ކުޑަކުދިންގެ ބޯގަތާލެވޭނެ ތިން ސްޓައިލެއް

ސްކޫލަށް ދާއިރު ނުވަތަ ކޮންސެޓަކަށް ދާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ބޯ ގަތާލެވިދާނެ ތަފާތު ތިން ސްޓައިލެއް މި ފަހަރުގެ "މިހާރު ސްޓައިލް" އިން ފެންނާނެ އެވެ. ކުޑަކުޑަ އަފްލާކް އިބްރާހިމް އަމީމް މޮޑެލްކޮށް، ހެއާ ސްޓައިލިސްޓް ޔައުލާ މާޒިން ސްޓައިލްކޮށްދޭ މި ގޮތްތައް ރީތިވެފައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅެ އެވެ.


ރީތިކޮށް އަވަހަށް ކޮށްލެވޭ މި ސްޓައިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކުއްޖަކާ އެންމެ ގުޅޭ ސްޓައިލެއްގެ އަޖުމަ ބަލައިލާށެވެ.