30 ޖުލައި

July 30, 2020 5
ކޭއެފްސީގެ "ކުކުޅު" ފައިވާން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ކާއެފްސީން ކުކުޅު މަސްގަނޑެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ނެރުނު ފައިވާން ވިއްކަން ފެށިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.