09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 11
ހއ. އިން ލ. ހަމައަށް ކަނޑުގެ ދިރާސާ ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016
ދެ ބޯ ލީ މިޔަރު ގިނަވަނީ، ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ

ދެ ބޯ ހުންނަ މިޔަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނުން މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަމެއްތޯ ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ސައިންސްވެރިންނަށް ވެސް ސަބަބަކާ މެދު އެއްބަހެއް ނުވެވެ އެވެ.