25 ޖޫން

June 25, 2018 8
ވޯކްޝޮޕެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަންކޮށްފި

އެލުމިނިއަމް މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕަކާ އެކު ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ، ވައްކަންކޮށް ތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 13
ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ވަގުތާއި މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ވަގުތުތައް ބަދަލުކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 6
ޔޫއެފްއެސް އިން މާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ޔުނައިޓެޑް ސަޕްލައިސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން ރާއްޖޭގެ ރީޓެއިލް މާކެޓަށް ނިކުމެ، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 9
ފިހާރަތައް ހުޅުވާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަސް ނިމެންދެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 23
ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބަހައްޓަނީ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެ ކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 22
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައިން ގަންނަ މުދާ އޮޑިއަށް ގެންދެވޭނެ

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުން ގަންނަ މުދާ އެކި ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދޯނި ނުވަތަ ބޯޓާ ހަމައަށް، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އުފުލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 95
ރަށުތެރޭގެ ފިހާރަތަކަށް ވެސް މުދާ ނުގެންދެވޭ

މާލޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން، ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތަކުން މުދާ ގަނެގެން ރަށުތެރޭގެ ފިހާރަތަކަށާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ ފަދަ އެއްވެސް ތަނަކަށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން، މުދާ ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 63
ޝަކުވާތަކަށް ފަހު، މުދާ އުފުލާ ގަޑި ބަދަލުކޮށްފި

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާތަކާ ހެދި، އެންމެ ފަހުން ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 17
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 20
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވަގަށް ގެންދިޔަ މުދަލާއި ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 16
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 4
ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި

ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވައި، އެތަނުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017
ޕްރިންޓް ސައިންސްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނަން ބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްރިންޓް ސައިންސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 9
ދަރަނި ނުދެއްކުމުން ފިހާރައެއްގެ މުދާ ވިއްކާލަނީ

ސާބިތު ދަރަންޏެއް ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކި މީހަކު އިފްލާސްކޮށް، އެ މީހާގެ ފިހާރައެއްގައި ހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 49
ފިހާރަ އާއި ކެފޭތައް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން ފިހާރަ އާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް މިރެއިން ފެށިގެން ބަންދުކުރާ ގަޑި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 8
40،000 ނުލިބޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 40،000 ރުފިޔާ އަށް މަދު ނަމަ، ވަކި ފަރުދުންނާއި ޑީމްޑް ޕާޓްނަޝިޕްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 4
20-30 މިލިއަނުން ވެސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަހަރަކު 20-30 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ޖީއެސްޓީގެ ބަޔާނާ އެކު އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 15
އިހުމާލަކާ އެކު ސިއްހީ ބިރުވެެރިކަމެއް، ސަމާލުވޭ!

މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އެއްޗެހިން ކޮންމެެވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭތޯ ބަލަނީ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރަނީ އެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ވެސް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ. އެތައް...