02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
އަންހެނުންނަށް ނިދި މަދުވާ ނަމަ ކަށި ފީވުން އަވަސްވޭ

އިއްދައިން ކެނޑުމަށް ފަހު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ކަށީގެ ބާރު ދަށްވުން ނުވަތަ ކަށި ފީވުމުގެ މައްސަލަ އަވަސްވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ނުނިދިފައި ނޯވެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލާ!

ކޮންމެހެން އަށް ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ޓީވީ ބަލަން އޮވެގެން ނިދާލަން ކިހާ އަރާމު ހެއްޔެވެ؟ ގަޑި އެލާމްވުމުން "ސްނޫޒް" ކޮށްލީމާ އެ އަންނަނީ މާ އަރާމު ނިންޖެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

05 މާޗް

March 05, 2019 1
ގެއްލުނު ނިދި ހަފުތާ ބަންދުގައި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް

މުޅި ހަފުތާގައި ގެއްލުނު ނިދި ހޯދަން ހަފުތާ ބަންދުގައި ގިނައިރު ނިދުމަކުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ރޭގަނޑު ކަސްރަތުކުރުމުން ނިދަން އުނދަގޫވާނެތަ؟

މަސައްކަތާ ހެދި ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ވެސް ކަސްރަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އާންމު ވިސްނުމަކީ ރޭގަނޑު ޖިމަށް ގޮސް ކަސްރަތުކުރާ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ، ހަމަ ނިދި ނުލިބުމެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ހިތަށް ނިދި މުހިންމު، މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދާތި

ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ނިދި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި އެންމެ މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ނިދަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ގިނައިން އިވެނީ ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާތީ އެވެ. އެކަމަކު މަދުން ނަމަވެސް، މާ ގިނައިރު ނިދިގެން އެކަމާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 6
ދުވާލު އިރުކޮޅަކު ނިދާލާ، ހަނދާން ގަދަވާނެ

ދުވާލު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު ނިދާލުމަކީ ކަންކަން ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމާއި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމަން އެހީއަކަށްވާ ކަމަށް "ޖާނަލް ސްލީޕް ރީސާޗް" ގައި ޝާއިއު ކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017
ނިދި މަދުވުމުން ސިފަ ހުތުރުވޭ

ނިދުމުން ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެކެވެ. މިކަމަށް ނިސްބަތް "ބިއުޓީ ސްލީޕް" އޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އެންމެފަހުން ސައިންސުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 1
ސްމާޓްފޯނުގެ ސަބަބުން ނިދި ހަލާކުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް

ސްމާޓްފޯންގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން މިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުވި އިރު، ހީކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ސްމާޓްފޯނުން ނިދި ހަލާކުކޮށްލަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ މީހުންނަށް އިންޒާރެއް

މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދާލުމުގެ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގައު ވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ ނަމަ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 3
އަންހެނުންނަށް ފުރިހަމަ ނިދި، ފިރިހެނުންނަށް ބޮޅެއް

ރޭގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނިދި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިރިހެނުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނިދާލުން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. މި ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވަނީ ރޭގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނިދިން އަންހެނުންގެ ސިކުނޑީގެ ބާރު ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފިރިހެނުންނަށް ރަނގަޅީ...

26 މެއި

May 26, 2016 1
ރުޔަސް ދަރިފުޅު އެކަނި ނިންދެވުމަކީ ގޯހެއް ނޫން

ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަނި ނިދަން ފަރިތަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ކުދިން އެކަނި ނިދަން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ގޯހެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮމުން ނިދިޔަސް ކުއްޖާ އަށް ގެއްލުން ނުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ކަޅުއޮށްފުންމި މާލޭ ސިޓީ ޕާކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކަޅުއޮށްފުންމިއަކީ ޕޯޗުގީޗުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ބޭނުން ކުރެއްވި އަނގަމަތީ މަސްއޮޑިއެއް. އެ އޮޑި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތަށް، މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން، މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އޮޑިއެއް ބަނދެފައިވަނީ މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމަށް. މި އޮޑި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ...