07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
ލަވަޔަކުން ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީތަ؟

އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އިވުނު ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އޮފީހަށް ގޮސް އިނދެގެން އިރުއިރުކޮޅާ ކިޔޭ ގޮތް ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަން ދިމާ ނުވާ މީހަކު ވަރަށް މަދު ވެސް ވާނެ އެވެ. އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 13
ކަނޑުގެ އަޑީގައި އޮންނަ ކޯރެއް ފެނިއްޖެ

ގަލްފް އޮފް މެކްސިކޯ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑީގައި އޮންނަ ކޯރެއް ސައިންސްވެރިންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 3
ދިރުމެއް އުފެދޭތޯ ޖައްވަށް މައްޔިތުން ފޮނުވަފާނެ

ސައިންސްވެރިން ވިސްނާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވާ އިންސާނުން ޖައްވަށް ފޮނުވުމުން ކައުނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ "ލިވިން އޯގަނިޒަމްސް" މައްޔިތާގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، އާ ދިރުމެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 8
ދޮގުހަދާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތް

ހާވާޑް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ އެމީ ކަޑީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މީހަކު ދޮގު ހަދާކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭނެ ވަކި ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ހަށިގަނޑަށް ގެންނަ ހަރަކާތްތަކުން، އެ ހަދަނީ ދޮގެއްކަން ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ދޭތެރެދުރުކުރާ އިންޖެކްޝަން ފިރިހެނުންނަށް

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ހޯމޯން އިންޖެކްޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ އިންޖެކްޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އިތުރު އުނދަގޫތައް ގިނަ ކަމަށް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 4
ކްރޭންބެރީން "ޔޫރިން އިންފެކްޝަން" ރަނގަޅެއް ނުވޭ

ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (ޔޫޓީއައި) ނުވަތަ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ "ޔޫރިން އިންފެކްޝަން" އާ ދެކޮޅަށް ކްރޭންބެރީ ޖޫސް ބުއިމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އަންހެނުން ވަރަށް އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ބުއިމުން ޔޫޓީއައި ނުވަތަ ބްލެޑާ އާއި ކިޑްނީގެ އެކި އުނދަގޫތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 5
ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލްގެ ސިއްރުތަކާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލް ތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓާއި ކަނޑުބޯޓު ފަހަރުގެ ގެއްލި އަދިއަދަށް ވެސް ވީގޮތެއް ނޭނގިފައިވެ އެވެ. މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެތަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެކި ފަހަރު ދައްކާފައި ވަނީ އެކި ވާހަކަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ލޯބި ވެވުނީތަ؟ ތިއީ ކުށްހީއަކަށް ވެދާނެ

މީހަކަށް މާބޮޑަށް ހިތްކިޔުމަކީ ލޯބި ވެވުން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ޖިސްމާނީ ގައިގޯޅިކަމަކަށް ހިތް އެދުން ކަމަށާއި ލޯބި ވެވުން ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހެދި ބޯގޮވަނީ

އެެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިވޭތީ ރުޅި ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ކަންކަމާ ހެދި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. އެމެރިކާ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަހަރެމެންގެ ހާލާ މެދު ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ބީއެމްޑަބްލިޔު ސައިކަލް: ނުވެއްޓޭނެ، ރައްކާތެރިވާނެ

މޮޓޯ ސައިކަލަކީ އެހާ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ބީއެމްޑަބްލިޔު އިން އީޖާދުކުރާ ސައިކަލަކީ ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓަސް ފުރޮޅާނުލައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓެއް...

October 13, 2016 2
ލޯބިވާ ވަރު އަންގަން ސެލްފީ ނެގުމަކީ މޮޔަކަމެއް

ލޯބިން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ހާމަކުރަން ދެ މީހުން އެކުގައި ސެލްފީ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިގޮތަށް...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މީހެއްގެ ބައިވެރިޔަކު ޖަހައިގަނެގެން އުފަލެއް ނެތް: ދިރާސާ

މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފައި އުފަލުގައި ނޫޅެވޭނޭ ބުނާތީ އަބަދުވެސް އިވެ އެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުންތަކުގައި މިއީ އަދި ވަކިން ގިނައިން ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ލޯބިން އުޅޭ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދަށް އެހެން މީހަކު ވަދެ އެތަނުން އެކަކު "ޖަހައިގަތުން" އެއީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މި ވަނީ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ވިސްނުން ތޫނުކަން ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން

ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ގާބިލްކަން ދަރިންނަށް ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ކިބައިން ތަފާތުކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ފުރާވަރުގައި މޫނުގައި ބިހި ނެގުމުން މުސްކުޅިވުން ލަސްވޭ

ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ފުރާވަރުގައި އޮށާޅަ ކަހަލަ ބިހިތައް މޫނުގައި ނެގުމަކީ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދިރާސާގައި ބުނަނީ އެ ފަދަ މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސްވާއިރު ވެސް ހަންގަނޑުން މުސްކުޅި ގޮތް ފެނުން ކުޑަ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ދުވަސްވަރު މޫނުގައި ބިހި ނުނަގާ މީހުންގެ ކިބައިން މުސްކުޅި ކަމުގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ބާރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ކުޑަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތް އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 5
އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ހުރި މީހަކު މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ތިބި އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރެއިން ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވީ ފުރަތަމަ މީހަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ކިޑްނީގައި ހިލަ ހުރި ނަމަ ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިވޭ

ކިޑްނީގައި ކުދި ހިލަ ހުންނަ މީހުންނަށް، ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް، މި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސައިންސްވެރިން މުޅިން އާ ޓެކްނިކްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއް ދަރިފަނީގައި ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަރިމައިކުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު އަންގައިދޭ ސެންސާއެއް

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު، ގައިން ހިއްލާ ދަލުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ ސެންސާއެއް ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރު ކޮށްފި އެވެ. ލޮއެ ފާޑުގެ މެޓީރިއަލް އަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސެންސާ އަކީ އަޅާލައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނގިއްޔަށް ކަށި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ލަވަކިޔާ މަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ ގައި، ދޯނިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު މޫދުން އަޑެއް އިވޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށީ 1980ގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ މޫދަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ޖަންކްޝަން ހޮޅިން ނުވަތަ އަސްކަރީ އަޖުމަބެލުންތަކުން އިވޭ އަޑެއް ކަމަށް ވެސް އޭރު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައި އެއީ އެހެން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެނުން ކެންސަރު ޖެހުމާއި އެ ބަލީގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު، މި މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު...

September 24, 2016
ހިތާމަވެރި ފިލްމެއް ބެލުމުން ތަދުތައް ކުޑަވޭ

ދެރަވުމުން ވަރަށް ގަދަޔަށް ރޯލުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއި ލިބޭ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާނެ އެވެ. ހަމަ މިކަހަލަ އެހެން ކަމެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ހިތާމަވެރި...