28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 4
ފޯނާ ނުލައި ކެތްވާނީ ކުޑަ އިރުކޮޅަކު

ސްމާޓްފޯނަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ފޯނަށް ދެވި ހިފުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ އެހާ ބޮޑެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 3
ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައިވާ ޕެންކްރިއާސް، "ފާސްޓިން ޑައެޓް"ގެ ސަބަބުން "މަރާމާތު" ކުރެވި ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި...

February 26, 2017 6
ފަސް މީހެއްގެ ގައިން އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ނައްތާލެވިއްޖެ

އެޗްއައިވީއަށް އަލަށް ޓެސްޓްކުރި ވެކްސިނެއް ދިން ފަސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އެ ވައިރަސް ނައްތާލެވިއްޖެ އެވެ. މިއީ އެއިޑްސް އިން ދިފާއުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭސް ކާން ނުޖެހި އެ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 6
އަޖުމަ ބަލަން ދިން ބޭހަކުން ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަލި މީހުންތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނުން ހަޅޭއްލަވައި ރޮމުން ދިޔަ އެވެ. އެމީހުންގެ ގުނަވަންތައް ފޭލް ވަނީ އެވެ. އެމީހުންގެ ބޯ ވަނީ ދުޅަވެފަ އެވެ. ދިފާއީ ނިޒާމް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާތީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮޑުލެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ސިފަވަނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެކެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 11
ގައިން ނުބައި ވަސް ކަނޑުވާލާނެ "ފަކުރު" ގޮތެއް

ގައިން ނުބައިވަސް ދުވާ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފެންވެރިޔަސް އެމީހުންގެ ކިހިލިފަތްދަށުން ނުބައި ވަސް ކަނޑުވައެއް ނުލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސުން މިކަމަށް ވެސް ހައްލެއް ހޯދައިދީފި ކަމަށް މި ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ފަކުރު ކަމެކެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 2
ރުޅިގަދަ ޑޮކްޓަރުން އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ގޯސް ހެދުން ގިނަ

ބަލި މީހުންގެ ފަރާތުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާތައް ގިނަ އެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ރުޅިގަދަ، ރުންކުރު ގޮތް ހުންނަ ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ގޯހެއް ހެދުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު، ހިތްހެޔޮ މިޒާޖުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 5
އޫރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންސާނުންގެ ގުނަވަން އުފައްދަނީ

އޫރުގެ ދަރިފަނީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ސެލް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ގިނައިން ފެންވަރައިގެން ގެއްލުން ވާނެތަ؟

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. ސާފުތާހިރުކަމުގައި ވެސް ވާނީ މިހެންނެވެ. ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޔޫޓާގެ ޖެނެޓިކް ސައިންސް ސެންޓަރުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ވެފަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
ތަފާތު ކުލައެއްގެ ހެދުމެއް ލުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

އަނދިރި، މާބޮޑަށް ފާޅުނުވާ ކުލަތަކުގެ ހެދުން އާންމުކޮށް ލައި އުޅޭ މީހަކު "ދިއްލިފައި" ހުންނަ ކުލައެއްގެ ހެދުމެއް ލައިގެން އުޅޭތަން ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާ އެ އުޅެނީ ދެއްކުންތެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި އޭނާ އުޅެނީ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ހަސަދަވެރިވެގެން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 3
"ވެމްޕަޔާ ބެޓް" އިންސާނުންގެ ލޭ ވެސް ބޮނީ

ވެމްޕެއާ ބެޓް ނުވަތަ ލޭ ބޯ ވައު އިންސާނުންގެ ލޭ ބޮއެ އުޅޭކަން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ސަބަބަކީ...

January 19, 2017
ފުޓުނި ނޭޅިޔަސް ދަތް އަމިއްލައަށް މަރާމާތުވާނެ ގޮތެއް

ފަނި ކައިފައި ހުންނަ ދަތުގައި ފުޓުނި ނޭޅިޔަސް ދަތުގެ ސްޓެމް ސެލްތަކުން އަމިއްލަ ޒާތުގައި ދަތް މަރާމާތުވާނެ ގޮތެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 6
މަދިރިއަށް ޑެންގީ ނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިފި

މަދިިރިއަށް ޑެންގީ ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ޖެނެޓިކް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކާމިޔާބުކަމާ ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
އިންސާނާގެ އެތެރެހަށިން އާ ގުނަވަނެއް ފެނިއްޖެ

އަޔަލެންޑްގެ ސައިންސްވެރިން އިންސާނާގެ އެތެރެހަށިން އާ ގުނަވަނެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި ގުނަވަން އިންނަނީ ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޑައިޖެސްޓިވް ސިސްޓަމްގެ އަޑީގައި ފޮރުވިފަ އެވެ. އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިންސުރެ އިންސާނާގެ އެނަޓަމީ ސިފަކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަން މި ހޯދުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
ބަލިއެނދުގައި އޮންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަސްރަތެއް

ހާލުބޮޑުވެގެން އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) އަށް ލާފައި ތިބޭ ބައެއް މީހުން ލައްވާ ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގެ ހަރަކާތް ލިބޭ ކަސްރަތު ކުރުވުމުން އެމީހުންގެ ބަލި އަވަހަށް ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 1
ޒީނަތްތެރިވާ ބައެއް ސާމާނުން މައިންގެ މިޒާޖަށް ބަދަލު!

ޒީނަތްތެރިވާން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ސާމާނާ ދުރުވާން މާބަނޑު މީހުންގެ ކިބައިން ސައިންސްވެރިން އެދެފި އެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ އެފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުންނަ ކެމިކަލަކުން، މައިންގެ މިޒާޖަށް ފަހުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 4
އަބަދު ބަލިވަނީތަ؟ ހެނދުނު ފިނި ފެނުން ފެންވަރާލާ!

އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބައްޔެއްގެ އުނދަގުލެއް ހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ މާ ސީރިއަސް ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކަރުތެރެ ސަކަރާތް ވެގެންނެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ނޭފަތަށް އުނދަގޫވާތީ އެވެ. ނުވަތަ ކިބިނހި އެޅޭތީ އެވެ. ނޫން ނަމަ ގައިގައި ވެސް ރިއްސަފާނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ތަދު ކަނޑުވާ ބައެއް ބޭހުން އިވުމަށް އަސަރުކުރޭ

ޕެރެސިޓަމޯލް ނުވަތަ އައިބިއުޕްރޮފެން ކަހަލަ ތަދު ކަނޑުވާ ބޭސް އާންމުކޮށް ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރުމުން އިވުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް، އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 3
ދުވާލަކު އެންމެ ސިނގިރޭޓެއް ބުޔަސް އުމުރު ކުރުވޭ

ސިނގިރޭޓް ބޯ މީހުންނަށް ސައިންސްވެރިން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ. ވަރަށް ފަހުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނަނީ ދުވާލަކު އެންމެ ސިނގިރޭޓެއް ބުޔަސް އެމީހެއްގެ އުމުރު ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 1
އަދިވެސް އަވަހަށް މަރުވަނީ ފިރިހެނުން

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު އިންސާނުންގެ އުމުރު ކުރިއަށް ވުރެ ދިގު ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ އުމުރު ދިގުވުމުގެ ތަފާތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
އެޗްއައިވީ އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް

އެޗްއައިވީ އިންފެކްޝަނަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މިފަދަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށެވެ. އެޗްއައިވީ ވައިރަސްއާ އެމީހެއްގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ހަނގުރާމަ ކުރެވޭނެ، މުޅިން އާ ގޮތެއް އީޖާދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ޑްރޯން އުދުހެނިކޮށް ޗާޖުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އީޖާދުކޮށްފި

ޑްރޯންއެއް އުދުހެނިކޮށް އޭގެ ބެޓެރީ ޗާޖުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 2
މޭ އަންދާތީ ދޭ ބޭހަކުން ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ

ގޭހުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޑޮކްޓަރުން އާދަކޮށް ލިޔެދޭ މަޝްހޫރު ބޭހަކުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.