15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 1
އާޓިފިޝަލް ހަކުރުން ސިކުނޑިއަށް އޮޅުން އަރާ

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން އާޓިފިޝަލް ހަކުރު ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ބެލެވެނީ އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިކަން ދިމާވާ ސަބަބަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ ސައިންސްވެރިންނަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އެނގިފަ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބައިގެން ދިއުމާއި އައިބުވުން ވިޓަމިން ބީ3 އިން ކުޑަވޭ

ވިޓަމިން ބީ3 ބޭނުންކުރާ ނަމަ، ބައިގެން ދިއުމާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު އައިބުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
ފަލަވުމަށް ވުރެ އެކަނިވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ހަށިގަނޑު ބަރުވުމަށް ވުރެ، އެކަނިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު ކަމަށް، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާއަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 3
ޔޯގާއިން ބައެއް މީހުންނަށް އަރަނީ ތަދު

ބައެއް ހާނީއްކަތަކަށް ލުއި ހޯދުމަށް ޔޯގާ ހެދުމަކީ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ގަދީމީ ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ޔޯގާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ މިއީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންގެ ތަދުތައް ބޮޑުވެ އަނެއް ބަޔަކަށް އިތުރު ތަދުތައް ޔޯގާގެ ސަބަބުން އަރާ ކަމަށެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ފައިސާއަށް އުފާވެރިކަން ގަނެވިދާނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތް

ކިތަންމެ ފައިސާއެއް ހުއްޓަސް އުފާވެރިކަމެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް ކިޔައި އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާއިން ދައްކަނީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮޅެއް ހަރަދުކޮށްލައިގެން އުފާވެރިކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ "އުފާވެރިކަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކާލާ

ކަންބޮޑުވެ ދެރަވުމުން އެކަނި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި، ތިން ވަނަ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ އުސޫލުން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން...

August 03, 2017 19
ރީތި ފިރިހެނުންގެ އަނބިން މި ކިޔާލަން ވާނެ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނާނީ އެ މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އަކީ އެންމެ ރީތި މީހާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑީ ހަގީގަތަކަށް ނުވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ސިފަ މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނާނެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 3
ކޭކުގެ އުށްބައްތިއަށް ފުމެފައި ކޭކު ކާންވާނެތަ؟

އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ މީހުން ކޭކުގައި އުށްބައްތި ޖަހައި އެ ދިއްލުމަށް ފަހު ނިއްވާލަން ފުމެނީ އަނގައިންނެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

28 ޖުލައި

July 28, 2017 1
އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތާ މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް

އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރު ދޭ ޑޯޒް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން އަޔަސް އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް ޖާނަލް (ބީއެމްޖޭ)ގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނުމާ އެކު ބޮޑު ބަހުސެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 3
ފޮތުގައި މާގިނަ ފޮޓޯ ހުރުމުން ކުދިންނަށް ގެއްލުން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ފޮޓޯ ބަލަން އެ ކުދިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައި ކޮންމެ ސަފުހާއެއްގައި އެއް ތަސްވީރަށް ވުރެ ގިނައިން ހުރުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ބަސްތައް ދަސްކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ރިސާޗަރުން ވަނީ ބުނެފަ...

13 ޖޫން

June 13, 2017 4
ބުޅާ ގެންގުޅުމުގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

ބުޅަލާ އިންސާނުންގެ ރަހްމަތްތެރިކަމަށް އެތައް ގަރުނެއްވެއްޖެ އެވެ. އިހު ޒަމާނުގައި މީދަލާއި އެކި ސޫފިތައް ގޭބިސީން މަދުކޮށްދޭތީ ބުޅަލަކީ ގޭގައި ގެންގުޅެން ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް އޮތީ ވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބުޅަލުގެ އެ ހިދުމަތް އެހާ މުހިންމެއް ނޫނެވެ. ބުޅާ ވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޕެޓްގެ މަގާމު ހޯދައިފަ...

09 ޖޫން

June 09, 2017 1
ކެންސަރު ޖެހުމުގެ މާކުރިން އެކަން އެނގޭނެ ޓެސްޓެއް

ކެންސަރު ޖެހުމުގެ މާކުރިން އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ޓެސްޓެއް އީޖާދުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 1
ކަދުރު: ގުދުރަތީ ބޭސް ގުޅައެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 3،000 ބާވަތުގެ ކަދުރު ހެދޭ އިރު، ކަދުރުގެ ދަނޑުވެރިކަމުން ބާޒާރަށް ނެރެވެނީ އޭގެ ތެރެއިން މަދު ވައްތަރެކެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކަދުރަކުން ވެސް ހަށިގަނޑަށް ގިނަ ފައިދާތައް ލިއްބައިދެ އެވެ. އެއީ ކާލަން ފަސޭހަ ގުދުރަތީ ބޭސްގުޅައެކެވެ. ފަސޭހައިން ހަޖަމްވާ މި މޭވާގެ ފައިދާހުރި މާއްދާތައް ވަގުތުން...

30 މެއި

May 30, 2017
ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ފޮތްކިޔައިދިނުމުން ފައިދާކުރޭ

އުމުރުން އެންމެ ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ފޮތް ކިޔައިދެނީ ކީއްކުރަންތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެހާ ކުޑައިރު ފޮތް ކިޔައިދިނަސް އެކުދިންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށް ހީއެކެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 3
ކަސްރަތުކުރުން ހުއްޓާލުމުން މަސްތައް ބަލިކަށިވޭ

ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ލިވަޕޫލްގެ ސައިންސްވެރިން ވަރަށް ފަހުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ބުނާ ގޮތުން، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރަމުން ގޮސް ހުއްޓާލާތާ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވުމުން، ގައިގައި ހުންނަ މަސްތަކުގެ ބާރު ކޮށްމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 4
ބައްޕަގެ ކާނާއާ ދަރިފުޅުގެ އިސްކޮޅާ ގުޅުން އެބަހުރި

ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުން ވެސް ކެއުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. ކިރުގެ ބާވަތްތަކާއި އޮރެންޖް ޖޫހާއި ސޯޔާ މިލްކް އަދި ސީރިއަލްސް ހިމެނޭ ކެއުން ކާން އާދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ ލިބޭ ދަރިފުޅުގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ސިއްހަތަށް އެ ކާނާތަކުން އަސަރުކުރާތީ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ސިފަ އެކަންޏެއް ނޫން، އަޑާއި ވަހުން ވެސް ހިތްކިޔާ

މީހަކު އެހެން މީހަކަށް ހިތްކިޔައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދެނީ އެ މީހެއްގެ ބުރުސޫރައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޮންނަނީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ސިފައިގެ...

May 20, 2017
ނިދި މަދުވުމުން ސިފަ ހުތުރުވޭ

ނިދުމުން ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެކެވެ. މިކަމަށް ނިސްބަތް "ބިއުޓީ ސްލީޕް" އޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އެންމެފަހުން ސައިންސުން...

19 މެއި

May 19, 2017 1
އިންޑިއާ ކުއްޖަކު އެންމެ ލުއި ސެޓެލައިޓް އުފައްދައިފި

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލުއި ސެޓެލައިޓް އުފައްދައިފި އެވެ.

May 19, 2017 1
ލޭ އުފެއްދޭ ގޮތް ހެދިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ

ސްޓެމް ސެލް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވަރަކަށް ލޭ އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، ލޭ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން މީހެއްގެ ލޭ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތެއް...

16 މެއި

May 16, 2017 12
ގަޑިޖެހޭ މީހުން އެކަމާ އެހާ ކަންބޮޑެއް ނުވޭ

ގަޑިއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހުންނަށް ވުރެ ގަޑި ޖެހިގެން ތަންތަނަށް ދާ މީހުން ކާމިޔާބުވެފައި މަސައްކަތްތެރި ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ހެއްޔެވެ؟

12 މެއި

May 12, 2017 5
ތަލަވުން ހުއްޓުވޭނެ ފަރުވާއެއްގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ

ބޯ ތަލަވުން އަދި ނުރަވުން ހުއްޓުވަން ބޮލުގައި އުނގުޅާލާނެ ކްރީމެއް އުފެއްދިދާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 1
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހަތަރު ކަމެއް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ޖައްވު ފަހަތަކުރަނީ އެވެ. މާ ދުރުގައިވާ ޕްލެނެޓްތައް ހޯދައި، އަވަށްޓެރި ޕްލެނެޓްތަކުން ޝައުގުވެރި ފޮޓޯ އާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދެނީ އެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އާ ކަންތައްތައް އެބަ ހޯދަ އެވެ. އެކަމަކު އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އެ ކަންކަމަށް މިހާރު ނުލިބެ އެވެ.