13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 30
ސައުދީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ޖަޖަކަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި 1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތެއްގެ ފަނޑިޔާރުކަން މިފަހަރު ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 56
އިލްޔާސަށް މެލޭޝިއާ އެމްބަސީން ރަމްޒީ މަގާމެއް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިނަށް މެލޭޝިއާގެ އެމްބަސީން ރަމްޒީ މަގާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 47
އިލްޔާސް ޕީޕީއެމަށް: ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަން ނޫޅޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިޔާނާތްތެރިވި މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައި އޮއްވައި އެކަން ގަބޫލު ނުކޮށް، ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 100
މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެކަން ހާމަކުރި ޓުވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަން ހާމަ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓް މިރޭ ޑިލީޓްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 57
ހައްދުތަކާ ދެކޮޅުވުމަކީ ދީނަށް ގޮންޖެހުން: އިލްޔާސް

އިސްލާމްދީނުގެ ހައްދުތަކާ ދެކޮޅަށް ކަންކަން ނިންމުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް، އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޝޭހް އިލްޔާސް ހުސެއިން މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 14
ޕާޓީ ބަދަލު ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަން ބަލަންޖެހޭ: އިލްޔާސް

ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 12
އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނެތް، ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފަސްނުޖެހި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު...

September 22, 2018 48
ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި މާދަަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިންގެ ޕާސްޕޯޓު، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 44
މަރާލިޔަސް ހައްގު ބަސް ބުނާނަން: އިލްޔާސް

ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ކިޔައިދެއްވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަރާލިއަސް ހައްގުބަސް ބުނުން ނުހުއްޓާނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 35
ހަތަރު ލީޑަރުން ގެންގުޅެން މިއީ އަފްޣާނިސްތާނެއް ނޫން

ހަނގުރާމަވެރި ހަތަރު ލީޑަރުން ގޮވައިގެން އުޅެން، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަފްޣާނިސްތާން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 33
އިލްޔާސް ނުފިލާ، ރާއްޖެ އައިސް ބަޔާން ދޭނެ

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފަހު، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާތީ، އެ އިދާރާއަށް އިލްޔާސް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 33
އިލްޔާސްގެ ސުވާލު: "މިއީ،ކޮން ކަހަލަ އިންސާފެއް؟"

ވަކި މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކުރާ ކަމަކީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ކަމުގައި ބަލައިނުގަތުމަކީ ކޮން ކަހަލަ އިންސާފެއްތޯ ޝޭހް އިލްޔާސް ހުސައިން މިއަދު ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 85
ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި އިރު އިލްޔާސް ބޭރުގައި!

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި...

September 05, 2018 144
ޝައިޚް އިލްޔާސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުސް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 48
ބައިތުލްމާލާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރެވޭނެ: އިލްޔާސް

ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރާ އަމާނާތެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 44
ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަކަށް ނުވަންނާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ އަދާވާތްތެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް، ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ނުވަންނާނެ ކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު...

September 03, 2018 63
"ހައްގު ބަސް ބުނުމުގެ ނަމުގައި ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެ"

ހައްގު ބަސް ބުނުމުގެ ނަމުގައި ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ....

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 69
އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންޖެހޭ:ނިހާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2018 74
ޝަހީމް އިލްޔާސަށް: ފަތުވާއަކުން މިވެރިކަމެއް ނުވެއްޓޭނެ

ދިވެހިންނަކީ ހޭލުންތެރި ބައެއް ކަމަށާާއި ޝެއިހުން ފަތުވާދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ....

September 02, 2018 62
އިންސާފު ގާއިމްނުކޮށް ދީނުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ: އިލްޔާސް

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްނުކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހައްގެއް ނެތް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 81
ޝަހީމްގެ ވާހަކަ އަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ރައްދު

ދީނީ ފަތުވާއެއް ދީގެން މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް އިލްމުވެރިއަކަށް ގޯނާ ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ، މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވުމުން، ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން، ޝަހީމްގެ އެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 33
އީޔޫގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ: އިލްޔާސް

މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 20
އިލްޔާސަށް ހުކުރު ކުރަން ދިން އިމާމު ވަކިކުރަނީ

ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ގަވާއިދަށް ޚިލާފަށް ހުކުރު ޚުތުބާ ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، އިލްޔާސްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެދުވަހު އޭނާއާ ހުކުރު ކުރުން ހަވާލުކުރި އިމާމު މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 14
ހުއްދަ ބާތިލްކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރަން: އިލްޔާސް

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލްކުރާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ޝެއިޚު އިލްޔާސް ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 18
ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިނަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.