02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 8
40،000 ނުލިބޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 40،000 ރުފިޔާ އަށް މަދު ނަމަ، ވަކި ފަރުދުންނާއި ޑީމްޑް ޕާޓްނަޝިޕްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 4
20-30 މިލިއަނުން ވެސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަހަރަކު 20-30 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ޖީއެސްޓީގެ ބަޔާނާ އެކު އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 15
އިހުމާލަކާ އެކު ސިއްހީ ބިރުވެެރިކަމެއް، ސަމާލުވޭ!

މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އެއްޗެހިން ކޮންމެެވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭތޯ ބަލަނީ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރަނީ އެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ވެސް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ. އެތައް...

16 ޖޫން

June 16, 2016 2
300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިހާރަ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ

އާއްމު މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިހާރަ އަށް އެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ 750 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، 20 ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
ރޯދަމަހު ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި، އަންނަ ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފަރަތަމަ ހަތް ދުވަހު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި އެވެ.