26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 5
ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލްގެ ސިއްރުތަކާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލް ތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓާއި ކަނޑުބޯޓު ފަހަރުގެ ގެއްލި އަދިއަދަށް ވެސް ވީގޮތެއް ނޭނގިފައިވެ އެވެ. މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެތަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެކި ފަހަރު ދައްކާފައި ވަނީ އެކި ވާހަކަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ލޯބި ވެވުނީތަ؟ ތިއީ ކުށްހީއަކަށް ވެދާނެ

މީހަކަށް މާބޮޑަށް ހިތްކިޔުމަކީ ލޯބި ވެވުން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ޖިސްމާނީ ގައިގޯޅިކަމަކަށް ހިތް އެދުން ކަމަށާއި ލޯބި ވެވުން ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހެދި ބޯގޮވަނީ

އެެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިވޭތީ ރުޅި ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ކަންކަމާ ހެދި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. އެމެރިކާ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަހަރެމެންގެ ހާލާ މެދު ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ބީއެމްޑަބްލިޔު ސައިކަލް: ނުވެއްޓޭނެ، ރައްކާތެރިވާނެ

މޮޓޯ ސައިކަލަކީ އެހާ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ބީއެމްޑަބްލިޔު އިން އީޖާދުކުރާ ސައިކަލަކީ ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓަސް ފުރޮޅާނުލައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓެއް...

October 13, 2016 2
ލޯބިވާ ވަރު އަންގަން ސެލްފީ ނެގުމަކީ މޮޔަކަމެއް

ލޯބިން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ހާމަކުރަން ދެ މީހުން އެކުގައި ސެލްފީ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިގޮތަށް...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މީހެއްގެ ބައިވެރިޔަކު ޖަހައިގަނެގެން އުފަލެއް ނެތް: ދިރާސާ

މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފައި އުފަލުގައި ނޫޅެވޭނޭ ބުނާތީ އަބަދުވެސް އިވެ އެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުންތަކުގައި މިއީ އަދި ވަކިން ގިނައިން ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ލޯބިން އުޅޭ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދަށް އެހެން މީހަކު ވަދެ އެތަނުން އެކަކު "ޖަހައިގަތުން" އެއީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މި ވަނީ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ވިސްނުން ތޫނުކަން ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން

ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ގާބިލްކަން ދަރިންނަށް ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ކިބައިން ތަފާތުކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ފުރާވަރުގައި މޫނުގައި ބިހި ނެގުމުން މުސްކުޅިވުން ލަސްވޭ

ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ފުރާވަރުގައި އޮށާޅަ ކަހަލަ ބިހިތައް މޫނުގައި ނެގުމަކީ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދިރާސާގައި ބުނަނީ އެ ފަދަ މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސްވާއިރު ވެސް ހަންގަނޑުން މުސްކުޅި ގޮތް ފެނުން ކުޑަ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ދުވަސްވަރު މޫނުގައި ބިހި ނުނަގާ މީހުންގެ ކިބައިން މުސްކުޅި ކަމުގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ބާރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ކުޑަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތް އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 5
އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ހުރި މީހަކު މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ތިބި އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރެއިން ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވީ ފުރަތަމަ މީހަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ކިޑްނީގައި ހިލަ ހުރި ނަމަ ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިވޭ

ކިޑްނީގައި ކުދި ހިލަ ހުންނަ މީހުންނަށް، ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް، މި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސައިންސްވެރިން މުޅިން އާ ޓެކްނިކްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއް ދަރިފަނީގައި ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަރިމައިކުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު އަންގައިދޭ ސެންސާއެއް

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު، ގައިން ހިއްލާ ދަލުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ ސެންސާއެއް ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރު ކޮށްފި އެވެ. ލޮއެ ފާޑުގެ މެޓީރިއަލް އަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސެންސާ އަކީ އަޅާލައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނގިއްޔަށް ކަށި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ލަވަކިޔާ މަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ ގައި، ދޯނިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު މޫދުން އަޑެއް އިވޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށީ 1980ގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ މޫދަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ޖަންކްޝަން ހޮޅިން ނުވަތަ އަސްކަރީ އަޖުމަބެލުންތަކުން އިވޭ އަޑެއް ކަމަށް ވެސް އޭރު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައި އެއީ އެހެން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެނުން ކެންސަރު ޖެހުމާއި އެ ބަލީގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު، މި މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު...

September 24, 2016
ހިތާމަވެރި ފިލްމެއް ބެލުމުން ތަދުތައް ކުޑަވޭ

ދެރަވުމުން ވަރަށް ގަދަޔަށް ރޯލުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއި ލިބޭ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާނެ އެވެ. ހަމަ މިކަހަލަ އެހެން ކަމެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ހިތާމަވެރި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 5
ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ކާންވާނެތަ؟

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ފަސް ސިކުންތު ތެރޭ ނަގައިފި ނަމަ އެއަށް ބެކްޓީރިއާގެ އަސަރު ކޮށްފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. މިއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ހަގީގަތެއްތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާތައްކޮށްފައި ވާއިރު ސައިންސްވެރިންގެ މެދުގައި ވެސް މިކަމާ ޚިލާފް އެބަހުއްޓެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަރު ތެރޭގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނަކުން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 1
ކާއެއްޗެހި ބަންދުކުރާ ރަބަރުގަނޑު ވެސް ދެން ކާލެވޭނެ

މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެފައި ހުރި ނަމަ ސޭންޑްވިޗުގެ ބޭރުގައި އޮޅާފައި އޮންނަ ތުނި ރަބަރުގަނޑު ނައްޓާލުމަކީ ވެސް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ މީހުންނަށް އިންޒާރެއް

މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދާލުމުގެ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގައު ވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ ނަމަ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 6
ބިހާ ނުލައި ދަރިން އުފައްދަން ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި

މައިމީހާގެ ބިހާ ނުލާ ދަރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.