16 ޖޫން

June 16, 2016 2
300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިހާރަ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ

އާއްމު މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިހާރަ އަށް އެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ 750 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، 20 ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
ރޯދަމަހު ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި، އަންނަ ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފަރަތަމަ ހަތް ދުވަހު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި އެވެ.