12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 1
ސްމާޓްފޯނުގެ ސަބަބުން ނިދި ހަލާކުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް

ސްމާޓްފޯންގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން މިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުވި އިރު، ހީކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ސްމާޓްފޯނުން ނިދި ހަލާކުކޮށްލަ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ވިޓަމިން ޑީ މަދުވުމާ ބްލެޑާގެ ކެންސަރާ ގުޅުން އެބަހުރި

ވިޓަމިން ޑީ މަދުވުމުން ބްލެޑާގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 7
އާންމު ދެ މާއްދާއަކުން ކެންސަރުގެ ބިރު

ޕްރޮސެސްކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ދެ މާއްދާއެއްގެ ސަބަބުން ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް، މީދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016
ދެ ބޯ ލީ މިޔަރު ގިނަވަނީ، ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ

ދެ ބޯ ހުންނަ މިޔަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނުން މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަމެއްތޯ ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ސައިންސްވެރިންނަށް ވެސް ސަބަބަކާ މެދު އެއްބަހެއް ނުވެވެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
ލަވަޔަކުން ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީތަ؟

އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އިވުނު ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އޮފީހަށް ގޮސް އިނދެގެން އިރުއިރުކޮޅާ ކިޔޭ ގޮތް ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަން ދިމާ ނުވާ މީހަކު ވަރަށް މަދު ވެސް ވާނެ އެވެ. އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 13
ކަނޑުގެ އަޑީގައި އޮންނަ ކޯރެއް ފެނިއްޖެ

ގަލްފް އޮފް މެކްސިކޯ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑީގައި އޮންނަ ކޯރެއް ސައިންސްވެރިންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 3
ދިރުމެއް އުފެދޭތޯ ޖައްވަށް މައްޔިތުން ފޮނުވަފާނެ

ސައިންސްވެރިން ވިސްނާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވާ އިންސާނުން ޖައްވަށް ފޮނުވުމުން ކައުނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ "ލިވިން އޯގަނިޒަމްސް" މައްޔިތާގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، އާ ދިރުމެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 8
ދޮގުހަދާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތް

ހާވާޑް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ އެމީ ކަޑީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މީހަކު ދޮގު ހަދާކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭނެ ވަކި ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ހަށިގަނޑަށް ގެންނަ ހަރަކާތްތަކުން، އެ ހަދަނީ ދޮގެއްކަން ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ދޭތެރެދުރުކުރާ އިންޖެކްޝަން ފިރިހެނުންނަށް

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ހޯމޯން އިންޖެކްޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ އިންޖެކްޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އިތުރު އުނދަގޫތައް ގިނަ ކަމަށް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 4
ކްރޭންބެރީން "ޔޫރިން އިންފެކްޝަން" ރަނގަޅެއް ނުވޭ

ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (ޔޫޓީއައި) ނުވަތަ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ "ޔޫރިން އިންފެކްޝަން" އާ ދެކޮޅަށް ކްރޭންބެރީ ޖޫސް ބުއިމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އަންހެނުން ވަރަށް އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ބުއިމުން ޔޫޓީއައި ނުވަތަ ބްލެޑާ އާއި ކިޑްނީގެ އެކި އުނދަގޫތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 5
ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލްގެ ސިއްރުތަކާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ބާމިއުޑާ ޓްރައިއެންގަލް ތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓާއި ކަނޑުބޯޓު ފަހަރުގެ ގެއްލި އަދިއަދަށް ވެސް ވީގޮތެއް ނޭނގިފައިވެ އެވެ. މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެތަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެކި ފަހަރު ދައްކާފައި ވަނީ އެކި ވާހަކަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ލޯބި ވެވުނީތަ؟ ތިއީ ކުށްހީއަކަށް ވެދާނެ

މީހަކަށް މާބޮޑަށް ހިތްކިޔުމަކީ ލޯބި ވެވުން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ޖިސްމާނީ ގައިގޯޅިކަމަކަށް ހިތް އެދުން ކަމަށާއި ލޯބި ވެވުން ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހެދި ބޯގޮވަނީ

އެެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިވޭތީ ރުޅި ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ކަންކަމާ ހެދި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. އެމެރިކާ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަހަރެމެންގެ ހާލާ މެދު ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ބީއެމްޑަބްލިޔު ސައިކަލް: ނުވެއްޓޭނެ، ރައްކާތެރިވާނެ

މޮޓޯ ސައިކަލަކީ އެހާ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ބީއެމްޑަބްލިޔު އިން އީޖާދުކުރާ ސައިކަލަކީ ހުއްޓާލައިގެން ހުއްޓަސް ފުރޮޅާނުލައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓެއް...

October 13, 2016 2
ލޯބިވާ ވަރު އަންގަން ސެލްފީ ނެގުމަކީ މޮޔަކަމެއް

ލޯބިން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ހާމަކުރަން ދެ މީހުން އެކުގައި ސެލްފީ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިގޮތަށް...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މީހެއްގެ ބައިވެރިޔަކު ޖަހައިގަނެގެން އުފަލެއް ނެތް: ދިރާސާ

މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފައި އުފަލުގައި ނޫޅެވޭނޭ ބުނާތީ އަބަދުވެސް އިވެ އެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުންތަކުގައި މިއީ އަދި ވަކިން ގިނައިން ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ލޯބިން އުޅޭ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދަށް އެހެން މީހަކު ވަދެ އެތަނުން އެކަކު "ޖަހައިގަތުން" އެއީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މި ވަނީ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ވިސްނުން ތޫނުކަން ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން

ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ގާބިލްކަން ދަރިންނަށް ވާރުތަވަނީ މަންމަގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ވިސްނުން ތޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ކިބައިން ތަފާތުކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ފުރާވަރުގައި މޫނުގައި ބިހި ނެގުމުން މުސްކުޅިވުން ލަސްވޭ

ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ފުރާވަރުގައި އޮށާޅަ ކަހަލަ ބިހިތައް މޫނުގައި ނެގުމަކީ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދިރާސާގައި ބުނަނީ އެ ފަދަ މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސްވާއިރު ވެސް ހަންގަނޑުން މުސްކުޅި ގޮތް ފެނުން ކުޑަ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ދުވަސްވަރު މޫނުގައި ބިހި ނުނަގާ މީހުންގެ ކިބައިން މުސްކުޅި ކަމުގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ބާރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ކުޑަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތް އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 5
އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ހުރި މީހަކު މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ތިބި އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރެއިން ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވީ ފުރަތަމަ މީހަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ކިޑްނީގައި ހިލަ ހުރި ނަމަ ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިވޭ

ކިޑްނީގައި ކުދި ހިލަ ހުންނަ މީހުންނަށް، ރޯލާކޯސްޓާ ދުއްވުމުން ލުއިކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް، މި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.