30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ކެންސަރު ގިނަވަނީ ފަލަބައްޔާއި ހަކުރުބަލި އިތުރުވާތީ

ކެންސަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓާފާޅިއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބައެއް ހޯދުންތަކުން ވެސް ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. އަދި ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 2012 ގައި އަލަށް ކެންސަރު ޖެހުނު މީހުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ޕަސެންޓު ނުވަތަ 80،000 މީހުންނަކީ ހަކުރުބައްޔާއި ފަލަބަލީގެ ސަބަބުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ މެހީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ކުރިން ލަފާކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ގިނައިން ބަލިތަކުގެ ޖަރާސީމު މެހީގެ ފައިތަކުގައި ހުންނަ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. އާދައިގެ މެއްސާއި ފެހިކުލައިގައި ތިބޭ ބޮޑު މެހީގެ ފައިގައި 600 އަށް ވުރެ ގިނަ، އެކި ވައްތަރުގެ ޖަރާސީމު ހުންނަ ކަމަށް ޑީއެންއޭ އެނަލިސިސް އަކުން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ހަކުރުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސައިންޓިފިކް ހެކި ފޮރުވާފައި

ހަކުރުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ހާމަވެގެން ދިޔަ، މީގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ކުރީގެ ސައިންޓިފިކް ރިސާޗެއް ހަކުރު އިންޑަސްޓްރީން ސިއްރުކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އެ އިންޑަސްޓްރީން ޚަރަދުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާއިން ހަކުރުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ހާމަވާން ފެށުމާ އެކު ދިރާސާ ހުއްޓާލައި، އެ ހިސާބުން ލިބިފައި ހުރި ނަތީޖާ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017
ގިނައިރު ޓީވީ ބަލަން އިނުމުން ލޭ ގަނޑުވުމުގެ ބިރު

ޓީވީ ބަލަން މާގިނައިރު އެއް ތަނެއްގައި އިނުމުން. ގަނޑު ލޭކޮޅެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ގުނަ އިތުރުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
ރޭގަނޑު ލިބޭ އަނިޔާ ފަސޭހަވުން ލަސް

ދުވާލު ވަގުތު ފިހިގެން ނުވަތަ ކަނޑައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމަކުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް، ރޭގަނޑު ލިބޭ އެފަދަ އަނިޔާތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް ފަސޭހަވެ އެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަނީ ބޮޑީ ކްލޮކްގެ ސަބަބުންނެވެ. ދުވާލު ލިބޭ އަނިޔާތައް ފަސޭހަވާލެއް، ރޭގަނޑު ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް ވުރެ 60 ޕަސެންޓް އަވަސް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުންޏެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017
ހަރަކާތެއް ނެތި 15 އަހަރުއޮތް މީހަކު ހަރަކާތް ކުރަނީ

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް ހާލުގައި 15 އަހަރު އޮތް މީހަކު ހޭ އަރައި ރަނގަޅުވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އޭނާއަށް އަލުން ހޭވެރިކަން ލިބޭގޮތް މިވީ ނާވް ސްޓިމިއުލޭޝަންގެ އާ ފަރުވާއަކުންނެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 12
130 މިލިޔަން އަހަރުވީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވެއް ހޯދައިފި

"ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްސް"ގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާއިރު، މިއީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގުން މުހިންމު ވާނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ. އެންމެ ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ، މިއީ ތަރިތައް އެކަތި އަނެކެއްޗާ ޖެހި، ގޮވާއިރު ނުވަތަ ދެ ބްލެކް ހޯލް އެއްވާއިރު (މާޖް ވާއިރު) ޖައްވުގައި އުފެދޭ "ރާޅުބާނި" ތަކެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017
ހަކުރުބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ސޯޔާބީން އޮއިލް އާއި ނަޓްސް

ހަކުރުބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އާދަޔާޚިލާފަށް ގިނަވުން މިހާރު ވަނީ ދުނިޔެއަށް ވަރަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ދިރާސާއެއް ބުނަނީ އޮމެގާ-6 ޕޮލިއަންސެޗުރޭޓެޑް ފެޓްސް ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ކެއުމުން ބޮޑެތި މީހުންނަށް އާއްމުގޮތެއްގައި ޖެހޭ ޓައިޕް-2 ޑައިބެޓީސް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވާކަން ހޯދިފައިވާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
އުފަލުން އިނދެ ވެކްސިން ޖެހުމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހާއިރު އުފާވެ ހެވިފައި އިންނަ ނަމަ ވެކްސިންގެ އަސަރު މާ ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ ގަޔަށް ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހާއިރު މޫޑު ރަނގަޅު ނަމަ ބަލިން ދިފާއުކުރުމަށް ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީޒް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 7
މެއްސެއްގެ ގައިގައި ޖަހަން އެހާ އުނދަގުލީ ކީއްވެ؟

މޫނުމަތީގައި މެއްސެއް އެނބުރޭ ނަމަ އެއީ ނިކަން ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމެކެވެ. ފައްސާލިޔަސް އެނބުރި އަންނާނެ އެވެ. އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން އެ މަރާލަން އޭގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅެފި ނަމަ ސަލާމަތްވެގެން ދަނީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ އެކުގަ އެވެ. މި ކުޑަކުޑަ ސޫފި އަހަރެމެންގެ ހަމަލާތަކުން އެހާ ފަސޭހައިން ސަލާމަތްވާ ގޮތެއް އޮންނާނެތާ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
ތަލަ މީހުން ހަރުދަނާ ކަމަށް އަންހެނުން ދެކޭ

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ތުނިވެ ބޮލު މެދުން ދިއްލޭތީ އެކަމާ ފިކުރުކުރާ މީހުން މި ކިޔާލާފައި ހިތްހަމަޖައްސާލާށެވެ. ތަލަ ފިރިހެނުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު އޮންނަ، ބަސް ވިކޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ދެކޭ ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 1
ދަރިމައިވާން ހުރަސްއަޅާ ކެމިކަލެއް ކާރު ސީޓާއި ސޯފާގައި

ކާރު ސީޓާއި ސޯފާ ސީޓުން އާއްމުކޮށް ފެންނަ ކެމިކަލްތަކެއްގެ ސަބަބުން، އަންހެނުން ބަލިވެ އިނުމަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 5
ގުޅިފައިވާ މި ދެބެއިން ބޭނުންކުރީ ތަހުލީލުތައް ކުރަން

ރަޝިޔާގެ މޮސްކޯގައި 1950 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު، ގުޅިފައިވާ ދެ ކުއްޖަކު އުފަންވި އެވެ. ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި މި ދެ ކުދިންނަށް ކިޔަނީ މާޝާ އާއި ދާޝާ ކްރިވޮޝްލިޔޮޕޯވާ އެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހޭ އެރުމުން މި ދެބެއިންގެ މަންމަ ކައިރީގައި ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި ވަނީ ވިހޭ އިރު ވެސް ދެބެއިން އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 1
އާޓިފިޝަލް ހަކުރުން ސިކުނޑިއަށް އޮޅުން އަރާ

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން އާޓިފިޝަލް ހަކުރު ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ބެލެވެނީ އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިކަން ދިމާވާ ސަބަބަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ ސައިންސްވެރިންނަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އެނގިފަ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބައިގެން ދިއުމާއި އައިބުވުން ވިޓަމިން ބީ3 އިން ކުޑަވޭ

ވިޓަމިން ބީ3 ބޭނުންކުރާ ނަމަ، ބައިގެން ދިއުމާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު އައިބުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
ފަލަވުމަށް ވުރެ އެކަނިވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ހަށިގަނޑު ބަރުވުމަށް ވުރެ، އެކަނިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު ކަމަށް، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާއަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 3
ޔޯގާއިން ބައެއް މީހުންނަށް އަރަނީ ތަދު

ބައެއް ހާނީއްކަތަކަށް ލުއި ހޯދުމަށް ޔޯގާ ހެދުމަކީ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ގަދީމީ ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ޔޯގާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ މިއީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންގެ ތަދުތައް ބޮޑުވެ އަނެއް ބަޔަކަށް އިތުރު ތަދުތައް ޔޯގާގެ ސަބަބުން އަރާ ކަމަށެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ފައިސާއަށް އުފާވެރިކަން ގަނެވިދާނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތް

ކިތަންމެ ފައިސާއެއް ހުއްޓަސް އުފާވެރިކަމެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް ކިޔައި އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާއިން ދައްކަނީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮޅެއް ހަރަދުކޮށްލައިގެން އުފާވެރިކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ "އުފާވެރިކަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކާލާ

ކަންބޮޑުވެ ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި، ތިން ވަނަ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ އުސޫލުން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން...

August 03, 2017 19
ރީތި ފިރިހެނުންގެ އަނބިން މި ކިޔާލަން ވާނެ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނާނީ އެ މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އަކީ އެންމެ ރީތި މީހާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑީ ހަގީގަތަކަށް ނުވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ސިފަ މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނާނެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 3
ކޭކުގެ އުށްބައްތިއަށް ފުމެފައި ކޭކު ކާންވާނެތަ؟

އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ މީހުން ކޭކުގައި އުށްބައްތި ޖަހައި އެ ދިއްލުމަށް ފަހު ނިއްވާލަން ފުމެނީ އަނގައިންނެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟