމީހާ މަންނީތާގެ ގުޅުން ވަރަށް ގޯސްކަމަށް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފެތުރި ނަމަވެސް ދޮންމަންމަ އާއި ދޮންދަރިފުޅުގެ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ކޮއިރާލާ

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ސަންޖޭ ދަތު ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނަރްގިސްގެ ރޯލަށް މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

February 09, 2017
"މުންނާބާއީ" ގެ ފަހު ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

"މުންނާބާއީ" ފްރެންޗައިސްގެ ފިލްމުތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އާދަޔާޚިލާފު މަޖާ ފިލްމު ތަކެކެވެ. ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޝަންގެ ދަށުން އުފެއްދި މި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމަށް ރަންބީރު 13 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ

"ދަންގަލް" ކުޅެން އާމިރު ޚާން ފަލަވި ގޮތަށް، ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމު ކުޅެން ރަންބީރު ކަޕޫރު ފަލަވާން ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ސަންޖޭ ދަތު ރިޝީ ކަޕޫރާ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު

ބޮލީވުޑުން އުފައްދާ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ އެ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުންތަކާއި ޒުވާބުތައް އަދި ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ވާހަކަތައް މާ ހިނގަ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ފިލްމުން ޒުވާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް ލިބޭނެ

ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ސަންޖޭގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރު ކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު ރަންބީރު ބުނަނީ ފިލްމުގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ "ބޫމީ"ގެ ނުބައިބައި ޝަރަދު ކޭލްކަރް އަށް

ޖަލުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހުރުމަށްފަހު މިނިވަންވި ފަހުން ސަންޖޭ ދަތު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބޫމީ"ގެ ނުބައިބައި ރޯލު ކުޅެން ޓީވީ އެކްޓަރު ޝަރަދު ކޭލްކަރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017
ސަންޖޭދަތުގެ ފިލްމުގައި ސުނިލްގެ ރޯލު ޕަރޭޝް ރާވަލްއަށް

ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިކްގައި ސުނިލް ދަތުގެ ރޯލު ކުޅެން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަކްޝޭ ކަންނާ ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ އެ ރޯލު ނުކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 4
ސަންޖޭގެ ނަސޭހަތް: މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ނުޖެހޭތި!

ދިއްލީގައި ދާދި ފަހުން އޮތް އިވެންޓެއްގައި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ވަނީ އޭނާގެ މާޒީގެ ކަޅު ސަފުތާތައް އާއްމުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
މިހާރު އަހަރެން އުޅެނީ ރަންބީރަށް ފިލައިގެން: ސަންޖޭ ދަތު

"ތުރީ އިޑިއަޓްސް" އާއި "މުންނާބާއީ" ސިލްސިލާގެ ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ އަލަށް ފަށާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމު އިއުލާން ކުރީއްސުރެ މި ފިލްމު ވެފައިވަނީ 2017 ގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާހިތުން ތިބޭނެ އެއް ފިލްމަށެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ސަންޖޭ ދަތުގެ މަންމަ ނަރްގިސްގެ ރޯލަށް ތައްބޫ

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމުގައި ބައިވެރިވާ ތަރިންގެ ސަބަބުން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަކަށް ފިލްމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ގޮތުގައި ސޯނަމް ކަޕޫރު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ސަންޖޭދަތުގެ މަންމަ ނަރްގިސްގެ ރޯލަށް ތައްބޫ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޚަބަރު ލިބެ އެވެ. ތައްބޫ އަކީ ޒުވާން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބަވާލުން ރަންބީރަށް!

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ އެގޮތަށް ނިންނި ނަމަވެސް އެ ރޯލަށް ރަންބީރު ފިޓް ނުވާ ކަމަށް ސަންޖޭ ދަތު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އަދި އެ ވާހަކަ އޭނާ ވަނީ ރަންބީރާ ދިމާލަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
ސަންޖޭ ދަތު އެނބުރި އަންނަ ފިލްމަކަށް "ބޫމީ"

ޖަލުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ބޮލީވުޑް ތަރި ސަންޖޭ ދަތު މިނިވަންވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތެއް ނުފަށަ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ސަންޖޭ ދަތު ބައޮޕިކްގައި ރަންބީރާއެކު ކެޓުރީނާ؟

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. "ތުރީ އިޑިއަޓްސް"ފަދަ މޮޅު ފިލްމުތައް އުފައްދާފައިވާ ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކު އަދި ވަނީ ހަމަނުޖެހި އެވެ. ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް ހަމަޖައްސަން ހިރާނީ އާއި ސަންޖޭ ދަތު ބޭނުންވަނީ ކެޓުރީނާ ކައިފް އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 2
ސަންޖޭ ދަތާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިނި ހަނގުރާމަ

ސަލްމާން ޚާނާއި ސަންޖޭ ދަތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ އެކްޓަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ފިނި ހަނގުރާމައެއް ވަނީ ފެށިފަ އެވެ. މި ދެ އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުނީ އަންހެނަކާ ހެދި އެވެ. އެ މީހަކީ ސަލްމާންގެ މެނޭޖަރު ރޭޝްމާ ޝެޓީ އެވެ.